Ανοιχτή διαβούλευση για το Σχέδιο Δράσης του Δήμου Λέσβου με σκοπό την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά

Ο Δήμος Λέσβου προκειμένου να συντάξει το Σχέδιο Δράσης του για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει τις προτάσεις του.

Πιο συγκεκριμένα:   

Θέμα:
Σύνταξη «Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά στο Δήμο Λέσβου» - Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων
Σχετικά:
(α) Το Υπ. Αριθμ. Πρωτ. Οικ. 324/10.2.2017 Έγγραφο της ΕΥΔ του ΕΠ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με Θέμα: "Συναντήσεις εργασίας -διαβούλευσης για την περιφερειακή στρατηγική για την κοινωνική ένταξη των Ρομά στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου"

(β) Το μήνυμα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου της 2.8.2017 της ΕΥΔ του ΕΠ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με Θέμα: «"τον Ορισμό της Καταληκτικής Ημερομηνίας Σύνταξης του "Σχεδίου Δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά στο Δήμο Λέσβου"»   

(γ) Το Υπόδειγμα "Σχέδιο Δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά στο Δήμο Λέσβου  της ΜΟΔ Α.Ε. – Ομάδα Υποστήριξης Δράσεων Ειδικών Ομάδων Πληθυσμού  το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με το σχετικό σχέδιο της Εθνικής Στρατηγικής για τους ΡΟΜΑ .

(δ) Την Υπ. Αριθμ 615/2017 Απόφαση του ΔΣ του Δήμου Λέσβου, με την οποία εγκρίνεται η υπ’ Αριθμ. 89/2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου» με θέμα: «8η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017», καθώς και αποφασίζεται η Ανάθεση στο ΝΠΔΔ της Σύνταξης του «Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά στο Δήμο Λέσβου»

Με το παρόν και σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, καλείστε να υποβάλετε εγγράφως τις προτάσεις σας αναφορικά με τις δράσεις/ενέργειες τις οποίες - κατά την εκτίμηση σας - θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει το «Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά στο Δήμο Λέσβου».

Για την διευκόλυνση σας στην καταγραφή των προτεινόμενων δράσεων/ενεργειών – ως Παράρτημα 1 του παρόντος εγγράφου – επισυνάπτεται Πίνακας Προτεινόμενων Δράσεων/Ενεργειών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Υπόδειγμα "Σχέδιο Δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά στο Δήμο Λέσβου ", το οποίο συνέταξε η Ομάδα Υποστήριξης Δράσεων Ειδικών Ομάδων Πληθυσμού της ΜΟΔ ΑΕ..

Παρακαλούμε  να καταθέσετε τις προτάσεις –απόψεις σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση koin.domeslesvou@gmail.com προκειμένου να αξιοποιηθούν από τα Στελέχη της Ομάδας Έργου.

Επιπλέον και εφόσον κρίνεται αναγκαίο, υπάρχει η δυνατότητα παροχής υποστήριξης- διευκρινήσεων από τα στελέχη της Ομάδας Έργου, σε συνάντηση εργασίας στα γραφεία του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.
Τέλος, σημειώνουμε ότι οι  Προτάσεις θα πρέπει να έχουν  υποβληθεί στο ΝΠΔΔ "Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου", μέχρι την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017.

                                            Με τιμή,
Η Αντιδήμαρχος Kοινωνικής Μέριμνας
& Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου
Αναστασία Αντωνέλλη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_1: Προτεινόμενες Δράσεις/Ενέργειες ανά Άξονα Προτεραιότητας


ΑΞΟΝΕΣ
Δράσεις/Ενέργειες
Φορέας
Υλοποίησης
Π/Υ
Φορέας Χρηματοδότησης
Στέγαση και Βασικές Υποδομές
Εκπαίδευση

Προώθηση στην Απασχόληση
Υγεία - Κοινωνική Φροντίδα
Οριζόντιες Δράσεις (Κοινωνική Ένταξη, Πολιτιστικές Δράσεις, κτλ)