Χ. Καλογήρου: Αίτημα για να κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης η Δημοτική Ενότητα Ερεσού Άντισσας λόγω των πλημμυρικών φαινόμενων

Εισήγηση για κήρυξη έκτακτης ανάγκης της Δημοτικής Ενότητας Ερεσού - Άντισσας  του Δήμου Λέσβου


Εισήγηση προς τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Ιωάννη Καπάκη απέστειλε η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου, προκειμένου να κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης η Δημοτική Ενότητα Ερεσού Άντισσας, λόγω των πλημμυρικών φαινόμενων που προκλήθηκαν από την έντονη βροχόπτωση της 11ης Ιανουαρίου 2018.

Το σχετικό έγγραφο.

Θέμα: Εισήγηση για κήρυξη έκτακτης ανάγκης της Δημοτικής Ενότητας Ερεσού - Άντισσας  του Δήμου Λέσβου.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Τον Οργανισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΦΕΚ 230/Α/27-12-2010).
3.  Τον Ν.3013/2002, Σχέδιο «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»
4.  Το ΦΕΚ.423/β΄/10-04-2003/Έγκριση Γ.Σ. «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»
5. Το Ν.4249/2014, Αναδιοργάνωση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.
6. Την υπ’ αριθ.7742/01-11-2017/Εγκλύκλιο/ΥΠ.ΕΣ./ΓΓΠΠ/Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ/ Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.
7. Το γεγονός ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 11ης Ιανουαρίου 2018  έπληξαν την Δημοτική Ενότητα Ερεσού- Άντισσας με ισχυρές βροχοπτώσεις .
8. Το υπ. αριθ. 1901/12-01-2018  αίτημα του Αντιδημάρχου  Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Λέσβου.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Όπως κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η  Δημοτική Ενότητα Ερεσού - Άντισσας του Δήμου Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, καθώς η ισχυρή βροχόπτωση της 11ης Ιανουαρίου 2018 είχε ως συνέπεια εκταταμένα πλημμυρικά φαινόμενα που προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε επιχειρήσεις ιδίως αγροτικές, σε υποδομές ( επαρχιακό, δημοτικό και αγροτικό οδικό δίκτυο, δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, τοιχία αντιστήριξης κλπ.) καθώς και στο ευρύτερο φυσικό περιβάλλον.

Η  Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου

Χριστιάνα Δ. Καλογήρου