9 Προσλήψεις γιατρών στα Γ.Ν.Μυτιλήνης-Γ.Ν.-Κ.Υ.Λήμνου

Το Γ.Ν.Μυτιλήνης-Γ.Ν.-Κ.Υ.Λήμνου για τη Νοσοκομειακή Μονάδα Μυτιλήνης ανακοινώνει την πρόσληψη 9 ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 10/04/2018-27/04/2018

Μέχρι την ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, που ορίζεται στην απόφαση προκήρυξης, ο υποψήφιος πρέπει να καταθέσει στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της 1ης Δ.Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ(ΖΑΧΑΡΩΦ 3, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Τ.Κ. 11521 ΑΘΗΝΑ), αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο ή να αποστείλει ταχυδρομικά, είτε με συστημένη επιστολή είτε με εταιρεία ταχυμεταφοράς, σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά και εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται η θέση για την οποία υποβάλλει υποψηφιότητα.Ο υποψήφιος που υποβάλλει υποψηφιότητα σε διαφορετικό Συμβούλιο, καταθέτει ισάριθμους με τις θέσεις που διεκδικεί φακέλους δικαιολογητικών με εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης σε κάθε φάκελο.


Πηγή alfavita.gr