Ενημέρωση από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας για τους βιοκαλλιεργητές της Λέσβου που έχουν ενταχθεί στο Μέτρο 1.1

Ενημέρωση από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας


Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ενημερώνει τους  βιοκαλλιεργητές των νήσων Λέσβου και Λήμνου που έχουν ενταχθεί στο Μέτρο 11 ότι εκδόθηκε από την Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η υπ’ αριθμ. 1766/71435/3-7-2017 (ΑΔΑ: ΩΖ564653ΠΓ-ΜΧ2) εγκύκλιος σχετικά με τις διαδικασίες που αφορούν στην υποχρέωση των δικαιούχων να συνάψουν νόμιμη σύμβαση με σύμβουλο ο οποίος υπάγεται στους κλάδους ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας.

Η σύμβαση θα πρέπει να συναφθεί και να κατατεθεί στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του πληροφοριακού συστήματος εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης Πράξεων.

Η δέσμευση αυτή δεν ισχύει όταν ο δικαιούχος υπάγεται ο ίδιος στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας. Σε αυτή την περίπτωση υποχρεούται να καταθέσει επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου του μέσω του πληροφοριακού συστήματος εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης Πράξεων.

Στην εν λόγω εγκύκλιο περιγράφονται αναλυτικά τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την εγκύκλιο και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (http://www.pvaigaiou.gov.gr).