Ούζο Πλωμαρίου

Ούζο Πλωμαρίου
Ούζο Πλωμαρίου

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου με 48 θέματα

τη ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018, ώρα 6:30μμ


Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018, ώρα 6:30μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με τα παρακάτω θέματα:


ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                            Εισηγητής: κ. ΓΑΛΗΝΟΣ
 1.  
Ορισμός συμβολαιογράφου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποδοχής δωρεάς Αλίκης Βακιρτζή-Μυτιλήνη
 1.  
Έγκριση  προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2018 κληροδοτήματος  «ΕΛΒΙΡΑ ΚΑΤΣΟΥΛΗ»
 1.  
Έγκριση παραχώρησης ακινήτων Δημοτικής Κοινότητας Σκοπέλου και Δημοτικής Κοινότητας Παλαιοκήπου στην ΑΔΕΛ Α.Ε.
ΘΕΜΑΤΑ Δ.Ε.Υ.Α.Λ.                                                               Εισηγητής: Πρόεδρος κ. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
 1.  
Έκδοση σύμφωνης γνώμης εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Καλλιέργεια πηγών "Βουλλέλη Πολιχνίτου"»
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                                 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ
 1.  
Κατάρτιση τεκμηριωμένου αιτήματος έκδοσης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για κάλυψη δαπάνης ηχητικής κάλυψης εθνικών τοπικών εορτών και επετείων Δήμου Λέσβου 
 1.  
Έγκριση διάθεσης πίστωσης επιχορήγησης Πολιτιστικών Συλλόγων και Σωματείων για την κάλυψη δαπανών που αφορούν στην πραγματοποίηση εκδηλώσεων εορτασμού των Αποκριών και της Καθαράς Δευτέρας, έτους 2018
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.               Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
 1.  
Έναρξη  διαδικασιών  παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας Δήμου Λέσβου για άσκηση δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λουομένων ή της αναψυχής του κοινού
 1.  
Ανάκληση αδειών υπαιθρίου πλανόδιου εμπορίου (αριθ. πρωτ. 4478/31-1-2018)
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
 1.  
Έγκριση ονομασίας και μετονομασίας οδών και πλατειών Δήμου Λέσβου (σχετ. το αριθμ. 1/2018 Πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 8 του Ν.3463/2006)
ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                     Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα ΑΝΤΩΝΕΛΗ
 1.  
Παραλαβή εργασιών σύμβασης παροχής υπηρεσιών: «Νομικές Συμβουλευτικές Εργασίες Υποστήριξης των Ωφελουμένων της Πράξης ''ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» - Κ.Σ. ΛΕΣΒΟΥ''» ''ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ»         
 1.  

Παραλαβή εργασιών σύμβασης παροχής υπηρεσιών: «Συμβουλευτικές  Εργασίες Διαχείρισης Οικογενειακού Προγραμματισμού των Ωφελούμενων της Πράξης ''ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» - Κ.Σ. ΛΕΣΒΟΥ''» ''ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ»      

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΣΟΥΠΗΣ
 1.  
Έγκριση 1ης Υποχρεωτικής Τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2018- Έγκριση πληρωμής Π.Ο.Ε.
 1.  
Καθορισμός κωδικών προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Λέσβου, ως δεκτικών έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής
 1.  
Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2018
 1.  
Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2018
 1.  
Έγκριση 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2018
 1.  
Έγκριση 5ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2018
 1.  
Έγκριση 6ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2018
 1.  
Χαρακτηρισμός Επιχείρησης «CHRISTINAS GARDEN», ως εποχιακή
 1.  
Χαρακτηρισμός Επιχείρησης «Γ.& Ε.ΑΛΒΑΝΟΥ ΕΠΕ», ως εποχιακή
 1.  
Έγκριση επιστροφής αχρεωσθήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών σε Τρίτους (Α.Π. 3444/24-1-2018)
 1.  
Έγκριση και νομιμοποίηση δαπανών μετάβασης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                         Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΖΑΝΟΣ
 1.  
Έγκριση πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης εργασιών – υπηρεσιών (αριθ. πρωτ. 4112/30-1-2018)    
 1.  
Έγκριση πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης εργασιών – υπηρεσιών (αριθ.πρωτ. 5065/5-2-2018)
 1.  
Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων με αριθμ. πρωτ. 12088/13-03-2017 και ανάκληση της υπ’ αριθμ. 48/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
 1.  
Λήψη απόφασης για την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της παράτασης σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και ειδικότερα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα»
 1.  
Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λέσβου έτους 2018 (σχετ. 3/2018 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής)
 1.  
Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λέσβου έτους 2018 (σχετ. 4/2018 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής)
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ                                           Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
 1.  
Χορήγηση  παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με επιτοίχια στην πλατεία Μανταμάδου του Δήμου Λέσβου»
 1.  
Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών που προκληθήκαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση στις 12-6-2017 σε Παιδικούς Σταθμούς του  Δήμου Λέσβου» 
 1.  
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ»
 1.  
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΛΕΣΒΟΥ»
 1.  
Χορήγηση οριακής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο:                                            «Προμήθεια και Τοποθέτηση Τεχνητού Χλοοτάπητα στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου Μεσοτόπου Δήμου Λέσβου»
 1.  
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «Αντικεραυνική προστασία προκατασκευασμένων οικίσκων για τις ανάγκες σχολικών μονάδων του Δήμου Λέσβου που υπέστησαν ζημιές από την ισχυρή σεισμική δόνηση στις 12.06.2017»
 1.  
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση στις 12-6-2017 στα 7ο και 15ο Δημοτικά Σχολεία Μυτιλήνης»
 1.  
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση στις 12-6-2017 στο σχολικό συγκρότημα της Ακαδημίας Μυτιλήνης»
 1.  
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ ΕΣΧΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΜΙΟΥΔΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΝΤΙΣΣΑΣ»
 1.  
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΝΑ ΛΕΣΒΟΥ»
 1.  
Έγκριση 1ου ΑΠΕ  του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση Ζημιών σε Οδούς και Κοινόχρηστους Χώρους από Σκυρόδεμα Β.Δ Λέσβου»
 1.  
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ’ αριθ. 206/2017 μελέτης με τίτλο: Εργασίες αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν στην αγροτική οδοποιία του Δήμου Λέσβου», αναδόχου Ζούρου Παναγιώτη  
 1.  
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ αριθμ. 182/2017 μελέτης με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΡΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΟΝΗΣΗ ΣΤΙΣ 12/6/17 ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΩΝ ΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ (ΔΕ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ)», αναδόχου Χατζηαποστόλου Γεωργίου
 1.  
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Εκσυχρονισμός –Βελτίωση Αρδευτικού Δικτύου Παρακοίλων-Εξωτερικά δίκτυα»
 1.  
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης και αναδιαρρύθμισης κτηρίου στην Ερμού 311»
 1.  
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ αριθμ. 137/2017 μελέτης με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΡΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΟΝΗΣΗ ΣΤΙΣ 12/6/17 ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ», αναδόχου ΔΥΝΑΜΙΚΗ Ο.Ε.
 1.  
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή στέγης δημοτικού ακινήτου (παλιό καμένο σχολείο) στην Δ.Κ. Μανταμάδου»
 1.  
 Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση Αγωγού Μεταφοράς Αρδευτικού Ιππείου»
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΑΜΒΑΚΕΛΛΗΣ
 1.  
Αποδοχή και έγκριση Δ΄ Κατανομής  έτους 2017 για κάλυψη  λειτουργικών δαπανών Σχολείων
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                             Εισηγητής: κ. ΨΑΝΗΣ
 1.  
Έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου