ΚΕΚΑΠΕΛ Λέσβου «¨Πρόγραμμα Κατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)»

¨Πρόγραμμα Κατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)»

Θα είναι διάρκειας 120 ωρών και θα περιλαμβάνει 3 επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές και για προχωρημένους.

Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ (με διακριτικό τίτλο «ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε Κε.Δι.Βι.Μ.2») που εδρεύει στην οδό Καβέτσου 36, Μυτιλήνη δραστηριοποιείται από το 1995 στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης έχοντας υλοποιήσει πλήθος επιδοτούμενων και αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για άνεργους και εργαζόμενους.

Με το παρόν ανακοινώνει στους ωφελούμενους που έχουν ήδη εγκριθεί και τοποθετηθεί σε υπηρεσίες από το Δήμο Λέσβου στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε  όλους τους Δήμους της χώρας, για 24.251  θέσεις πλήρους απασχόλησης ότι το προσεχές χρονικό διάστημα αναμένεται να προκηρυχθεί η Δράση της κατάρτισης των ωφελουμένων του ως άνω προγράμματος.

Το εκπαιδευτικό αντικείμενο της δράσης είναι το ακόλουθο:

¨Πρόγραμμα Κατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)»
Θα είναι διάρκειας 120 ωρών και θα περιλαμβάνει 3 επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές και για προχωρημένους.

Όσοι επιλέξουν να το παρακολουθήσουν θα συμμετάσχουν, μετά το πέρας της κατάρτισης, σε εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση αναγνωρισμένου ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ (τύπου ECDL).

Οι Ωφελούμενοι που θα επιλέξουν να παρακολουθήσουν το παραπάνω εκπαιδευτικό πρόγραμμα, η κατάρτιση/επιμόρφωσή τους θα πραγματοποιείται την τελευταία ημέρα κάθε εβδομάδας δηλ. θα απασχολούνται/εργάζονται 4 ημέρες την εβδομάδα στους φορείς που έχουν τοποθετηθεί  και θα καταρτίζονται 1 ημέρα την εβδομάδα. Σε περίπτωση που κάποιος ωφελούμενος δεν επιλέξει να παρακολουθήσει το πρόγραμμα κατάρτισης θα εργάζεται και τις 5 ημέρες της εβδομάδας.

Η διαδικασία και οι όροι υλοποίησης της κατάρτισης θα γίνει με το σύστημα επιταγών κατάρτισης (voucher) κατόπιν σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους Παρόχους Κατάρτισης.


Το ΚΕΚΑΠΕΛ προτίθεται να πάρει μέρος ως Πάροχος Κατάρτισης και να υλοποιήσει το παραπάνω πρόγραμμα στις πιστοποιημένες αίθουσες πληροφορικής που διαθέτει και καλεί τους συμμετέχοντες στην ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ να εκδηλώσουν την πρόθεση συμμετοχής τους σε αυτό.