Κρέμεται από μια «κλωστή» η Λαγκαδα- Αποκαλυπτική αυτοψία του ΤΕΕ Β. ανατολικού Αιγαίου για τα έργα και τον παράλληλο δρόμο… (pic)

Αποκαλυπτική είναι η αυτοψία του ΤΕΕ Β. Α. Αιγαίου για τα έργα του αγωγού και τον παράλληλο δρόμο την ώρα που θα γίνονται οι εργασίες από την ΔΕΥΑΛ.

Αναλυτικά:

Προς:   Τον Δήμαρχο Λέσβου,κ. Σπύρο Γαληνό

Κοιν:   Πρόεδρο ΔΕΥΑΛ κ. Αντώνη Γιαννάκη


Κύριε Δήμαρχε,

Σε συνέχεια της συνάντησης που έλαβε χώρα στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης την 18/12/2017, και μετά από αυτοψία του ΤΕΕ Τμήμα ΒΑ Αιγαίου στον αγωγό, σας αναφέρουμε τα εξής:

Το δίκτυο αποχέτευσης στη συγκεκριμένη περιοχή είναι παντορροϊκό, παροχετεύοντας όμβρια ύδατα και ανεπεξέργαστα λύματα στη θάλασσα. Ο υφιστάμενος αγωγός ομβρίων από την αφετηρία του έως την Πλατεία Αλυσίδας, μήκους 974m είναι αγωγός θολωτός λιθόκτιστος ή/και με λιθοδέματα, το τμήμα που διέρχεται επί της οδού Βουρνάζων έως την Πλατεία Κυπρίων Πατριωτών (μήκους 236m περίπου) είναι πλακοσκεπής κατασκευασμένος από άοπλο ή/και οπλισμένο σκυρόδεμα, ενώ το υπόλοιπο τμήμα του αγωγού έως την εκβολή στο εμπορικό λιμάνι είναι επίσης πλακοσκεπής με σκυρόδεμα.Σε αρκετά σημεία του υφιστάμενου αγωγού ομβρίων, στο τμήμα της Αεροπόρου Γιανναρέλη έχουν δημιουργηθεί “κουφώματα” στα πλαϊνά τοιχώματα του λιθόκτιστου θολωτού αγωγού, ενώ ο πυθμένας του έχει ξεκολλήσει, δυσχεραίνοντας την ομαλή απορροή των ομβρίων, αλλά και καθιστώντας επικίνδυνη την διέλευση των οχημάτων στο υπερκείμενο δρόμο. Συγκεκριμένα, διενεργήθηκε αυτοψία στην Αεροπόρου Γιαναρέλλη και στο ύψος του πρατηρίου υγρών καυσίμων Αιβαλιώτη. Παρατηρήθηκαν ρηγματώσεις στην παρειά του θόλου σε συμμετρικές θέσεις κάτι που προϊδεάζει ότι πρόκειται για ένα ελάττωμα της γεωμετρίας του θόλου. Από τις δύο συμμετρικές ρηγματώσεις του θόλου η κατάντη του δρόμου (δεξία) είναι πιο έντονη καθώς έχει οδηγήσει σε μικρή ολίσθηση δύο θολιτών του θόλου προς τα κάτω. Παρότι η λάξευση των θολιτών είναι ιδιαίτερα επιμελημένη, δεν έχει γίνει μέριμνα να «πλεχθούν» μεταξύ τους κατά το χτίσιμο με αποτέλεσμα το άνοιγμα κάποιων κάθετων (εγκάρσιων) αρμώΝ.

Στο σημείο επαφής της νότιας τοιχοποιίας με την επιφάνεια του θόλου είναι ορατή μια μικρή απόσχιση και υποχώρηση της πρώτης σειράς των θολιτών από τον υπόλοιπο θόλο.

Η εσωτερική παρειά στον πόδα του θόλου είναι ιδιαίτερα ταλαιπωρημένη στο πέρασμα του χρόνου, με μια μεγάλη κόγχη, που επηρεάζουν την στατικότητα, λόγω των πολυάριθμων κενών που προήλθαν από την τριβή με τα φερτά υλικά.  Παρατηρήθηκε μία απόξεση του πέτρινου τοίχου βάθους 15 εκ., παρουσιάζοντας ασυνέχεια με την υπόλοιπη κατασκευή. (Σχήμα 1).

Απορρέει λοιπόν το συμπέρασμα, ότι    είναι επικίνδυνη διότι ο αγωγός του ρέματος της Λαγκάδας στο μεν κατάντη τμήμα και σε μήκος περί τα 500m έχει πρακτικά εκφυλιστεί, αφού ο παλαιός αγωγός από λιθόδεμα έχει υποσκαφτεί, σπάσει και καταρρεύσει σε ορισμένα σημεία, με αποτέλεσμα να έχει αυξηθεί η επικινδυνότητα του για τον διερχόμενο κεντρικό δρόμο στην περιοχή της Λαγκάδας, αλλά και για τα γειτονικά κτίρια, στο δε ανάντη έχει εν γένει ανεπαρκή διατομή, αφού σύμφωνα με την μελέτη Μαχαίρα απαιτείται ορθογωνική διατομή 4,00χ2,00μ. Για τους λόγους αυτούς, απαιτείται να αντικατασταθεί ο αγωγός του ρέματος με την χάραξη να ταυτίζεται με τον υφιστάμενο αγωγό κατά το μεγαλύτερο μέρος του, ενώ σε παράλληλη χάραξη εκατέρωθεν του αγωγού και στο ίδιο όρυγμα, θα τοποθετηθούν οι βασικοί χωριστικοί αγωγοί του δικτύου ακαθάρτων της πέριξ περιοχής. Βάσει των παραπάνω, το εν λόγω όρυγμα, θα πρέπει να έχει διαστάσεις τουλ. 7,00μ πλάτος, [συμπεριλαμβάνεται η καθαρή διατομή 4,00μ, τοιχεία αριστερά και δεξιά 0,40μχ2, αγωγοί ακαθάρτων Φ200 χ 2, και εναπομειναν χώρος για καλούπωμα 0,70μ εκατέρωθεν έως τα μεταλλικά πετάσματα αντιστήριξης (krings) Σχήμα 2].

Επομένως ένας παράλληλος δρόμος κατά μήκος και πάνω από τον αγωγό καθίσταται δύσκολος, αφενός, λόγω του χώρου, και αφετέρου για λόγους ασφαλείας. Τέλος, εν έτη 2018, ο αγωγός είναι παντορροϊκός δεχόμενος όμβρια, αλλά και τα λύματα της περιοχής τα οποία καταλήγουν στο λιμάνι της πόλης, με τα γνωστά αποτελέσματα της μόλυνσης της θάλασσας.

Το υπό μελέτη έργο αποσκοπεί στην βελτιστοποίηση της υδραυλικής  συμπεριφοράς του αγωγού του ρέματος Λαγκάδας για την επίλυση των προβλημάτων που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Για το ΤΕΕ-Τμήμα  ΒΑ Αιγαίου

Ο Πρόεδρος

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ  ΜΑΝΩΛΑΚΕΛΛΗΣ

Περιφερειακό Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος