Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου με 40 θέματα-Συνεδρίαση και για τον Ταμειακό απολογισμό έτους 2017


Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου


Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), που θα πραγματοποιηθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018, ώρα 6:30μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με μοναδικό θέμα:


           
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1.      
Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017
Αντιδήμαρχος          κ. Τσουπής

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018, ώρα 7:00μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                            Εισηγητής: κ. ΓΑΛΗΝΟΣ
 1.  
Συζήτηση για τους πλειστηριασμούς ακινήτων
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
 1.  
Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Λέσβου 2015-2019
 1.  
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για το Σχεδιασμό Προγραμματισμό Οργάνωση Διαχείριση Παρακολούθηση και Έλεγχο Γραφείου Μ.Μ.Ε. και Επικοινωνιακής Στρατηγικής και Διαχείρισης Κρίσεων του Δήμου Λέσβου», αναδόχου Καζαντζίδου Φωτεινή
 1.  
Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λέσβου έτους 2018, σύμφωνα με την εισήγηση της υπ’ αριθμ. 11/2018 απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής
 1.  
Έγκριση υποβολής προτάσεων με τίτλο: 1. «Κατασκευή και Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου 8χ8 στους Πύργους Θερμής» και 2. «Διαμόρφωση δημοτικού κοινόχρηστου χώρου στον οικισμό Παραλίας Θερμής» προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER», Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα» του ΠΑΑ 2014-2020
 1.  
Έγκριση μελετών και υποβολής προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER», Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα» του ΠΑΑ 2014-2020.
 1.  
Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Λέσβου στα πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», ΑΞ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» από το Υπουργείο Εσωτερικών
 1.  
Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «Έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δ/Δ Πλαγιάς –Τρύγωνα (Τρύγωνας Δημοτικό τμήμα Γιασέλλη)» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                             Εισηγητής: κ. ΨΑΝΗΣ
 1.  
Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση τακτικού μέλους στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου
 1.  
Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση τακτικού μέλους στην Επιτροπή Παράδοσης & Παραλαβής ακινήτων του Δήμου Λέσβου
 1.  
Έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
 1.  
Πρόσληψη έκτακτου  προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης χρονικής διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στην υπηρεσία Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Λέσβου
 1.  
Σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσης Ιδιωτικού  Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Λέσβου, κατ’ εφαρμογή δικαστικής απόφασης
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.               Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
 1.  
Παραχώρηση χρήσης χώρου ιατρείου μικρών ζώων για την εκτέλεση κτηνιατρικών εργασιών
 1.  
Αποδοχή προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στο Δήμο Λέσβου για το έτος 2018
 1.  
Ανάκληση  της υπ’ αριθμ. 271/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά: «Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Μ.Ε. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ UNIMOG U20 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΑΛ» και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λέσβου στη Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 8 αυτής»
ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                     Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα ΑΝΤΩΝΕΛΗ
 1.  
Έγκριση των μελετών 95/2018, 116/2018 και 118/2018, έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λέσβου και του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας και έγκριση υπογραφής και σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου για την υλοποίηση του προγράμματος
ΘΕΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Π.&Α.Δ.Λ.»                                            Εισηγήτρια: Πρόεδρος κα ΑΝΤΩΝΕΛΗ
 1.  
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 51/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου» που αφορά: «6η τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018»
