Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου με 54 θέματα ημερήσιας διάταξης- Δείτε ποια είναι

Σήμερα ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017, ώρα 18:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου


Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017, ώρα 18:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με τα παρακάτω θέματα:


ΘΕΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                             Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
1
Ενημέρωση-παρουσίαση από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της μελέτης με τίτλο: «Κατασκευή Έργων Υδροδότησης Ν. Λέσβου. Α΄ Φάση: Φράγμα Τσικνιά»
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                             Εισηγητής: κ. ΨΑΝΗΣ
2
Έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου
ΘΕΜΑΤΑ Α.Δ.Ε.Λ. Α.Ε.                                                            Εισηγητής: Πρόεδρος κα ΠΝΑΚΑ
3
Αποδοχή παραιτήσεων και ορισμός δύο νέων τακτικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Λ. Α.Ε.
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.               Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
4
Τροποποίηση της αριθμ. 344/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού θέσης στάθμευσης του Υπηρεσιακού οχήματος του Λιμενικού Σταθμού Σιγρίου (σχετ: η αριθμ. 104/2017 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                     Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα ΑΝΤΩΝΕΛΗ
5
Κατάρτιση τεκμηριωμένου αιτήματος έκδοσης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για οικονομική ενίσχυση δημότη με ακρωνύμια Μ.Μ..
ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ                                                      Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΑΜΠΟΥΛΟΣ
6
Έγκριση παράτασης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου»
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
7
Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης (του Άρθρου 100 του Ν. 3852/10)  μεταξύ του Δήμου Λέσβου, και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου
8
Έγκριση εξόφλησης Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής (ΧΕΠ) από πιστώσεις ΣΑΤΑ
9
Έγκριση των με αρ. 200/2017 και 201/2017 μελετών με τίτλους «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Δ/Δ ΠΛΑΓΙΑΣ ΤΡΥΓΩΝΑ (ΤΡΥΓΩΝΑΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΙΑΣΕΛΛΗ)» και «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΕΩΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑΡΤΙ», Έγκριση υποβολής προτάσεων με τους παραπάνω ομώνυμους  τίτλους και Δέσμευση για την ένταξη των παραπάνω πράξεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015 - 2019 του Δήμου Λέσβου, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, στο Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», Δράση 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»
10
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Υπηρεσίας «Εργασίες Συντήρησης και Αποκατάστασης Λειτουργικότητας Ευρυζωνικού Δικτύου Τοπικής Πρόσβασης Δημοτικής Ενότητας Γέρας» (ΑΠ 63971/13-10-2017)
11
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Υπηρεσίας «ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΣΒΟΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 2016-2018» (ΑΠ 64771/18-10-2017)
12
Χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΠΡΟΒΟΛΗ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ - ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ: «ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»»
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΣΟΥΠΗΣ
13
Αποδοχή πιστώσεων
14
Έγκριση 80ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017
15
Έγκριση 82ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017
16
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 35/17-10-2017 Συμψηφιστικής Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης
17
Έγκριση και νομιμοποίηση δαπανών μετάβασης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου
18
Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών-υπηρεσιών για την τεχνική υποστήριξη υποδομών πληροφορικής του Δήμου (ΑΠ 66170/25-10-2017)
19
Χαρακτηρισμός Επιχείρησης «ΑΚΤΗ ΑΞΤΕ»  ως Εποχιακή
20
Χαρακτηρισμός Επιχείρησης «ΤΣΙΚΝΑΣ- Ξενοδοχειακές- Τουριστικές- Εμπορικές   Επιχειρήσεις ΑΕ» ως Εποχιακή
21
Χαρακτηρισμός Επιχείρησης Ενοικιαζόμενα δωμάτια  της κ. Κομνηνού Ευαγγελία ως Εποχιακή
22
Έναρξη διαδικασιών δημοπράτησης δημοτικών ακινήτων (αγρών κλπ–2017 Β’)
23
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από τέλη, δικαιώματα κλπ (ΑΠ 66062)
24
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΑΠ 65658/23-10-2017)
25
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΑΠ 66059/24-10-2017)
26
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από τέλη, δικαιώματα κλπ (ΑΠ 66490)
