Απάντηση του Δήμου Λέσβου στο LesvosPost «Έτοιμες να εγκριθούν 29 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στον Δήμο-Έχουν γίνει όλες οι ενέργειες»

Ο Δήμος Λέσβου άμεσα απάντησε στην πρωινή ανάρτηση του LesvosPost με τίτλο «Πέταξαν έξω τον Δήμο Λέσβου από την πρόσληψη 6.667 μόνιμων εργατών καθαριότητας ανταποδοτικών υπηρεσιών…..»


Όπως αναφέρει η σχετική απάντηση, ο Δήμος Λέσβου έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πρόσληψη μονίμων υπαλλήλων. Μάλιστα σημειώνει ότι θα γίνουν 29 προσλήψεις μόνιμων εργατών καθαριότητας στην Λέσβο. Η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στον Δήμο θα συζητηθεί και στο σημερινό δημοτικό συμβούλιο.

Αναλυτικά η απάντηση του Δήμου Λέσβου στο LesvosPost:

Σχετικά με την σημερινή ανάρτησή σας για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στους Δήμους, και την άποψη σας για τον αποκλεισμό ή την πιθανή αργοπορία του Δήμου μας στην υποβολή αιτήματος για μόνιμο προσωπικό κλάδων ΔΕ 29 Οδηγών και ΥΕ 16 Εργατών  Καθαριότητας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Δήμος Λέσβου έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πρόσληψη μονίμων υπαλλήλων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 24 του Ν. 4479/2017 και με την αριθ.πρωτ. 22159/30.6.2017 εγκύκλιο 19 του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Δήμος Λέσβου με την αριθ.451/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου του προέβη στην τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, η απόφαση αυτή επικυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και στην συνέχεια δημοσιεύθηκε  στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως (φύλλο 3208/13.9.2017 τ. δεύτερο), προκειμένου να δημιουργήσει νέες κενές οργανικές θέσεις κλάδων ΔΕ 29 Οδηγών Απορριμματοφόρων, ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας και ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων,  διαδικασία απαραίτητη από την κείμενη νομοθεσία, ώστε στη συνέχεια να δρομολογηθεί η έναρξη των διαδικασιών για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού των ως άνω κλάδων.Στην συνέχεια η αρμόδια υπηρεσία Δ/νση Δ/κων Υπηρεσιών  του Δήμου μας σε συνεργασία με την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, για την απαραίτητη διασφάλιση  κάλυψης των απαιτούμενων πιστώσεων δαπάνης μισθοδοσία, επικύρωσαν την ύπαρξη των απαραιτήτων πιστώσεων για το τρέχον έτος, και πρόβλεψη για τα επόμενα έτη.

Μετά τα ανωτέρω η αρμόδια υπηρεσία (Δ/νση Δ/κων Υπηρεσιών) με την από 13.10.2017 εισήγηση της  προς το Δημοτικό Συμβούλιο  εισηγείται την έγκριση από το Δ.Σ. πρόσληψης μόνιμων υπαλλήλων  για τις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης) ως εξής: 

1.      Οκτώ θέσεις κλάδου ΔΕ 29 Οδηγών Απορριμματοφόρων.
2.      Είκοσι επτά θέσεις κλάδου ΥΕ 16  Εργάτες Καθαριότητας.
3.      Μια θέση  κλάδου ΔΕ 28 Χειρίστων Μηχανημάτων Έργων.

Η ως άνω εισήγηση  έχει τεθεί ως θέμα συζήτησης και λήψη απόφασης επ ΄ αυτής στην σημερινή (20.10.2017) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στην συνέχεια η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά θα σταλεί στο Υπουργείο Εσωτερικών δια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,  για να συμπεριληφθεί ο Δήμος Λέσβου όπως και λοιποί  Δήμοι που δεν είχαν ολοκληρώσει την διαδικασία (λόγω έλλειψης κενών οργανικών θέσεων) στην προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ για την πρόσληψη μόνιμων υπαλλήλων σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.    

Σας υπενθυμίζουμε ότι πάγια θέση της Δημοτικής Αρχής είναι η ενίσχυση του Δήμου με μόνιμους υπάλληλους και αυτό επιδιώκει μέσα στα πλαίσια που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.