Προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» προκηρύσσει την πλήρωση στις παρακάτω θέσεις ειδικευμένων ιατρών, επί θητεία, κλάδου ιατρών ΕΣΥ για το Γ.Ν. Μυτιλήνης – Γ.Ν.-Κ.Υ. Λήμνου (για το Γ.Ν. Μυτιλήνης) ως εξής:

1 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄
3 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

Η Αίτηση – δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην Δ/νση Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης, σε τρία (3) αντίτυπα, δηλαδή από 12.07.2017 έως και 31.07.2017

Αιτήσεις – δηλώσεις και όλα τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στη Δ/νση Ιατρικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Μυτιλήνης, στη διεύθυνση: Ε. Βοστάνη 48, Τ.Κ 81131, Μυτιλήνη – Λέσβος, με συστημένο δέμα στην καθορισμένη ημερομηνία. Από την Δ/νση Ιατρικής Υπηρεσίας του ανωτέρω Νοσοκομείου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία στο τηλέφωνο 22510-47527 (κ. Παύλου Παρασκευή).