Πρόσληψη χημικού στον ΕΛΓΟ Δήμητρα στη Μυτιλήνη

Θέση εργασίας για ένα χημικό στον ΕΛΓΟ Δήμητρα, ΜυτιλήνηςΤο Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – «ΔΗΜΗΤΡΑ» εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Διατήρηση Διαπίστευσης εργαστηρίων για την ανάδειξη της ποιότητας και αυθεντικότητας του ελληνικού ελαιολάδου».

Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) συμβάσης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με Φυσικό πρόσωπο, ελεύθερο επαγγελματία για την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών για το διαπιστευμένο Εργαστήριο Ελαιολάδου Μυτιλήνης:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Εφαρμογή του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 για τις χημικές δοκιμές που περιλαμβάνονται στο πεδίο του πιστοποιητικού με αρ. 975 από το ΕΣΥΔ του Εργαστηρίου Ελαιολάδου Μυτιλήνης.
Παρουσία και ενεργή υποστήριξη κατά τη διαδικασία της ετήσιας επιτήρησης από το φορέα διαπίστευσης για τη διατήρηση του υπάρχοντος πιστοποιητικού.

Διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την άρση πιθανών μη συμμορφώσεων εντός του απαιτούμενου χρονικού περιθωρίου.

Διεξαγωγή αναλύσεων σε δείγματα ελαιολάδου με σκοπό την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες/ εταιρίες, τη συμμετοχή σε διεργαστηριακά σχήματα καθώς και συνεργασίες / προγράμματα του εργαστηρίου.

Υποστήριξη του Εργαστηρίου κατά τη διαδικασία πιστοποίησής του από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καλούνται να υποβάλουν εγγράφως πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, κατ’ άρθρο 681 ΑΚ, μέχρι και την Παρασκευή 09 Μαρτίου 2018 και ώρα 14:00., σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Για την αριθμ.: 646/8487/21-02-2018 Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος».

Οι προτάσεις που μπορεί να κατατεθούν, στην έδρα του εργαστηρίου ή να σταλούν με ταχυδρομείο, θα πρέπει να έχουν παραδοθεί μέχρι την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα. Προτάσεις που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνουν αποδεκτές. Το έντυπο πρότασης μπορούν να το αναζητήσουν στην σελίδα του ΙΕΛΥΑ http://www.nagref-cha.gr/ ή μπορούν να απευθύνονται στη κα. Παπαχτζάκη Μαρία, τηλ. 2810-302308. Οι προτάσεις υποβάλλονται αντίστοιχα στην έδρα του εργαστηρίων και συγκεκριμένα: Εργαστήριο Ελαιολάδου (Μυτιλήνη) ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ», Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου, Εργαστήριο Ελαιολάδου Μυτιλήνης Κάτω Τρίτος Λέσβου, Τ.Κ.: 811060, Τηλ: 22510 93463 Με την ένδειξη «Για την αριθμ.: 646/8487/21-02-2018 πρόσκληση εκδήλωση Ενδιαφέροντος»