Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την Τετάρτη 15/11 με διπλή συνεδρίαση

Την Τετάρτη 15/11


Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 και 159 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), που θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017, ώρα 19:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με τα παρακάτω θέματα:

           
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
  1.  
Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2018
Αντιδήμαρχος     κ. Τσουπής
  1.  
Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης  (Ο.Π.Δ.) Δήμου Λέσβου    και ΝΠΔΔ, έτους 2018
Αντιδήμαρχος     κ. Τσουπής

                                        
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017, ώρα 18:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
1
Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λέσβου έτους 2018
ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                            Εισηγητής: κ. ΓΑΛΗΝΟΣ
2
Έγκριση απευθείας αγοράς ακινήτου ιδιοκτησίας Χρήστου Μανιάτη, στη θέση "ΘΕΡΜΑ" κτηματικής περιφέρειας Μόριας

ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ                                                            Εισηγητής: Δήμαρχος κ. ΓΑΛΗΝΟΣ
3
Ορισμός δικαστικού επιμελητή για επίδοση εξώδικης απάντησης-δήλωσης  στον κ. Γεώργιο Καραμπέτσο του Ευσταθίου που αφορά το κληροδότημα "Μαρίας Παπουτσάνη-Παλαιοχώρι-Πλωμαρίου"
4
Προικοδότηση από το κληροδότημα ΕΛΒΙΡΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗ – Μυτιλήνη                 (Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά)
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                             Εισηγητής: κ. ΨΑΝΗΣ
5
Έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
6
Ανανέωση  Προγραμματικής Σύμβασης Ανταποκριτή ΟΑΕΔ  Δημοτικής                Ενότητας Μήθυμνας για ένα έτος
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.               Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
7
Κατάσταση λειτουργίας Αστικού ΚΤΕΛ Α.Ε.
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                         Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΖΑΝΟΣ
8
Εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                           Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
9
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ ΘΕΣΗ ΝΤΟΥΣΛΑ)»
10
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ και ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΘΕΑΣ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ, ΠΑΛΙΟΙ ΣΤΑΒΛΟΙ ΕΠΑΝΩ ΣΚΑΛΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
11
Αποδοχή αποφάσεων ένταξης πράξεων στον άξονα προτεραιότητας 2β «Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού» του Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο»
12
Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Μελέτες Ωρίμανσης ΜΕΑ Συμμείκτων Δήμου Λέσβου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», στον άξονα προτεραιότητας 16 «Τεχνική Συνδρομή Ταμείου Συνοχής», στα πλαίσια της Πρόσκλησης με κωδικό 16.36.2.Π5 «Υποστήριξη Δικαιούχων στην Ωρίμανση Πράξεων Διαχείρισης Αστικών Απόβλητων
13
Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Λέσβου και ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε. για την υλοποίηση της Πράξης «Μελέτες Ωρίμανσης ΜΕΑ Συμμείκτων Δήμου Λέσβου»
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                                 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ
14
Κατάρτιση τεκμηριωμένου αιτήματος έκδοσης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) για τις εκδηλώσεις εορτασμού των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς
15
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 302/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά «Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής και παρακολούθησης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών της Δ/νσης Πολιτισμού»
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΑΜΒΑΚΕΛΛΗΣ
16
Έγκριση Πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών που αφορούν τη συναυλία του καλλιτέχνη Κωνσταντίνου Αργυρού που πραγματοποιήθηκε  στο χώρο της πλάζ «Τσαμάκια», στις 4/08/2017
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΣΟΥΠΗΣ
17
Έγκριση ματαίωσης διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τις ανάγκες: α. των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, β. Κοινωνικού Παντοπωλείου του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου, του Ιδρύματος «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ» Πρότυπος Μονάδα Ηλικιωμένων «Αγία Παρασκευή» και γάλακτος για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Λέσβου και του ΝΠΔΔ έτους 2017», αρχικού προϋπ/μού 404.911,50 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 443.900,24 ευρώ με ΦΠΑ, σε συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας του (εν μέρει άγονου) ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 Ν. 4412/2016)
18
Έγκριση 83ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017
19
Έγκριση 84ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017
20
Έγκριση 85ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017
21
Έγκριση 86ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017
22
Έγκριση 87ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017
23
Έγκριση 88ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017
24
Έγκριση 89ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017
25
Έναρξη διαδικασιών μίσθωσης ακινήτου με σκοπό τη μετεγκατάσταση της κεντρικής αποθήκης των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λέσβου
26
Έγκριση της υπ’  αριθμ. πρωτ. 67197/30-10-2017 αίτησης της εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. για υπαγωγή των οφειλών της στη Ρύθμιση του άρθρου 52 του Ν. 4483/2017
27
Έγκριση και νομιμοποίηση δαπανών μετάβασης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου


                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                   ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΝΗΣ