2 θέσεις εργασίας οδηγών στην Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο

Οι εργαζόμενοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη Μυτιλήνη, Λουτρά και σε άλλες τοποθεσίες όπου θα λειτουργούν ξενώνες στο πλαίσιο του έργου.

Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, 1ο ΧΛΜ Επαρχιακής Οδού (Ε.Ο.) Μυτιλήνης – Λουτρών, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Accommodation and assistance to asylum seekers and relocation candidates» που χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Στόχος του έργου είναι η στέγαση προσφύγων οικογενειών και ασυνόδευτων ανηλίκων, η παροχή σίτισης, και υποστηρικτικές υπηρεσίες στη Λέσβο. Στο πλαίσιο του έργου η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ προκηρύσσει δύο (2) θέσεις εργασίας οδηγών.Τα καθήκοντα και οι απαιτήσεις για τις πάνω θέσεις είναι διαθέσιμα στο παράρτημα.

Οι εργαζόμενοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη Μυτιλήνη, Λουτρά και σε άλλες τοποθεσίες όπου θα λειτουργούν ξενώνες στο πλαίσιο του έργου.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, το πτυχίο τους και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση s.pavlis@iliaktida-amea.gr και ιδιόχειρα στη διεύθυνση Καραντώνη 1, Μυτιλήνη με τίτλο / θέμα: Προκήρυξη Θέσεων. Στο βιογραφικό θα πρέπει να είναι εμφανής ο Κωδικός της Θέσης: ΟΔ. Η αποστολή θα γίνει υπόψιν κ. Σπύρου Παυλή μέχρι την Δευτέρα, 15/01/2018.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν ερωτήματα στην πιο πάνω ηλεκτρονική διεύθυνση ή στο τηλέφωνο 22510-22873 μέχρι και 3 ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών.

Όλοι οι προσληφθέντες θα πρέπει να λάβουν γνώση και να συμμορφώνονται με τον κώδικα εσωτερικής λειτουργίας και δεοντολογίας της Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ καθώς δυνητικά και με αντίστοιχους κώδικες της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ή / και άλλων σχετικών διεθνών οργανισμών (ΕΕ, UNICEF κλπ).
Παράρτημα

ΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Οδηγός
Επαγγελματικά – τεχνικά προσόντα
Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου  Δ κατηγορίας
Υποψήφιοι που απέκτησαν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου της κατηγορίας Δ ή Δ + Ε από την 10η Σεπτεμβρίου 2008 και μετά απαιτείται να προσκομίσουν και πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) μεταφοράς επιβατών σύμφωνα με το π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/18.6.2008 τ. Α)
Επιθυμητή εμπειρία οδήγησης δύο ετών
Πιστοποιητικό  υγείας από πρωτοβάθμια επιτροπή υγείας
Καθήκοντα θέσης & αποτύπωση επι μέρους εργασιών
Μεταφορά προσωπικού στις δομές της Ηλιακτίδας
Μεταφορά ωφελούμενων από και προς τις δομές της Ηλιακτίδας αλλά και σε άλλες δομές που αφορούν την εξυπηρέτηση των ωφελούμενων όπως νοσοκομείο, λιμάνι κτλ.
Για όλες τις κατηγορίες τα συνεκτιμώμενα προσόντα είναι : Δίπλωμα οδήγησης – Εθελοντική εργασία

Πριν την πρόσληψη θα προηγηθεί συνέντευξη των υποψηφίων.