108 προσλήψεις οπλιτών και εφέδρων στο πολεμικό ναυτικό- Έως 29/9 οι αιτήσεις

Το Γενικό Επιτελείο Πολεμικού Ναυτικού προκήρυξε την πρόσληψη 108 οπλιτών και εφέδρων, για ανακατάταξη ή επανακατάταξη, για βραχεία περίοδο 2 ετών, με δυνατότητα παράτασης ενός έτους, οι οποίες έχουν εγκριθεί για το έτος 2017.


Οι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά , έως την 29η Σεπτεμβρίου 2017 (όσα υποβληθούν μετά από αυτήν την ημερομηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμα), όπως παρακάτω:

α. Οι οπλίτες, στις Μονάδες που υπηρετούν, εφόσον απολύονται οριστικώς από 29 Οκτωβρίου έως 29 Δεκεμβρίου 2017.

β. Οι έφεδροι, στις Στρατολογικές Υπηρεσίες (ΣΥ), στις οποίες υπάγονται ή στις πλησιέστερες στον τόπο διαμονής τους, εφόσον δεν έχουν παρέλθει τρία έτη από την ημερομηνία της οριστικής τους απόλυσης από τις Ένοπλες Δυνάμεις, κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών τους.

Οι Μονάδες και οι Στρατολογικές Υπηρεσίες:

α. Ελέγχουν την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα υποβάλλουν εντός πέντε ημερών στο ΓΕΝ/Β4, αφού επισυνάψουν πλήρες ΑΦΜ, το οποίο, ειδικά για τους υπηρετούντες, να είναι ελεγμένο και θεωρημένο από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία.

β. Υποβάλλουν με τηλεομοιοτυπία (αριθμ. FAX 2106551096) ή με email (gen b4@navy.mil.gr), στο ΓΕΝ/Β4 τη συγκεντρωτική κατάσταση της Προσθήκης «4» του Παραρτήματος «Δ», με τα στοιχεία των υποψηφίων που υπέβαλαν εμπροθέσμως δικαιολογητικά, έως την 29η Σεπτεμβρίου 2017.

γ. Σε περίπτωση κατά την οποία, οι ενδιαφερόμενοι δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα του Παραρτήματος «Α» ή υποβάλλουν εκπροθέσμως τα δικαιολογητικά και εφόσον αυτοί επιμένουν, τα παραλαμβάνουν και τα υποβάλλουν στο ΓΕΝ/Β4, αφού συνταχθεί σχετική πράξη επί της αιτήσεως για το εν γνώσει των αιτούντων εκπρόθεσμο της αιτήσεως ή ελλιπές των τυπικών προσόντων, την οποία και θα υπογράφουν οι ενδιαφερόμενοι.

Οι έφεδροι που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα και θα κριθούν επανακατατασσόμενοι, σύμφωνα με τα κριτήρια του παραρτήματος «Β» και ένα ποσοστό 20% των επιλαχόντων, θα ενημερωθούν με δική τους ευθύνη από τις Στρατολογικές Υπηρεσίες σχετικά με την παρουσίασή τους στην Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή (ANYE) του Πολεμικού Ναυτικού, ή στην πλησιέστερη στον τόπο διαμονής τους αρμόδια Επιτροπή Απαλλαγών του Στρατού Ξηράς (μόνο όσοι διαμένουν μακράν του Νομού Αττικής), για την εξέταση της σωματικής τους ικανότητας.

Η ανακατάταξη ή επανακατάταξη των επιτυχόντων οπλιτών και εφέδρων θα εγκριθεί με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Με την ίδια απόφαση θα καθορισθεί η ημερομηνία και η Μονάδα της ανακατάταξης ή επανακατάταξης, όπως παρακάτω:

α. Οι οπλίτες ανακατατάσσονται την ημερομηνία που θα απολύονταν οριστικά από τις τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού ή κατά τις ημερομηνίες κατατάξεως των Εκπαιδευτικών Σειρών Στρατευσίμων Οπλιτών στην περίπτωση που απολυθούν πριν την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης.

β. Οι έφεδροι επανακατατάσσονται στη Ναυτική Βάση Κανελλόπουλος κατά τις ημερομηνίες κατάταξης των Εκπαιδευτικών Σειρών των Στρατευσίμων Οπλιτών του Πολεμικού Ναυτικού.

Σε περίπτωση διακοπής της ανακατάταξης ή επανακατάταξής τους για οποιονδήποτε λόγο, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις που προβλέπονται για την απόλυση των οπλιτών που εκπληρώνουν στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση.

