Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την Ολοκλήρωση Εκσυγχρονισμού του Πολιτιστικού Κέντρου Ερεσού ύψους 733.000€

Ολοκλήρωση Εκσυγχρονισμός Πολιτιστικού Κέντρου Ερεσού (παλαιός  κινηματογράφος)», εκτιμώμενης αξίας 732.450,00 Ευρώ

Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία (ηλεκτρονικός διαγωνισμός) επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Ολοκλήρωση Εκσυγχρονισμός Πολιτιστικού Κέντρου Ερεσού (παλαιός  κινηματογράφος)», εκτιμώμενης αξίας 732.450,00 Ευρώ(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 235.309,86Ευρώ (με Γ.Ε.&Ο.Ε., απρόβλεπτα) και κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 295.395,17Ευρώ (με Γ.Ε.&Ο.Ε., απρόβλεπτα).Τα ποσά δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Οδός: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17
Ταχ. Κωδ.: 81132
Πληροφορίες : Παπασωτηρίου Ελευθερία, Τσαπώνη Μαρία, Αναστασίου Αιμιλία
Τηλ.: 22513 50562/22513 50585
Telefax: 22513 50508

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 6 Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. .

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 9 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. .

Αναλυτικά :