Σε 5 σχολεία της Μυτιλήνης θα λειτουργήσουν Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων- Δείτε ποια είναι

Ίδρυση Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ).

Καθορισμός των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2017- 2018 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ).

Η λειτουργία των τμήματος θα ξεκινήσει από 14/5/18 το μεσημέρι.

Θα λειτουργήσει 1 τμήμα καθημερινά 14:00 - 18:00, με εκπαιδευτικούς που έχουν προσληφθεί για αυτό τον σκοπό.ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ- ΛΕΣΒΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ- ΛΕΣΒΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ- ΛΕΣΒΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΜΦΙΛΩΝ ΛΕΣΒΟΥ

ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ- ΛΕΣΒΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ-ΛΕΣΒΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Για την παροχή εκπαίδευσης στα παιδιά πολιτών τρίτων χωρών λειτουργούν δομές υποδοχής για την εκ- παίδευση των προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.), οι οποίες ανήκουν στην τυπική εκπαίδευση, ως εξής:

α) Σε σχολικές μονάδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, εντός των ορίων των οποίων υφίστανται κέντρα φιλοξενίας ή/ και κάθε είδους κατάλυμα που χρησιμοποιείται από το ελληνικό κράτος ή την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ ή άλλους διεθνείς φορείς για τη διαμονή πολιτών τρίτων χωρών (εφεξής «δομές φιλοξενίας»). Οι Δ.Υ.Ε.Π. λειτουργούν σε συγκεκριμένες σχολικές μονά- δες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μία (1) ανά σχολική μονάδα, και ανήκουν διοικητικά σε αυτές τις μονάδες. Κάθε Δ.Υ.Ε.Π. μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα του ενός τμήματα, αναλόγως του αριθμού των μαθητών.

β) Ειδικά για την εκπαίδευση των παιδιών ηλικίας 4-5 ετών που διαμένουν στα κέντρα φιλοξενίας λειτουργούν ΔΥΕΠ ως Παραρτήματα όμορων νηπιαγωγείων, εντός των κέντρων φιλοξενίας. Για τη λειτουργία των Παραρτημάτων Νηπιαγωγείων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 5 σχετικά με τον εκπαιδευτικό που ορίζεται ως υπεύθυνος λειτουργίας.

γ) Σε ειδικές περιπτώσεις, για την εκπαίδευση παιδιών ηλικίας 6-12 ετών (Δημοτικό) και 13-15 ετών (Γυμνάσιο), μπορούν να λειτουργούν ΔΥΕΠ ως Παραρτήματα όμορων σχολικών μονάδων εντός των κέντρων φιλοξενίας. Για τη λειτουργία των Παραρτημάτων του παρόντος εδαφίου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 5. Η εκπαίδευση που προβλέπεται από την παρούσα υπουργική απόφαση αφορά στο σύνολο των παιδιών πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας. Τα παιδιά εγγράφονται, κατά περί- πτωση, είτε στις σχολικές μονάδες εντός των οποίων θα λειτουργούν οι ΔΥΕΠ είτε στις σχολικές μονάδες στις οποίες ανήκουν τα παραρτήματα των εδαφίων β και γ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Ο αναγκαίος αριθμός μαθητών για τον οποίο δημιουργείται ένα τμήμα ΔΥΕΠ ορίζεται στους 10 μαθητές με ανώτερο όριο τους 20 μαθητές. Απόκλιση από τον προαναφερόμενο αριθμό μαθητών εγκρίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατόπιν εισήγησης του Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ).

Η οργάνωση, η λειτουργία, ο συντονισμός και το πρόγραμμα εκπαίδευσης των ΔΥΕΠ εποπτεύεται από την Ομάδα Διαχείρισης, Συντονισμού και Παρακολού- θησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων όπως ορίζεται από το Γενικό Γραμματέα του ΥΠΠΕΘ, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠΠΕΘ, τις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις αρμόδιες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ώρες λειτουργίας των ΔΥΕΠ Οι ΔΥΕΠ, σύμφωνα με το εδάφιο β της παρ.1 του άρθρου 1 ως Παραρτήματα Νηπιαγωγείων, λειτουργούν κατά τις πρωινές ώρες από 15 έως 13.00. Με απόφαση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (ΠΥΣΠΕ), είναι δυνατό να τροποποιείται η ώρα έναρξης και λήξης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Νηπιαγωγείου αναλόγως των τοπικών ή άλλων συνθηκών χωρίς να μεταβάλλεται το ωρολόγιο πρόγραμμα.


Οι ΔΥΕΠ, σύμφωνα με το εδάφιο γ της παρ.1 του άρθρου 1, ως Παραρτήματα Δημοτικών και Γυμνασίων, λειτουργούν κατά τις πρωινές ώρες από 30 έως 12.30. Οι ΔΥΕΠ, σύμφωνα με το εδάφιο α της παρ.1 του άρθρου 1, λειτουργούν εντός των σχολικών μονάδων με έναρξη στις 14.00 και λήξη στις 18.00. Με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή ΠΕ και ΔΕ, κατόπιν εισήγησης του Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), δύναται να μεταβάλλεται η ώρα έναρξης και λήξης του ωραρίου χωρίς να μεταβάλλεται η χρονική διάρκεια του.