GGO

OYZO

Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018

Συνεδριάζει για πρώτη φορά το 2018 το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου με 53 θέματα ημερήσιας διάταξης

τη ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018, ώρα 6:00μ.μ.


Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018, ώρα 6:00μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                            Εισηγητής: κ. ΓΑΛΗΝΟΣ
 1.  
Ορισμός δικηγόρου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποδοχής δωρεάς Αλίκης Βακιρτζή-Μυτιλήνη
 1.  
Παραλαβή μισθίου λόγω λήξης μίσθωσης Κληροδοτήματος Μαρίκας Λούλη
 1.  
Ενέργειες για εξόφληση μισθωμάτων ελαιοκτήματος Κληροδοτήματος Μαρίκας Λούλη, ελαιοκομικών περιόδων 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017
 1.  
Παραλαβή μισθίου λόγω λήξης μίσθωσης Κληροδοτήματος ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ
 1.  
Κατάπτωση εγγυητικής Γεωργίου Καραμπέτσου Κληροδοτήματος ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                             Εισηγητής: κ. ΨΑΝΗΣ
 1.  
Έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου
ΘΕΜΑΤΑ Δ.Ε.Υ.Α.Λ.                                                               Εισηγητής: Πρόεδρος κ. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
 1.  
Αντικατάσταση του εκπροσώπου εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΙΔ με την επωνυμία ΔΕΥΑΛ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.               Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
 1.  
Εξέταση αιτήματος χορήγησης άδειας ίδρυσης (εγκατάστασης) υπεραγοράς λιανικού εμπορίου τροφίμων της εταιρείας «ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»
 1.  
Εκτέλεση εργασιών με τίτλο: «ΕΚΤΑΦΗ ΝΕΚΡΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ»
 1.  
Έγκριση δαπάνης για συνδρομή στο πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες»
ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                     Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα ΑΝΤΩΝΕΛΗ
 1.  
Προγραμματισμός ανανέωσης συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση του Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Λέσβου, στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης με τίτλο: «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας- Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Λέσβου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020»
ΘΕΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Π.&Α.Δ.Λ.»                                            Εισηγήτρια: Πρόεδρος κα ΑΝΤΩΝΕΛΗ
 1.  
Παραχώρηση χρήσης Δημοτικών Ακινήτων που στεγάζουν Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς  στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου» με σκοπό την έκδοση αδειών λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών
 1.  
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου» που αφορά: «1η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018»
 1.  
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 5/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου» που αφορά: «2η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018»
ΘΕΜΑΤΑ Α.Δ.Ε.Λ. Α.Ε.                                                            Εισηγητής: Πρόεδρος κα ΠΝΑΚΑ
 1.  
Έγκριση παραχώρησης ακινήτων Δημοτικής Κοινότητας Σκοπέλου και Δημοτικής Κοινότητας Παλαιοκήπου στην ΑΔΕΛ Α.Ε.
ΘΕΜΑΤΑ ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ       Εισηγητής: Πρόεδρος κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
 1.  
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 910/2017 προγενέστερης Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έγκριση της υπ’ αριθμ. 138/2017 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Ιδρύματος «Ζαχάρειος Πρότυπος Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων "Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ"» που αφορά «Περί ψήφισης του Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Ιδρύματος οικονομικού έτους 2018»
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
 1.  
Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης: «Αναβάθμιση Σχολικού Συγκροτήματος Ακαδημίας Μυτιλήνης Δήμου Λέσβου» στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Βόρειο Αιγαίο 2017-2020. (Εθνικοί Πόροι ΠΔΕ)
 1.  
Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης: «Μελέτες Ωρίμανσης ΜΕΑ Σύμμεικτων Δήμου Λέσβου» με Κωδικό ΟΠΣ 5011036 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»
 1.  
Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης (του Άρθρου 100 του Ν. 3852/10)  μεταξύ του Δήμου Λέσβου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου για την πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΛΕΣΒΟΥ»
 1.  
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 03/2018 μελέτης και υποβολής πρότασης με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση της ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης Μυτιλήνης στη Νήσο Λέσβου», προκειμένου να ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί από τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Συμπλήρωση-Ολοκλήρωση διατηρήσιμων υποδομών για την ανάπτυξη και την απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ»
 1.  
Αποδοχή πιστώσεων από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (Α.Π. 1490/11-1-2018)
 1.  
Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λέσβου έτους 2018 (σχετ. 1/2018 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής)
 1.  
Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λέσβου έτους 2018 (σχετ. 2/2018 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής)
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ                                           Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
 1.  
Έκτακτη επιχορήγηση του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λέσβου» για την υλοποίηση των εργασιών με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ», ύψους €100.000,00 με ΦΠΑ 17%.
 1.  
