Εγκύκλιος Σκουρλέτη για τις προσλήψεις τους δήμους από επιτυχόντες του ΑΣΕΠ-Δείτε πως

Εγκύκλιος Σκουρλέτη

Εγκύκλιος με την παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 82 του ν. 4483/2017, προκειμένου να προχωρήσουν οι ΟΤΑ σε προλήψεις προσωπικού από επιτυχόντες του ΑΣΕΠ, ακόμα και αν δεν συμπεριλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων, οι οποίοι ωστόσο εργάζονται και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, εξέδωσε ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης.

Συγκεκριμένα στην εγκύκλιο σημειώνεται:

“Όπως είναι γνωστό, με το ν. 3833/2010 όπως ισχύει, είχε επιβληθεί αναστολή προσλήψεων στο δημόσιο και τους ΟΤΑ, με αποτέλεσμα οι διαδικασίες διορισμού επιτυχόντων σε προκηρύξεις ΑΣΕΠ να μην εξελιχθούν κατά τη συνήθη πορεία αλλά να ολοκληρωθούν με μακροχρόνια καθυστέρηση.

Ως συνέπεια του γεγονότος αυτού, οι προσωρινά απασχολούμενοι στους ΟΤΑ α΄βαθμού κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3584/2007, βάσει προσωρινών πινάκων επιτυχίας, παρέμειναν στις θέσεις τους για χρονικό διάστημα πολύ πέραν του προβλεπομένου τετραμήνου (άρθρο 22 του ν. 3584/2007) και για σειρά ετών (σε ορισμένες περιπτώσεις εως και οκτώ έτη), καλύπτοντας πάγιες ανάγκες των φορέων, ακόμη και αν δεν συμπεριλαμβάνονταν στους οριστικούς πίνακες διοριστέων .

Δεδομένης της υποστελέχωσης των ΟΤΑ, με τη ρύθμιση του άρθρου 82 του ν. 4483/2017 παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης του προσωπικού αυτού, προκειμένου να αξιοποιηθεί η μακρόχρονη εργασιακή εμπειρία του για την κάλυψη κενών θέσεων ή νέων
θέσεων που θα συσταθούν λόγω υπηρεσιακών αναγκών.

Προϋποθέσεις και όροι υπαγωγής στην ρύθμιση :

Για την υπαγωγή των προσωρινώς απασχοληθέντων στη ρύθμιση αυτή, θα πρέπει απαραιτήτως η πρόσληψη βάσει προσωρινού πίνακα κατάταξης να έχει διενεργηθεί το
χρονικό διάστημα από 1.1.2008 εως 31.12.2010.

Εξαιρούνται οι προσληφθέντες οι οποίοι:

– έχουν υποβάλει οικειοθελώς παραίτηση , από την προσωρινή απασχόληση, ή

-έχουν εγγραφεί σε πίνακα απορριπτέων ύστερα από τον αυτεπάγγελτο και κατ’ ένσταση έλεγχο του ΑΣΕΠ, επειδή δεν αποδείκνυαν τα απαιτούμενα από την οικεία προκήρυξη προσόντα.

Aντιθέτως, υπάγονται στη ρύθμιση προσληφθέντες οι οποίοι απολύθηκαν ή απολύθηκαν και επανήλθαν κατ’ εφαρμογή του ΔΙΠΠ/Φ.2.9/30/οικ.24208/19-11-2010 εγγράφου μας (φωτ/φο επισυνάπτεται).
Ενέργειες των Υπηρεσιών:

Το σύνολο των ΟΤΑ α’ βαθμού της Χώρας και των Νομικών Προσώπων αυτών, οφείλουν να αποστείλουν στο ΑΣΕΠ όλες τις περιπτώσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης, συμπληρώνοντας τον Πίνακα με τίτλο «Πίνακας Προσωρινά Απασχοληθέντος Προσωπικού του άρθρου 82 του ν.4483/2017, ΦΕΚ 107 Α΄», τον οποίο οι φορείς μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) στη διαδρομή:
Φορείς > ΟΤΑ άρθρο 82 ν.4483, ως συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄.

Ο ανωτέρω Πίνακας θα αποστέλλεται από τους φορείς άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΑΣΕΠ : ota82n4483@asep.gr ως εξής: είτε θα υπογράφεται ψηφιακά και θα αποστέλλεται, είτε θα υπογράφεται, θα σκανάρεται και θα αποστέλλεται ταυτόχρονα και σε μορφή p.d.f. και σε μορφή excel (σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής).

Οι Δήμοι στους οποίους δεν συντρέχει περίπτωση, οφείλουν να το γνωστοποιήσουν εγγράφως (και για τα ΝΠ αυτών) στο Υπουργείο.

Το ΑΣΕΠ θα καταρτίσει πίνακες υποψηφίων ανά κατηγορία, κλάδο/ειδικότητα/υπηρεσία απασχόλησης και Περιφερειακή Ενότητα, βάσει της βαθμολογίας που έλαβαν στους οριστικούς πίνακες κατάταξης της οικείας προκήρυξης του ΟΤΑ α’ βαθμού. Οι πίνακες κατάταξης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, ώστε να λάβουν γνώση όλοι οι ΟΤΑ α’ βαθμού της Χώρας, ιδίως των ειδικοτήτων/κλάδων των υποψηφίων.

Ακολούθως, οι ενδιαφερόμενοι ΟΤΑ, οι οποίοι επιθυμούν την κάλυψη κενών θέσεων των συγκεκριμένων κλάδων ειδικοτήτων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας, κατ’ εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης, θα πρέπει να αποστείλουν προς το Υπουργείο αίτημα κάλυψης των θέσεων αυτών. Για τον ακριβή τρόπο αποστολής των αιτημάτων θα ενημερωθείτε με νεότερο έγγραφό μας.

Τα αιτήματα που θα συγκεντρωθούν στο Υπουργείο θα αποσταλούν στο ΑΣΕΠ, προκειμένου να καλέσει, με δημόσια πρόσκληση, τους περιλαμβανόμενους στους πίνακες υποψηφίων να υποβάλλουν την υποψηφιότητα τους για την κάλυψη των θέσεων και να δηλώσουν γραπτώς τις προτιμήσεις τους, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών.

Η επιλογή των υποψηφίων στις νέες θέσεις θα γίνει με Απόφαση του ΑΣΕΠ, με βάση τους πίνακες κατάταξης των αντιστοίχων κάδων /ειδικοτήτων και με τη σειρά που έχουν οι υποψήφιοι σε αυτούς.

Πηγή dikaiologitika.gr