Δήμος Λέσβου: 376.000 ευρώ για μισθούς δημάρχου, αντιδημάρχων και πρόεδρου δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2018!

Το ποσό των 376.000 ευρώ αγγίζουν για το έτος 2018 οι μισθοί του δημάρχου, των αντιδημάρχων Λέσβου, και του πρόεδρου του δημοτικού συμβουλίου.

Συγκεκριμένα, η αντιμισθία δημάρχου ανέρχεται σε 42.000 ευρώ (περίπου 3.500 ευρώ το μήνα), η αντιμισθία αντιδημάρχων ( δεν είναι όλοι έμμισθοι) ανέρχεται σε 325.000 ευρώ, η αντιμισθία του πρόεδρου του δημοτικού συμβουλίου ανέρχεται σε 9.000 ευρώ.

Το σύνολο αυτών ανέρχεται σε 376,000 ευρώ!

Σε αυτά προστίθενται ακόμα μερικές χιλιάδες ευρώ για εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ δημάρχου, εργοδοτικές εισφορές ΤΣΑΥ δημάρχου, εργοδοτικές εισφορές Υγειονομικής Περίθαλψης δημάρχου, εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ κ.τ.λ. Αναλυτικά οι αποφάσεις όπως αναρτήθηκαν στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους € ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ EURO ( 325.000,00 ) , για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων των κάτωθι Κ.Α.Ε. του οικ. έτους 2018 για την Καταβολή Αντιμισθίας και Αποδοχών στους Αντιδημάρχους του Δήμου Λέσβου έτους 2018.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους € ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ EURO ( 9.000,00 ) , για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων των κάτωθι Κ.Α.Ε. του οικ. έτους 2018 για την Καταβολή Αντιμισθίας στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2018.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους € ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ EURO ( 42.000,00 ) , για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων των κάτωθι Κ.Α.Ε. του οικ. έτους 2018 για την Καταβολή Αντιμισθίας Δημάρχου έτους 2018.