Έναν ειδικό σύμβουλο για το γραφείο του Δημάρχου προσλαβαίνει ο Δήμος Λέσβου

Για θέματα γεωπονίας , αρχιτεκτονικής αστικών πάρκων ,συστημάτων γεωπληροφορικής καθώς και θεμάτων υποστήριξης του γραφείου Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Λέσβου καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου ο οποίος θα απασχολείται στο Δήμο με την παροχή υπηρεσιών σε εξειδικευμένα θέματα :

- Μία (01) θέση Ειδικού Συμβούλου σε θέματα γεωπονίας , αρχιτεκτονικής αστικών πάρκων ,συστημάτων γεωπληροφορικής καθώς και θεμάτων υποστήριξης του Γραφείου Δημάρχου.

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

1) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.

Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι πρέπει:

· Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια της χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρο 12 του Ν. 3584/2007).
· Να έχουν το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21 έτος) άρθρο 13 του Ν.3584/2007).
· Να είναι υγιείς (άρθρο 14 του Ν. 3584/2007).
· Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή αν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 του Ν. 3584/2007).
· Να μην έχουν ποινική καταδίκη , στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 16 του Ν.3584/2007).
· Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν.3584/2007).

2) Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής το οποίο να είναι συναφές με το αντικείμενο της απασχόλησης για την οποία θα προσληφθεί όπως περιγράφεται ανωτέρω.

3) Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

4) Γνώση Χειρισμού Η/Υ.

5)Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης , που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία , ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης όπως περιγράφονται στην ως άνω θέση .

Επίσης , η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.

Η πλήρωση της θέσεως του Ειδικού Συμβούλου θα διενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου , ο οποίος θα προσλάβει τα πρόσωπα που κατά την κρίση του είναι κατάλληλα για την παραπάνω θέση.

Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τους προσλαμβανόμενους ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η εργασιακή σχέση του Ειδικού Συμβούλου διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 και λύεται κατά την κείμενη νομοθεσία.

Οι Ειδικοί Σύμβουλοι δεν παρεμβάλλονται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα , ούτε η θέση του έχει αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου για την επικουρία του οποίου έχει προσληφθεί . Δεν ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες , γραπτά ή προφορικά , για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου , τον οποίο έχει ορισθεί να εξυπηρετήσει.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα συνοδεύονται επίσης με :

1. Βιογραφικό Σημείωμα2. Υπεύθυνη Δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού (άρθρα 11 έως και 17 του Ν.3584/2007

3. Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών

4. Οποιασδήποτε κατά την κρίσης τους δικαιολογητικά και θα κατατίθενται εντός (10) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, στα γραφεία του Δήμου, (Νέο Δημαρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη , αρμόδια υπάλληλος κα Ταξείδη Άννα τηλ. 2251350575) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η παρούσα δημόσια γνωστοποίηση θα δημοσιευτεί σε τοπική εφημερίδα , θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας θα αναρτηθεί στο «Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λέσβου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