15 προσλήψεις στον Δήμο Λέσβου για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τον σεισμό- Αιτήσεις έως την Πέμπτη 28/9

Ο Δήμος δημοσίευσε χθες την προκήρυξη για την πρόσληψη των 15 νέων συμβασιούχων που θα απασχοληθούν τους επόμενους τρεις μήνες στην κάλυψη των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τον σεισμό.


Πρόκειται για 13 θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης γενικών καθηκόντων και δύο θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού – Λογιστικού. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στον Δήμο μέχρι την Πέμπτη, 28 του μηνός, ώστε να αναλάβουν καθήκοντα από την 1η Οκτωβρίου

Αναλυτικά :

Ο Δήμαρχος Λέσβου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού δεκαπέντε (15) ατόμων, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών έκτακτων αναγκών του Δήμου Λέσβου για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
2
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και
β) γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
3 ΜΗΝΕΣ
ΥΕ  ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
13
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριος τίτλος Τριταξίου Γυμνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ.580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
Απολυτήριοι τίτλοι Γ’ Γυμνασίου των σχολικών περιόδων 1976-1977 έως και 1979-1980 γίνονται δεκτοί.
3 ΜΗΝΕΣ