Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού και Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης ιδρύονται στην Μυτιλήνη

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μετά από μια μακρά πορεία διαλόγου με όλους τους φορείς των εκπαιδευτικών, έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τις νέες Δομές Υποστήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου.

Οι νέες δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου είναι αφενός σε επίπεδο Περιφέρειας όπου ιδρύεται ένας νέος θεσμός, τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, και αφετέρου σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και τα Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία. Βασικό χαρακτηριστικό αυτών των αλλαγών είναι ότι από μονοπρόσωπους θεσμούς υποστήριξης των σχολείων χωρίς θεσμική υποχρέωση συντονισμού των ενεργειών τους, μεταβαίνουμε σε πιο οργανωμένες, συνεργατικές και διεπιστημονικές δομές.

Με τις νέες δομές ενδυναμώνονται ο περιφερειακός εκπαιδευτικός σχεδιασμός, η εκπαιδευτική, συμβουλευτική και γενικότερα η πολύμορφη υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου, οι αρμοδιότητες του Συλλόγου Διδασκόντων στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, οι δικτυώσεις και οι συνεργασίες σε επίπεδο ομάδας σχολείων αλλά και μεταξύ των εκπαιδευτικών και των υποστηρικτικών δομών.
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλεί την εκπαιδευτική κοινότητα καθώς και όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν και να συνεισφέρουν με τις δικές τους απόψεις στη βελτίωση του σχεδίου νόμου.

Να σημειωθεί ότι στην Μυτιλήνη προβλέπεται η ίδρυση Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και η ίδρυση Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.).

Σε διαβούλευση τέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, 16 Μαρτίου, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για την αναδιοργάνωση των δομών της Εκπαίδευσης, την αξιολόγηση των στελεχών Εκπαίδευσης και την αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων.

Το υπουργείο χαρακτηρίζει το σχέδιο νόμου «τομή για την εκπαίδευση», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, επειδή «αλλάζει τον τρόπο υποστήριξης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου με την ίδρυση νέων δομών, την εισαγωγή στην εκπαιδευτική διαδικασία του συλλογικού προγραμματισμού και της ανατροφοδοτικής αποτίμησης, τη θεσμοθέτηση αξιοκρατικού τρόπου επιλογής όλων ανεξαιρέτως των στελεχών εκπαίδευσης και της αξιολόγησης αυτών», καταργώντας το υπάρχον σύστημα αξιολόγησης.

Νέοι θεσμοί

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο προτείνεται η ίδρυση των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ), τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) και τα Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΚΕΑ).

Με το νομοσχέδιο καταργείται, μεταξύ άλλων, ο θεσμός του σχολικού συμβούλου, τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ), τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ), καθώς επίσης και τα Κέντρα Συμβουλευτικής - Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) και τα Γραφεία Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
Βασικό χαρακτηριστικό των αλλαγών, όπως επισημαίνει το υπουργείο, είναι το ότι «από μονοπρόσωπους θεσμούς υποστήριξης των σχολείων χωρίς θεσμική υποχρέωση συντονισμού των ενεργειών τους, μεταβαίνουμε σε πιο οργανωμένες, συνεργατικές και διεπιστημονικές δομές».
«Με τις νέες δομές ενδυναμώνονται ο περιφερειακός εκπαιδευτικός σχεδιασμός, η εκπαιδευτική, συμβουλευτική και γενικότερα η πολύμορφη υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου, οι αρμοδιότητες του Συλλόγου Διδασκόντων στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, οι δικτυώσεις και οι συνεργασίες σε επίπεδο ομάδας σχολείων αλλά και μεταξύ των εκπαιδευτικών και των υποστηρικτικών δομών», σχολιάζει το υπουργείο.Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Με το σχέδιο νόμου προτείνεται και η αλλαγή του τρόπου επιλογής στελεχών εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται μία διαδικασία για όλα τα στελέχη, με βάση αξιολογικούς πίνακες επιλογής. Επίσης, η θητεία όλων των στελεχών θα είναι τριετής.

Στο νομοσχέδιο αναφέρονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής, καθώς και η αποτίμηση αυτών σε μονάδες.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται, οι οργανωτικοί συντονιστές των ΠΕΚΕΣ και οι αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του υπουργού Παιδείας, μετά από πρόταση του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής. Οι προϊστάμενοι των ΚΕΑ ορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκλησή του για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και πρόταση του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής.

Οι υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων επιλέγονται από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του οικείου συλλόγου διδασκόντων, η οποία διατυπώνεται σε συνεδρίαση από την οποία απέχουν οι υποψήφιοι, καθώς και οι αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί. Η πρόταση, μαζί με το πρακτικό του συλλόγου των διδασκόντων, διαβιβάζονται από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο, ύστερα από έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων και της νομιμότητας της διαδικασίας διαμόρφωσης της πρότασης, προτείνει στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης την τοποθέτηση των υποδιευθυντών. Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων θα επιλέγονται από συμβούλια επιλογής.

Αυτοαξιολόγηση σχολικών μονάδωνΕξάλλου, όσον αφορά στην αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων, αυτή αναφέρεται στο νομοσχέδιο ως «ανατροφοδοτική αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων» και περιγράφεται ως «μια συνεχής δυναμική, συμμετοχική διαδικασία εντοπισμού, ανάλυσης και αντιμετώπισης των προβλημάτων και των αναγκών του σχολείου, που στηρίζεται σε εσωτερικά κίνητρα βελτίωσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας».

Σύμφωνα με τα όσα προτείνονται, στο τέλος κάθε σχολικού έτους, ο σύλλογος διδασκόντων, λαμβάνοντας υπόψη του και τις απόψεις του σχολικού συμβουλίου, προβαίνει σε ανατροφοδοτική αποτίμηση της υλοποίησης του συλλογικού προγραμματισμού και συντάσσει σχετική έκθεση σχετικά με την επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί στο πρόγραμμα δράσης του σχολείου και τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά την υλοποίηση αυτών των εκπαιδευτικών στόχων. Παράλληλα, διατυπώνονται προτάσεις βελτίωσης για το επόμενο σχολικό έτος.

Οι σχετικές εκθέσεις εν τέλει «θα πέφτουν στα χέρια» του ΙΕΠ, το οποίο μετά από σχετική μελέτη των εκθέσεων των σχολικών μονάδων θα εισηγείται προς τον υπουργό Παιδείας τρόπους βελτίωσης των διαδικασιών του συλλογικού προγραμματισμού και της ανατροφοδοτικής αποτίμησης.