Ενημέρωση από την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Λέσβου για τις επιχορηγήσεις που δίνονται σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

    
Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας του  Δήμου Λέσβου, κάνει γνωστά τα παρακάτω:

Σύμφωνα με το Αρθρ. 94 παρ 3β περίπτωση 11 του Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  - Πρόγραμμα Καλλικράτης  [Α΄ 87] αναφέρεται ρητά: «η εποπτεία των ΔΗΜΩΝ  <<επί των Φιλανθρωπικών Σωματείων και Ιδρυμάτων, καθώς και η έγκριση του προϋπολογισμού τους, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των επιχορηγήσεων που δίνονται σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου με κοινωφελείς σκοπούς>>

Σύμφωνα με το ανωτέρω, παρακαλούνται όσοι από τους έχοντες υποχρέωση (όπως αυτοί περιγράφονται στο ανωτέρω άρθρο) φορείς δεν έχουν πράξει τα εκ του Νόμου προβλεπόμενα, να φροντίσουν να το πράξουν άμεσα προκειμένου να είναι σύννομοι,  υποβάλλοντας  τα εκ του Νόμου οριζόμενα  στο Τμήμα Πρόνοιας του Δήμου Λέσβου. 

Η ΑΡΜΟΔΙΑ Α/ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΕΛΛΗ