2 προσλήψεις στην ΔΕΗ Μυτιλήνης

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων από 17.4.2018 έως και 26.4.2018

Δύο θέσεις υπαλλήλων γραφείου κατανέμονται στη Μυτιλήνη από την προκήρυξη της ΔΕΗ για την πρόσληψη συνολικού αριθμού 30 ατόμων ώστε να καλύψει εποχικές και παροδικές ανάγκες της. Οι υπάλληλοι που θα προσληφθούν θα απασχοληθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας μέχρι 8 μήνες, βάσει του άρθρου 21 του Ν.2190/94, όπως ισχύει.

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας που εδρεύει στην Αθήνα του Ν. Αττικής και συγκεκριμένα για τα Καταστήματα Πωλήσεων της Διεύθυνσης Πωλήσεων Νότιας Ελλάδας (ΔΠΝΕ), ανά υπηρεσία, έδρα, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμό ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα



5 ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού-Οικονομικού) 8 μήνες
4 ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 8 μήνες
1 ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού-Οικονομικού) 8 μήνες
1 ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού-Οικονομικού) 8 μήνες
1 ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού-Οικονομικού) 8 μήνες
1 ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού-Οικονομικού) 8 μήνες
1 ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 8 μήνες
1 ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού-Οικονομικού) 8 μήνες
1 ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 8 μήνες
1 ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 8 μήνες
1 ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού-Οικονομικού) 8 μήνες
1 ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού-Οικονομικού) 8 μήνες
1 ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 8 μήνες
1 ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού-Οικονομικού) 8 μήνες
1 ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 8 μήνες
1 ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού-Οικονομικού) 8 μήνες
1 ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 8 μήνες
1 ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού-Οικονομικού) 8 μήνες
1 ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού-Οικονομικού) 8 μήνες
1 ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 8 μήνες
1 ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού-Οικονομικού) 8 μήνες
1 ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού-Οικονομικού) 8 μήνες
1 ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 8 μήνες

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «30-03-2017» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, σε ένα από τα κάτωθι γραφεία της ΔΕΗ Α.Ε. :

1. Για τις θέσεις με κωδικό 500 και 501 : ΔΕΗ ΠΑΤΡΑΣ
Οδός : Ακτή Δυμαίων 15, T.K. 262 22 - Πάτρα και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Πάτρας (αρμόδια: κα Λούντζη Αρετή τηλ. 2610 - 362613).
2. Για τη θέση με κωδικό 502 : ΔΕΗ ΑΙΓΙΟΥ
Οδός : Κορίνθου 113, Τ.Κ. 251 00 - Αίγιο και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Αιγίου (αρμόδιος : κος Δρουγούτης Ανδρέας τηλ. 26910 - 23755).
3. Για τη θέση με κωδικό 503 : ΔΕΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Οδός : Αρχ. Κατράμη & Νταγιαπιέρα, T.K. 291 00 - Ζάκυνθος και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Ζακύνθου (αρμόδια: κα Καμβάση Άννα τηλ. 26950 -45222).
4. Για τη θέση με κωδικό 504 : ΔΕΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Οδός : Χαρ. Τρικούπη 13 Τ.Κ. 301 00 - Αγρίνιο και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Αγρινίου (αρμόδιος : κος Μάρκος Βασίλειος τηλ. 2641030091).
5. Για τη θέση με κωδικό 505 : ΔΕΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Οδός : Αγ. Νικολάου & Δερβενακίων 2, Τ.Κ. 201 00 - Κόρινθος και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Κορίνθου (αρμόδια : κα Βασιλείου Βασιλική τηλ. 27410 -40660 εσωτ. 102).
6. Για τις θέσεις με κωδικό 506, 507 και 508 : ΔΕΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Οδός : Αλεξ. Σούτσου 2Γ, Τ.Κ. 221 00 - Τρίπολη και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Τρίπολης (αρμόδια : κα Λιάπη Γεωργία τηλ. 2710 -243044 ).
7. Για τη θέση με κωδικό 509 : ΔΕΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Οδός : Κ. Παπαδάκη 17, Τ.Κ. 74 100 - Ρέθυμνο και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Ρεθύμνου (αρμόδιος : κος Αστρινάκης Γεώργιος τηλ. 28310 - 57863).
8. Για τη θέση με κωδικό 510 : ΔΕΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Οδός : Λατούς 5, Τ.Κ: 72 100 - Αγ. Νικόλαος και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΝΕ/ Κατάστημα Πωλήσεων Αγ. Νικολάου (αρμόδια: κα Νικηφοράκη Αικατερίνη τηλ. 28410 -22377).
9. Για τις θέσεις με κωδικό 511 και 512 : ΔΕΗ ΧΙΟΥ
Οδός : Ε. Βενιζέλου 43, Τ.Κ 82 100 - Χίος και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Χίου (αρμόδια: κα Κωστάζου Δέσποινα τηλ 22710 - 44362).
10. Για τις θέσεις με κωδικό 513 και 514 : ΔΕΗ ΣΑΜΟΥ
Οδός : Κανάρη 30, Τ.Κ 83 100 - Σάμος και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Σάμου (αρμόδια: κος Τσάμπος Ευάγγελος τηλ 22730 - 25220).

11. Για τις θέσεις με κωδικό 515 και 516 : ΔΕΗ ΛΕΣΒΟΥ
Οδός : Οδυσσέα Ελύτη 5, Τ.Κ 81 100 - Μυτιλήνη και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Λέσβου (αρμόδια : κα Βερυβάκη Ελευθερία τηλ. 22510 -34250 εσωτερικό 105).

12. Για τη θέση με κωδικό 517 : ΔΕΗ ΡΟΔΟΥ
Οδός : Πλατεία Σύμης 10, Τ.Κ 85 100 - Ρόδος και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Ρόδου (αρμόδιος : κος Πεζουβάνης Χρυσόστομος τηλ. 22410 - 43010 εσωτερικό 106).
13. Για τις θέσεις με κωδικό 518 και 519 : ΔΕΗ ΚΩ
Οδός : Γ. Αβέρωφ 1, Τ.Κ 85 300 - Κως και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΝΕ/ Κατάστημα Πωλήσεων Κω ( αρμόδια : κα Τηλιακού Βακίνα τηλ. 22420 - 26040).
14. Για τις θέσεις με κωδικό 520, 521 και 522 : ΔΕΗ ΣΥΡΟΥ
Οδός : Ακτή Εθνικής Αντίστασης , Τ.Κ 84 100 - Ερμούπολη και ειδικότερα στην υπηρεσία: ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Σύρου (αρμόδια : κα Ζαρίφη Ειρήνη τηλ. 22810 - 85264 & 22810 - 79405).