Έκτακτη επιχορήγηση του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λέσβου» για την υλοποίηση των εργασιών με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 12ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΩΝ», ύψους €120.000,00 με ΦΠΑ 17%.
 1.  
Έκτακτη επιχορήγηση του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λέσβου» για την υλοποίηση των εργασιών με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ», ύψους €30.000,00 με ΦΠΑ 17%.
 1.  
Έκτακτη επιχορήγηση του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λέσβου» για την υλοποίηση των εργασιών με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 12ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΩΝ ΑΥΤΟΥ», ύψους €80.000,00 με ΦΠΑ 17%.
 1.  
Έγκριση πώλησης εδαφικής έκτασης στην περιφερειακή ενότητα Μήθυμνας
 1.  
Έγκριση ανάθεσης στην εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ» (ΚΤΥΠ ΑΕ πρώην ΟΣΚ) εκπόνησης μελετών έργων
 1.  
Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου με τίτλο: «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ ΝΥΦΙΔΑΣ Δ.Ε. ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ»
 1.  
Χορήγηση 3ης παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης απαραίτητων για τη λειτουργία της ΕΕΛ Γέρας»
 1.  
Χορήγηση 2ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο:  «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση στις 12-6-2017 στο σχολικό συγκρότημα της Ακαδημίας Μυτιλήνης»
 1.  
Χορήγηση 1ης  παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή τάφων σε νεκροταφεία Δήμου Λέσβου»
 1.  
Χορήγηση 1ης  παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΡΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΟΝΗΣΗ ΣΤΙΣ 12-6-2017 ΣΤΟ 3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ»
 1.  
Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του  έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΡΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΟΝΗΣΗ ΣΤΙΣ 12/06/2017»
 1.  
Χορήγηση 1ης παράτασης χρόνου περαίωσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΡΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΟΝΗΣΗ ΣΤΙΣ 12/06/2017»
 1.  
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ’αριθ. 98/2017 μελέτης με τίτλο: Εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών που προκλήθηκαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση στις 12/06/17 στον Δήμο Λέσβου (Δ.Ε Πλωμαρίου), αναδόχου Καραγιάννη Ιωάννη του Δημητρίου
 1.  
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ αριθμ. 183/2017 μελέτης με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΡΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΟΝΗΣΗ ΣΤΙΣ 12/6/17 ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΩΝ ΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ (ΔΕ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ)», αναδόχου Ν. Πανσελινά
 1.  
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ αριθμ. 183/2017 μελέτης με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΡΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΟΝΗΣΗ ΣΤΙΣ 12/6/17 ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΩΝ ΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ (ΔΕ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ)», αναδόχου Ε. Ψαρρού
 1.  
Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών Τεχνικής Φύσεως του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για το έτος 2018
 1.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Oριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός δύο αντλιοστασίων δικτύων αποχέτευσης Δήμου Πέτρας»
 1.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση στις 12-6-17 στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης»
ΘΕΜΑΤΑ ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εισηγητής: Πρόεδρος κ. ΑΛΕΞΙΟΥ
 1.  
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2018 Απόφασης του ΝΠΔΔ «Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου» που αφορά «Έγκριση νέου προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου, οικ. έτους 2018»
 1.  
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2018 Απόφασης του ΝΠΔΔ «Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου» που αφορά «Έγκριση νέου Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (ΟΠΔ) του ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου, οικ. έτους 2018»
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                                 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ
 1.  
Κατάρτιση τεκμηριωμένου αιτήματος έκδοσης Α.Α.Υ. για επιχορήγηση Σωματείων και Πολιτιστικών Συλλόγων που δραστηριοποιούνται στα χωριά και τις πόλεις της Λέσβου και οργανώνουν τις καρναβαλικές εκδηλώσεις έτους 2018
 1.  
Μεταφορά χρήσης για διαχείριση-λειτουργία του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΣΟΥΠΗΣ
 1.  
Καθορισμός του ανώτατου ορίου δαπάνης εξόδων κηδείας δημάρχων, προέδρων Κοινοτήτων και όσων κατείχαν τα αντίστοιχα αξιώματα, καθώς και των εν ενεργεία δημοτικών συμβούλων, για το έτος 2018
 1.  
Αποδοχή πιστώσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (Α.Π. 1288/27-12-2017 & Α.Π. 1291/9-1-2018)
 1.  
Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών-υπηρεσιών (Α.Π. 2092/16-1-2018)
 1.  
Έγκριση σύναψης τροποποιητικής σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων
 1.  
Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών (εκποίηση/ εκμίσθωση & αγορά/ μίσθωση ακινήτων)
 1.  
Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών που αφορά την αριθμ. καταθ. ΠΡ235/14-12-2017 προσφυγή της Κωνσταντάρα Ασημούλας του Παναγιώτη
 1.  
Έγκριση επιστροφής αχρεωσθήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών σε Τρίτους (Α.Π. 2171/16-1-2018)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αν βρίσκεσαι στο δρόμο ή δεν έχεις συνεχή πρόσβαση στο διαδίκτυο, αποθήκευσε το e-mail του LesvosPost.com και στείλε μας τη φωτογραφία, το βίντεο ή το μήνυμά σου για να καταγγείλεις, να πεις την άποψή σου ή και για να δείξεις αυτό που θέλεις.

e-mail: lesvospost@gmail.com