27
Έγκριση επιστροφής αχρεωσθήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών σε τρίτους (Α.Π. 66492/25-10-2017)
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                           Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
28
Έγκριση δαπανών για επέκταση δημοτικού φωτισμού ΔΕΔΔΗΕ
29
Έγκριση μελέτης με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ – ΣΚΑΛΑΣ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ»
30
Έγκριση 2ης τροποποίησης της μελέτης των έργων τελικής κάλυψης των πρανών του απορριμματικού ανάγλυφου, του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και του 3ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στη θέση Ουτζά – Λεμονού της Τοπικής Κοινότητας Αλυφαντών, της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης, του Δήμου Λέσβου, του Νομού Λέσβου»
31
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και χορήγησης 2ης  παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΛ ΓΕΡΑΣ»
32
Έγκριση 1ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»
33
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδού από Κάπη προς Άγιο Νικόλαο και διακλάδωση Λαγκάδας»
34
Έγκριση 2ου και ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Άρση επικινδυνότητας στην οδό από Κάπη προς Γενί Λιμάνι με την κατασκευή τεχνικών απορροής ομβρίων υδάτων»
35
Έγκριση 2ου ΑΠΕ  του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ»
36
Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο «Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου και Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στην Άντισσα»
37
Έγκριση 1ου ΑΠΕ, 1ου ΠΚΤΜΝΕ, 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (1η ΣΣ) & 4ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης περαίωσης εργασιών του έργου μελετών «Στερέωση και αποκατάσταση γέφυρας Κρεμαστής Αγία Παρασκευής του Δήμου Λέσβου»
38
Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών που προκληθήκαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση στις 12-6-2017 σε Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λέσβου»
39
Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός κτιρίου πολλαπλών χρήσεων της Δ.Ε. Καλλονής, του Δήμου Λέσβου»
40
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ)»
41
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων και δικτύων άρδευσης (Προσδιορισμός απαιτούμενων εργασιών συντήρησης για αρδευτικά Βαφειού και Πετρόλακα Πολιχνίτου και συντήρηση αντλιών άρδευσης Βαφειού)»
42
Έγκριση Πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ  ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ  «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΧΩΡΩΝ  ΠΑΛΑΙΟΥ  ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ  ΚΑΤΩ  ΤΡΙΤΟΥΣ»
43
Χορήγηση 3ης  παράτασης εξήντα (60) ημερών του  έργου: «Ανακατασκευή στέγης δημοτικού ακινήτου (παλιό καμένο σχολείο) στην Δ.Κ. Μανταμάδου»
44
Χορήγηση 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός κτιρίου πολλαπλών χρήσεων της Δ.Ε. Καλλονής, του Δήμου Λέσβου»
45
Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΩΝ ΒΔ ΛΕΣΒΟΥ»
46
Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών που προκληθήκαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση στις 12-6-2017 σε Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου
Λέσβου»
47
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικού Πάρκου Αγίου Βασιλείου Μόριας»
48
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Συντήρηση Συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης Μυτιλήνης»
49
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Δημιουργία Θέσεων Παρατήρησης Ορνιθοπανίδας στη θέση ¨Μυρσιντζίκη – Ψαρόνταμο¨ και ¨Αλυκές- Κάμπος¨ της Δ.Ε Αγίας Παρασκευής δήμου Λέσβου»
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                                 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ
50
Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη Σύμβαση στη Δ/νση Πολιτισμού
51
Έγκριση διάθεσης πίστωσης για επιχορήγηση του Γ.Σ ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΑΣΟΥ για τη διοργάνωση της 14ης Γιορτής Κάστανου
52
Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την καλλιτεχνική εκδήλωση που φέρει τον τίτλο «Μελωδικά Χριστούγεννα», στο Δημοτικό Θέατρο της Μυτιλήνης,  στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Λέσβου για τα Χριστούγεννα
53
Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Χορωδίας του Δήμου Λέσβου στο  4ο Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ 2017 που θα πραγματοποιηθεί στο Ναύπλιο
ΘΕΜΑΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ                                                Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα ΙΩΣΗΦΕΛΛΗ
54
Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την επιχορήγηση του Σωματείου Εθελοντών Πυροσβεστών Ν. Λέσβου (Σ.Ε.ΠΥ.ΝΟ.Λ.)