304 προσλήψεις στις Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) Β. Αιγαίου- 95 θέσεις στην Λέσβο- Ξεκίνησαν οι αιτήσεις

304 προσλήψεις στις Τοπικές Ομάδες Υγείας

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης διετούς διάρκειας, η οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος, συνολικά δύο χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα οκτώ (2868) ατόμων, τα οποία θα στελεχώσουν τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ (Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας) και των αποκεντρωμένων μονάδων τους, προκηρύσσει ο υπουργός Υγείας.

Οι θέσεις αυτές αφορούν:

Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), 2.390 θέσεις Κλάδων/Ειδικοτήτων:
Ιατρών Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και Παιδιατρικής, Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Εργασίας και Διοικητικού – Οικονομικού.

Β’ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), 478 θέσεις Κλάδου: Επισκεπτών-τριών Υγείας.
Από αυτές τις θέσεις, οι 304 θέσεις αφορούν τα νησιά Λέσβου, Λήμνου, Σάμου, Χίου και Ικαρίας και συγκεκριμένα:

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΛΕΣΒΟΥ: 20
ΛΗΜΝΟΥ: 8
ΣΑΜΟΥ: 8
ΧΙΟΥ: 16
ΙΚΑΡΙΑΣ: 4

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΛΕΣΒΟΥ: 5
ΛΗΜΝΟΥ: 2
ΣΑΜΟΥ: 2
ΧΙΟΥ: 4
ΙΚΑΡΙΑΣ: 1

ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΛΕΣΒΟΥ: 10
ΛΗΜΝΟΥ: 4
ΣΑΜΟΥ: 4
ΧΙΟΥ: 8
ΙΚΑΡΙΑΣ: 2

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΛΕΣΒΟΥ: 5
ΛΗΜΝΟΥ: 2
ΣΑΜΟΥ: 2
ΧΙΟΥ: 4
ΙΚΑΡΙΑΣ: 1

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
ΛΕΣΒΟΥ: 10
ΛΗΜΝΟΥ: 4
ΣΑΜΟΥ: 4
ΧΙΟΥ: 8
ΙΚΑΡΙΑΣ: 2

ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΛΕΣΒΟΥ: 10
ΛΗΜΝΟΥ: 4
ΣΑΜΟΥ: 4
ΧΙΟΥ: 8
ΙΚΑΡΙΑΣ: 2

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΛΕΣΒΟΥ: 10
ΛΗΜΝΟΥ: 4
ΣΑΜΟΥ: 4
ΧΙΟΥ: 8
ΙΚΑΡΙΑΣ: 2

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΛΕΣΒΟΥ: 5
ΛΗΜΝΟΥ: 2
ΣΑΜΟΥ: 2
ΧΙΟΥ: 4
ΙΚΑΡΙΑΣ: 1

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ: 10
ΛΗΜΝΟΥ: 4
ΣΑΜΟΥ: 4
ΧΙΟΥ: 8
ΙΚΑΡΙΑΣ: 2

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΛΕΣΒΟΥ: 10
ΛΗΜΝΟΥ: 4
ΣΑΜΟΥ: 4
ΧΙΟΥ: 8
ΙΚΑΡΙΑΣ: 2

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΛΕΣΒΟΥ: 10
ΛΗΜΝΟΥ: 4
ΣΑΜΟΥ: 4
ΧΙΟΥ: 8
ΙΚΑΡΙΑΣ: 2

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και υποχρεωτικά προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει την Τρίτη 8η Αυγούστου 2017 και ώρα 09:00 και λήγει την 25η Αυγούστου 2017 και ώρα 23:59.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία και την ώρα της οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στον προκαθορισμένο διαδικτυακό τόπο.

Η προθεσμία υποβολής της τελικής εξατομικευμένης φόρμας υποβολής αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 4ης Σεπτεμβρίου 2017, ημέρας Δευτέρας.

Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης. Αποστολές με σήμανση πέραν της 4ης Σεπτεμβρίου 2017 δεν γίνονται αποδεκτές και οι αιτήσεις θεωρούνται μη υποβληθείσες.


Πηγή ΕΡΤ ΑΙΓΑΙΟΥ