68 προσλήψεις για τη Δακοκτονία στη Λέσβο-Δείτε που θα κάνετε αίτηση

Η ∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Ανακοινώνει


Την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου συνολικού αριθµού εξήντα οχτώ (68) ατόµων (33 άτοµα έως και 34 ηµεροµίσθια και 35 άτοµα έως και 60 ηµεροµίσθια) µε απασχόληση εντός χρονικού διαστήµατος από την ηµεροµηνία πρόσληψης µέχρι 30-11-2017, στις ελαιοκοµικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου για την κάλυψη εποχιακών αναγκών του προγράµµατος καταπολέµησης του δάκου της ελιάς 2017 για τις εξής ειδικότητες και αριθµό ατόµων ως κατωτέρω:

 2 ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

64 ΠΑΓΙ∆ΟΘΕΤΕΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ

Ειδικότερα, µε την αίτησή του πρέπει να υποβάλει:

1. Φωτοαντίγραφο: των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής
προσωρινής βεβαίωσης της αρµόδιας αρχής ή των κρισίµων σελίδων του διαβατηρίου
(δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθµός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των
δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιµων σελίδων του ατοµικού βιβλιαρίου
υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ηµεροµηνία
γέννησης πρέπει να προσκοµισθεί και πιστοποιητικό γέννησης.

2. Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας, πρόσφατης έκδοσης, από τον οικείο ∆ήµο ή Κοινότητα.
3. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας ανεξαρτήτου χρόνου.
4. Φωτοαντίγραφο Α.Μ.Κ.Α.
5. Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης Απογραφής Άµεσα Ασφαλισµένου (για Α.Μ. ΙΚΑ).
6. Φωτοτυπία αριθµού Λογ/σµού βιβλιαρίου Τραπέζης µε πρώτο όνοµα αυτό του
εργαζοµένου.
7. Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας (σχετική βεβαίωση της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής
Οικονοµίας).
8. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης µόνο για τους έχοντες
ανήλικα τέκνα.
9. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών: Πιστοποιητικό ∆ήµου ή
Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, στο οποίο να βεβαιώνεται η οικογενειακή τους
κατάσταση ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρµόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόµενο από
πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). Αρκεί η
προσκόµιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών, εφόσον από αυτό
αποδεικνύεται αναµφίβολα η πολυτεκνική ιδιότητα.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

1 Απόφαση ∆/ντή ΙΚΑ για ασφαλισµένους ΟΓΑ ή το σχετικό πρωτόκολλο αίτησης
προς το ΙΚΑ.

2 Βεβαίωση πρώτης ασφάλισης από τον αντίστοιχο οργανισµό.

Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων της ∆ιεύθυνσης
Αγροτικής Οικονοµίας (Ταχ. ∆/νση Καραντώνη 2 Μυτιλήνη 81100), στο κατάστηµα του ∆ήµου
όπου έχει έδρα η ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και στις έδρες των ∆ηµοτικών Ενοτήτων της
Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
(www.pvaigaiou.gov.gr). Θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό ανάρτησης µόνο από τη ∆ιεύθυνση
Αγροτικής Οικονοµίας και από το ∆ήµο όπου έχει έδρα η εν λόγω Υπηρεσία.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση (ΣΟΧ2/2014) µε συνηµµένα τα αναφερόµενα
απαιτούµενα δικαιολογητικά, στα γραφεία της Υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Καραντώνη 2 Μυτιλήνη 81100, απευθύνοντάς την στη ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας (τηλ.
επικοινωνίας: 2251046665).

Η παρούσα να δηµοσιευθεί σε (2) δύο ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες του Νοµού Λέσβου.
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες και αρχίζει
από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της
ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας (Ταχ. ∆/νση Καραντώνη 2 Μυτιλήνη
81100)και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος (Ελευθερίου Βενιζέλου 17-19
Μυτιλήνη), εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.


Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Δείτε περισσότερα