2.308.500€ για τη συντήρηση οδών της Λέσβου από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

1.773.500 ευρώ για τη συντήρηση της Επαρχιακής Οδού Κεραμειών – Αγιάσου – Πολιχνίτου – Βρίσας – Βατερών – Σταυρού & 535.000 για τη συντήρηση οδών της Βορειοδυτικής Λέσβου


Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου υπέγραψε τις συμβάσεις των έργων:

«Συντήρηση Επαρχιακής Οδού Κεραμειών – Αγιάσου – Πολιχνίτου – Βρίσας – Βατερών – Σταυρού μετά των προσβάσεων», συνολικού προϋπολογισμού 1.773.500 ευρώ.

«Συντήρηση οδών Βορειοδυτικής Λέσβου», συνολικού προϋπολογισμού 535.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο του έργου «Συντήρηση Επαρχιακής Οδού Κεραμειών – Αγιάσου – Πολιχνίτου – Βρίσας – Βατερών – Σταυρού μετά των προσβάσεων» πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης κατά τμήματα της Επαρχιακής Οδού Κεραμειών – Αγιάσου – Πολιχνίτου – Βρίσας – Βατερών – Σταυρού μετά των προσβάσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν:

Την ασφαλτόστρωση τμημάτων των οδών.
Την αποκατάσταση τεχνικών έργων.
Την άρση καταπτώσεων.
Τον καθαρισμό φρεατίων και αγωγών απορροής ομβρίων υδάτων.
Την αποκατάσταση μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας και πινακίδων σήμανσης.
Την εκτέλεση εργασιών διαγράμμισης.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του έργου είναι 6 μήνες.

Στο πλαίσιο του έργου «Συντήρηση οδών Βορειοδυτικής Λέσβου» πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης κατά τμήματα της οδού Βατούσας – Χιδήρων και τμήματος της οδού προς Πτερούντα.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του έργου είναι 5 μήνες.


Τα έργα χρηματοδοτούνται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και θα υλοποιηθούν με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λέσβου.