Αυτές είναι οι 18..!! ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο ΚΥΤ της Μοριας- Η απάντηση του Δ. Βιτσα στον Χ. Αθανασίου

18 είναι οι ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σήμερα εντός του ΚΥΤ της Μόριας


Όσον αφορά τον αριθμό, τη δράση και τον έλεγχο των ΜΚΟ εκτός του ΚΥΤ Μόριας, αναμένουμε την απάντηση από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Χαράλαµπος Αθανασίου και συγκεκριµένα αναφορικά µε το πόσες και ποιες ΜΚΟ δραστηριοποιούνται σήµερα εντός του ΚΥΤ της Λέσβου που αποτελεί αρµοδιότητα του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, σας γνωρίζουµε συνοπτικά τα εξής:

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της αρµόδιας Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου µας και µε βάση το χρηµατοδοτικό πρόγραµµα για το τρέχον έτος, όπως αυτό συµφωνήθηκε αφενός µεταξύ των Υπουργείων Μεταναστευτικής Πολιτικής και Οικονοµίας και αφετέρου το ευρωπαϊκό Ταµείο Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) και το Ταµείο Ανθρωπιστικής βοήθειας και ∆ιαχείρισης Κρίσεων (DG ECHO), στο ΚΥΤ της Μόριας

η ΜΚΟ Μετάδραση µε 9 δικηγόρους και 25 εργαζόµενους διοικητικής υποστήριξης παρέχει υπηρεσίες διερµηνείας, επιτροπείας ασυνόδευτων/χωρισµένων ανηλίκων και νοµικής στήριξης και

η ΜΚΟ Praksis µε 11 εργαζόµενους παρέχει υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

Η ΜΚΟ Eurorelief παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και βελτίωσης καταλυµάτων,

η ΜΚΟ Boat Refugee Foundation µε 14 εργαζόµενους και

η ΜΚΟ Danish Red Cross µε 3 εργαζόµενους παρέχουν εκπαιδευτικά προγράµµατα ενώ

οι ΜΚΟ Connecting by music.com και

η ΜΚΟ Art- Γέφυρες Τέχνης µε 3 άτοµα προσωπικό, παρέχουν υπηρεσίες εκµάθησης µουσικών οργάνων.

Επιπροσθέτως, η ΜΚΟ Remar "S.O.S." Greece µε 11 άτοµα προσωπικό, παρέχουν υπηρεσίες προµήθειας και διανοµής ειδών διατροφής.

Οι ΜΚΟ DRC Greece, Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες και

οι European Lawyers µε συνολικά 27 δικηγόρους παρέχουν υπηρεσίες νοµικής βοήθειας και υποστήριξης.

Επίσης, η ΜΚΟ Mercy Corps υπό την εποπτεία του ∆ιεθνούς Οργανισµού της ΥΑ/ΟΗΕ, µε συνολικό προσωπικό 18 ατόµων παρέχει υπηρεσίες διανοµής οικονοµικής ενίσχυσης αιτούντων άσυλο (cash assistance).

H ΜΚΟ E.R.C.I. - Emergency Response Centre International µε προσωπικό 33 εργαζοµένων παρέχει υπηρεσίες πρώτων βοηθειών,

η Light without Borders µε προσωπικό 5 εργαζοµένους παρέχει οφθαλµολογικό έλεγχο και

η ΜΚΟ Health Point Foundation µε 6 άτοµα ιατρικό προσωπικό παρέχει οδοντιατρικό έλεγχο.

Σηµειώνεται ότι το σύνολο των προαναφεροµένων ΜΚΟ στον τοµέα παροχής ιατρικών υπηρεσιών λειτουργούν υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του ΚΕΕΛΠΝΟ.

Η ΜΚΟ Movement on the ground µε 24 άτοµα προσωπικό παρέχει ήδη πρώτης ανάγκης και τεχνική στήριξη κυρίως στον ελαιώνα καιη ΜΚΟ Starfish Foundation µε 4 άτοµα προσωπικό εξυπηρετεί στη διάθεση ειδικού αυτοκινήτου (βαν) και µεταφορά ασθενών στο Νοσοκοµείο Λέσβου.

Τέλος, η ΜΚΟ Γιατροί χωρίς Σύνορα µε προσωπικό 29 ατόµων παρέχει υπηρεσίες παρακολούθησης χρόνιων παθήσεων και διακοµιδής στο Περιφερειακό Νοσοκοµείο Λέσβου ενώ

η ΜΚΟ Ηλιαχτίδα ΑΜΚΕ µέσω χρηµατοδότησης του ∆ιεθνούς Οργανισµού Μετανάστευσης (∆ΟΜ) είναι αρµόδια για την υποστήριξη της λειτουργίας του ειδικού χώρου ασυνόδευτων ανηλίκων του ΚΥΤ (safe zone).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΒΙΤΣΑΣ