70 προσλήψεις στον Δήμο Λέσβου- Δείτε για ποιες ειδικότητες

Μέχρι και τη Δευτέρα 31/7/2017 οι αιτήσεις


Ο Δήμαρχος Λέσβου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού εβδομήντα (70) ατόμων, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών έκτακτων αναγκών του Δήμου Λέσβου για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:

1 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
3 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
4 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
5 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ ( ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ GRADER)
1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ (ΤΣΑΠΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ)
1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ (ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ)
2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ – BOBCAT
3 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ- ΕΚΣΚΑΦΕΑ – ΤΣΑΠΑ (ΤΥΠΟΥ JCB)
1 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ
9 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
1 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΤΗΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
2 ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΚΑΛΟΥΠΑΤΖΗΔΩΝ
2 ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΠΕΤΑΤΖΗΔΩΝ
1 ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΣΟΒΑΤΖΗΔΩΝ
1 ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ
5 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
4 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
22 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι «πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07» και ότι «το τελευταίο 12μηνο (ο υπολογισμός του οποίου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994) δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη κατεπειγουσών, περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών» (παρέχεται από την υπηρεσία).
3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού και αντιστοιχία.
4. Ισχύουσα άδεια οδήγησης Β΄ή Γ΄ κατηγορίας.
5. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) όπου απαιτείται.
6. Άδεια χειριστή μηχανημάτων ή λοιπές άδειες και πιστοποιητικά όπως ζητούνται κατά περίπτωση.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα κεντρικά γραφεία του Δήμου ΛΕΣΒΟΥ (Δ/νση: ΕΛ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη τηλ: 2251350596 – αρμόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος του Γραφείου Προσωπικού του Δήμου Ευμορφία Τυρή) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι και τη Δευτέρα 31/7/2017.