Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού: Εξαιρείται η Λέσβος από τους περιορισμούς στην επιλογή του καταλύματος

Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού

Με την με αριθμό 48486/30.06.2017 απόφαση του ΟΑΕΔ τροποποιείται η υπ.αριθμόν 11/2016 Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ για το Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού έτους 2016-2017, ως προς τους περιορισμούς στην επιλογή καταλύματος από τους δικαιούχους, και ορίζει ότι εξαιρείται κάθε περιορισμού η νήσος Λέσβος.

Η παρ.3α του μέρους 6ου της πρόσκλησης μετά την τροποποίησή της αναφέρει:

3. Οι δικαιούχοι επιλέγουν ελεύθερα:

α. το τουριστικό κατάλυμα όπου επιθυμούν να διαμείνουν από το αναρτημένο στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ Μητρώο Παρόχων, με τον περιορισμό ότι το κατάλυμα δεν βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα με αυτήν της μόνιμης κατοικίας τους. Εξαιρούνται περιπτώσεις κατά τις οποίες:

· Τουριστικό κατάλυμα και τόπος κατοικίας ευρίσκονται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα αλλά σε απόσταση μεγαλύτερη των 60 χιλιομέτρων.

· Το τουριστικό κατάλυμα βρίσκεται σε ηπειρωτικό και ο τόπος κατοικίας σε νησιωτικό τμήμα, ή το αντίθετο, της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας (π.χ. αν ο τόπος διαμονής του δικαιούχου είναι στον Πειραιά, μπορεί να επιλεχθεί κατάλυμα στην Αίγινα).

· Τουριστικό κατάλυμα και τόπος κατοικίας ευρίσκονται σε διαφορετικούς δήμους νήσων της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας που διαθέτουν ένα δήμο (π.χ. η Περιφερειακή Ενότητα της Κω περιλαμβάνει δύο νήσους, την Κω και τη Νίσυρο, που καθεμία διαθέτει από έναν δήμο. Σε αυτή την περίπτωση ο κάτοικος της Νισύρου μπορεί να επιλέξει τουριστικό κατάλυμα στην Κω).

Εξαιρείται κάθε περιορισμού η νήσος Λέσβος.


Ως τόπος μόνιμης κατοικίας ορίζεται ο τόπος διαμονής των δικαιούχων που έχει δηλωθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Οργανισμού.