Διεξαγωγή εξετάσεων προς απόκτηση άδειας Δύτη από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης-Αιτήσεις συμμετοχής έως 18/10

Διεξαγωγή εξετάσεων προς απόκτηση άδειας Δύτη

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης ανακοινώνει ότι την 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ του έτους 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. πρόκειται να διεξάγει προφορικές και πρακτικές εξετάσεις των ενδιαφερομένων προς απόκτηση άδειας Δύτη παρουσία αρμόδιας τριμελούς επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του  Γενικού Κανονισμού Λιμένα αριθμ. 10 (Φ.Ε.Κ 978 Β΄/1975).

   Για τη συμμετοχή στις ανωτέρω εξετάσεις απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να είναι ηλικίας 20-55 ετών καθώς και να έχει εφοδιαστεί με άδεια μαθητευόμενου δύτη.

   Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προσόντα συμμετοχής καλούνται να υποβάλλουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι και την  18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ημέρα Τετάρτη τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 του Γ.Κ.Λ. αριθμ. 10
  

Για περισσότερες πληροφορίες οι τυχόν ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως απευθύνονται στο Γραφείο Γενικής Αστυνομίας (Γραφείο 4) της Υπηρεσίας μας (τηλ. 22510-37447 & 22510 40827) ή στους Λιμενικούς Σταθμούς περιοχής τους.