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                         Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΖΑΝΟΣ
 1.  
Έγκριση των μελετών αριθμ. 92/2017 με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού Προγράμματος ΔσΠ Βιοαποβλήτων» και αριθμ. 93/2017 με τίτλο «Προμήθεια υλικών για δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών προγράμματος ΔσΠ Βιοαποβλήτων» και υποβολής πρότασης με τίτλο «Ανάπτυξη συστημάτων συλλογής βιοαποβλήτων στο Δήμο Λέσβου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Βόρειο Αιγαίο’, στον άξονα προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στα πλαίσια της Πρόσκλησης με τίτλο «Ανάπτυξη συστημάτων συλλογής βιοαποβλήτων»
 1.  
Έγκριση μεταβίβασης του ανοικτού φορτηγού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ-6792 στη ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε. για τις ανάγκες του Σ.Μ.Α. Πέτρας - Μήθυμνας
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                           Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
 1.  
Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου με  τίτλο: «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Τ.Δ. ΙΠΠΕΙΟΥ – ΣΥΚΟΥΝΤΑΣ»
 1.  
Έγκριση 3ου ΑΠΕ – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ του έργου με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός – Βελτίωση Αρδευτικού Δικτύου Παρακοίλων – Εξωτερικά Δίκτυα»
 1.  
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
 1.  
Έγκριση πρωτοκόλλου ποσοτικής-ποιοτικής παραλαβής της εγκεκριμένης προμήθειας στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 19/2018 μελέτης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΡΙΣΑΣ ΛΕΣΒΟΥ», αναδόχου Γ. Παπουτσή
 1.  
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του  έργου: «ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΟΡΙΑΣ»
 1.  
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του  έργου: «Αντικατάσταση φωτιστικών παραλιακής οδού Σκάλας Καλλονής»
 1.  
Έγκριση πρωτοκόλλου 2ης τμηματικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ’ αριθμό 213/2017 μελέτης με τίτλο: «Διαχείριση προϊόντων κατεδάφισης επικίνδυνα ετοιμορρόπων κτιρίων πληγέντων από τον σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017 – Υπηρεσία απομάκρυνσης αποβλήτων κατεδάφισης»,  αναδόχου Ζούρου Παναγιώτη
 1.  
Έγκριση πρωτοκόλλου 3ης τμηματικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ’ αριθμό 213/2017 μελέτης με τίτλο: «Διαχείριση προϊόντων κατεδάφισης επικίνδυνα ετοιμορρόπων κτιρίων πληγέντων από τον σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017 – Υπηρεσία απομάκρυνσης αποβλήτων κατεδάφισης»,  αναδόχου Ζούρου Παναγιώτη
 1.  
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο  «ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΚΛΠ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΡΗ ΔΟΝΗΣΗ ΣΤΙΣ 12-06-2017», αναδόχου Δήμου Κωνσταντίνου (ΕΦΑΜ ΑΕ)
 1.  
Χορήγηση 2ης  παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Φύλαξη στοιχείων προς επαναχρησιμοποίηση επικίνδυνα ετοιμόρροπων κτιρίων πληγέντων από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017 – Έργο διαμόρφωσης χώρου Φύλαξης»
 1.  
Σύσταση τριμελούς Επιτροπής Παραλαβή Φυσικού Εδάφους για το έργο με τίτλο: «Ανακατασκευή τοιχίου αντιστήριξης εντός οικισμού Λουτροπόλεως Θερμής λόγω του κατεπείγοντος»
 1.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση Ζημιών σε Οδούς και Κοινόχρηστους Χώρους από σκυρόδεμα ΝΑ Λέσβου»
 1.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Κατασκευή τριών εσχάρων στην περιοχή Σκαμιούδα της Δ.Κ. Άντισσας»
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΑΜΒΑΚΕΛΛΗΣ
 1.  
Κατανομή πιστώσεων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 των Δήμων για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (ΣΑΤΑ)
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΣΟΥΠΗΣ
 1.  
Έγκριση 35ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2018
 1.  
Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών-υπηρεσιών του Τμήματος Προμηθειών (Α.Π. 25266/5-6-2018)
 1.  
Εξέταση αιτήματος της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΙΩΑΝΝΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ: Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου (ΣΦΑΓΕΙΟ ΕΡΕΣΟΥ) & πρόταση αναπροσαρμογής μισθώματος
 1.  
Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Α.Π. 26541/12-6-2018)
 1.  
Έγκριση επιστροφής αχρεωσθήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών σε Τρίτους (Α.Π. 26031/8-6-2018)
 1.  
Έγκριση επιστροφής αχρεωσθήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών σε Τρίτους (Α.Π. 27230/15-6-2018)