Οι Μονάδες να αναφέρουν στο ΓΕΝ/Β4, ΓΕΝ/Ε3, ΓΕΝ/Β3, ΓΕΝ/ΔΥΓ, ΔΝΕ και στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, την ημερομηνία ανακατάταξης ή επανακατάταξης κάθε οπλίτη ή εφέδρου που ανακατατάσσεται ή επανακατατάσσεται, καθώς και κάθε άλλη μεταβολή (όπως διακοπή-λήξη-παράταση ανακατάταξης ή επανακατάταξης κ.λ.π.). Το ΓΕΝ/Β4 θα ενημερώνει το Μ/Κ Στρατολογίας συγκεντρωτικά για την ημερομηνία ανακατάταξης ή επανακατάταξής τους.

Οι οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων και οι έφεδροι, που έχουν εκπληρώσει ενόπλως τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως οπλίτες στο Πολεμικό Ναυτικό, οι οποίοι ανακατατάσσονται ή επανακατατάσσονται, αντίστοιχα, για βραχεία περίοδο, τοποθετούνται και υπηρετούν στα Πολεμικά Πλοία, χωρίς δικαίωμα μετάθεσης.

Οι Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης, μετά την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους, παρακολουθούνται από το ΓΕΝ/Β3 και τη ΔΝΕ.

Αίτηση δύνανται να υποβάλουν και οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα προσόντα, αλλά επιθυμούν να ανακαταταγούν ή επανακαταταγούν για διάστημα μικρότερο των 2 ετών.

Οι οπλίτες ή οι έφεδροι να έχουν μία από τις παρακάτω 17 ειδικότητες του Πολεμικού Ναυτικού:

 Διοικητικής Υποστήριξης (ΔΙ-ΟΙΚ), Οδηγός Τροχοφόρων Οχημάτων (ΟΔΗΓ), Εσχαρέας (ΕΣΧ), Μουσικός (ΜΟΥΣ), Διαχειριστής (ΔΙΑΧ), Αρμενιστής (ΑΡΜ), Επιχειρήσεων/Επικοινωνιών (ΕΕ), Τεχνικός όπλων (Τ/ΟΠΛ), Ηλεκτρολόγος (ΗΛ), Τεχνικός Μηχανολογικών Συστημάτων (Τ/ΜΗΧ), Τεχνικός Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Τ/ΗΝ), Ηλεκτρονικός Υπολογιστών και Δικτύων (ΗΝ/ΗΥ), Τεχνικός Συνεργείων (Τ/ΣΥΝ), Τεχνίτης Δομικών έργων (Τ/ΔΟΜ), Ιατρός (ΥΙ), Οδοντίατρος (ΥΟΔ), Βοηθός Νοσηλευτικής (Β/ΝΟΣ).

-Για τους οπλίτες, εφόσον απολύονται οριστικώς από 29 Οκτωβρίου έως 29 Δεκεμβρίου 2017.
-Για τους εφέδρους, να μην έχουν παρέλθει 3 έτη από την ημερομηνία οριστικής απόλυσής τους από τις Ένοπλες Δυνάμεις λόγω εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.

-Να μην έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας (δηλαδή γεννημένοι από 1 -1-1990 και μεταγενέστερα), κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών για αρχική ανακατάταξη ή επανακατάταξη.
-Να έχουν σωματική ικανότητα κατηγορίας πρώτης (Ι/1) ή δεύτερης (Ι/2), σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εξέταση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων.

-Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανωμοτί κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση, παράβαση καθήκοντος, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων, πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών και για οποιοδήποτε έγκλημα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. Επίσης να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα σε ποινική κλήση ή βούλευμα, για κακούργημα ή για τα ανωτέρω αδικήματα.

-Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους μήνυση ή κατηγορία για ανυποταξία ή λιποταξία.
-Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.

-Να μην έχουν εκπέσει ή υποβιβασθεί του βαθμού τους, ούτε να έχει κινηθεί εναντίον τους η σχετική διαδικασία.

-Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον ενός μέτρου και εξήντα εκατοστών (1,60 μ.).

-Οι οπλίτες, που εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση, να έχουν αιτιολογημένη πρόταση καταλληλότητας του Διοικητή της Μονάδας.

-Οι έφεδροι να μην έχουν τιμωρηθεί με φυλάκιση άνω των 20 ημερών, εφάπαξ ή αθροιστικά.

-Να μην έχουν απολυθεί για οποιαδήποτε αιτία, όσοι υπηρετούσαν ως μόνιμοι ή εθελοντές οπλίτες ή εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης (ΕΠΥ) ή επαγγελματίες οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) ή οπλίτες βραχείας ανακατάταξης (ΟΒΑ).