ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαγόρευση Θήρας σε περίοδο δυσμενών Καιρικών Συνθηκών στην περιοχή αρμοδιότητας Νομού Λέσβου

Απαγόρευση Θήρας σε περίοδο δυσμενών Καιρικών Συνθηκών στην περιοχή αρμοδιότητας Νομού Λέσβου κατά την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο 2017-2018.


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Απαγορεύουμε τη θήρα παντός θηράματος στην περιοχή αρμοδιότητας μας (όρια Νομού Λέσβου) κατά την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο 2017-2018 στις περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων (διάρκειας και έντασης) που έχουν κύριο χαρακτηριστικό τη χιονόπτωση, τον παγετό, τους δυνατούς ανέμους κ.α., εξαιτίας των οποίων τα είδη της άγριας πανίδας καθίστανται ευάλωτα και ανήμπορα να αναπτύξουν τις ικανότητες άμυνας και διαφυγής ως δικαίωμα αρχής στα πλαίσια άσκησης της θήρας.

Η ανωτέρω απόφαση ισχύει και σε περιπτώσεις χαμηλής έντασης χιονοπτώσεων (έδαφος καλυμμένο πλήρως με χιόνι) απαγορεύοντας έτσι τη θήρα με ενέδρα στις πηγές (καρτέρι) και την παρακολούθηση ιχνών στο χιόνι (τριχωτά θηράματα).

Στην περίπτωση ύπαρξης χιονοσκεπών εκτάσεων απαγορεύεται η άσκηση θήρας σε απόσταση διακοσίων (200) μέτρων από τις εκτάσεις αυτές.

Η διαπίστωση της ύπαρξης των προϋποθέσεων εφαρμογής της παρούσας και η χρονική διάρκεια ισχύος των μέτρων ανήκει στην αρμοδιότητα της Δ/νσης Δασών Λέσβου. Η ενημέρωση των κυνηγών, μέσω σχετικών ανακοινώσεων, ανήκει στις κυνηγετικές οργανώσεις.Οι παραβάτες της παρούσας, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης Δασικής Νομοθεσίας (ΝΔ. 86/69 και 996/71, N. 177/75, της με αριθμ. 441985/29-11-1985 Κ.Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103/01-09-2010 Κ.Υ.Α., όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. Η.Π.  8353/276/Ε103/23-02-2012 (Φ.Ε.Κ. 415/τ.Β/2012) απόφαση). Σελίδα 3 από 3

Η εφαρμογή και τήρηση της παρούσης, ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, των Κυνηγετικών Οργανώσεων, της Ελληνικής Αστυνομίας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.