Από τα αγροτικά εισοδήματα του 2018 η μείωση του αφορολογήτου, με τροπολογία επιτάχυνσης του μέτρου

Από τα αγροτικά εισοδήματα του 2018 η μείωση του αφορολογήτου


Με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο «Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για την Ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο» , επαναδιατυπώνονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υπό τις οποίες δύνανται να επέλθουν οι αναγκαίες προσαρμογές στο άρθρο 10 του ν. 4472/2017 σχετικά με τις μειώσεις του αφορολογήτου που προβλέπει ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, σε περίπτωση εμπροσθοβαρούς εφαρμογής του, δηλαδή επιτάχυνσης της εφαρμογής του.

Ουσιαστικά, πρόκειται για άρθρο του εν λόγω νόμου που ψηφίστηκε τον προηγούμενο Μάιο με τη διαδικασία του επείγοντος με τίτλο "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις", με τον οποίο οι σημαντικότερες μεταβολές στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε., ν. 4172/2013) έχουν ως εξής:
 
Αναπροσαρμόζεται η προβλεπόμενη μείωση του φόρου επί του φορολογητέου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις ως εξής:

-σε χίλια διακόσια πενήντα (1.250) ευρώ, από χίλια εννιακόσια ευρώ (1.900) που ισχύει σήμερα, για τον φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όταν το φορολογητέο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.
-σε χίλια τριακόσια (1.300) ευρώ, από χίλια εννιακόσια πενήντα ευρώ (1.950) που ισχύει σήμερα, για το φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο.
-σε χίλια τριακόσια πενήντα (1.350) ευρώ, από δύο χιλιάδες ευρώ (2.000) που ισχύει σήμερα, για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα. σε χίλια τετρακόσια πενήντα (1.450) ευρώ, από -δύο χιλιάδες εκατό ευρώ (2.100) που ισχύει σήμερα, για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω.

Τα ανωτέρω ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1-1-2020 και εφεξής.
 
2. Μειώνεται σε 20% από 22% που ισχύει σήμερα, ο φορολογικός συντελεστής βάσει του οποίου υπολογίζεται ο φόρος επί του εισοδήματος ύψους από 0 έως 20.000 χιλιάδες ευρώ, από μισθούς και συντάξεις.

3. Αυξάνεται σε τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000) από δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000) που ισχύει σήμερα, το ύψος του εισοδήματος των φυσικών προσώπων ή σχολάζουσας κληρονομιάς, επί του οποίου επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

4. Επανακαθορίζεται η κλίμακα βάσει της οποίας υπολογίζεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης που επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα ως εξής: ορίζεται σε 0% ο συντελεστής για εισόδημα από 0 - 30.000 ευρώ, (σήμερα, ο ανωτέρω συντελεστής ισχύει μόνο για εισόδημα από 0 - 12.000 χιλιάδες ευρώ, ενώ για εισόδημα από 12.001 - 20.000 ευρώ ισχύει συντελεστής 2,2% και για εισόδημα από 20.001 - 30.000 ευρώ ισχύει συντελεστής 5%), μειώνεται σε 2% από 6,5% που ισχύει σήμερα, ο συντελεστής που ισχύει για εισόδημα από 30.000,01 - 40.000 ευρώ και σε 5% από 7,5% που ισχύει σήμερα, ο συντελεστής που ισχύει για εισόδημα από 40.000,01 - 65.000 ευρώ. (άρθρα 10,12 και 13)

Η ρήτρα επιτάχυνσης στην μείωση του αφορολογήτου

Η ρήτρα εμπροσθοβαρούς εφαρμογής των μέτρων ορίζεται ρητά στον νόμο και συγκεκριμένα αναφέρει ότι  τίθενται σε εφαρμογή από το 2019 για το ασφαλιστικό και το 2020 για το φορολογικό πεδίο υπό την προϋπόθεση και στο βαθμό που σύμφωνα με την εκτίμηση των Θεσμών δεν προκαλείται στο πλαίσιο της τελικής αξιολόγησης του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής απόκλιση από τους δημοσιονομικούς στόχους όπως αυτοί καθορίζονται στο Πρόγραμμα.

Δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή των ρυθμίσεων και από τη δέσμη των κοινωνικών μέτρων θα προσαρμόζεται κατά τα ειδικώς οριζόμενα, στον επιτρεπόμενο βαθμό λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα περί μη αποποίησης μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς στόχους, αναφέρεται.

Επίσης ορίζεται ότι αν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε συνεργασία με τους αναφερόμενους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τις ελληνικές αρχές στο πλαίσιο της τελικής αξιολόγησης διαπιστώσει ότι στη βάση μιας προοπτικής εκτίμησης και λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμογή των άρθρων σχετικά με την περικοπή της συνταξιοδοτικής δαπάνης η εμπροσθοβαρής (το 2019 αντί για το 2020) εφαρμογή του άρθρου για τη μείωση της έκπτωσης φόρου στο φορολογητέο εισόδημα είναι αναγκαία για να επιτευχθεί ο συμφωνημένος δημοσιονομικός στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ το 2019 κατά τρόπο ευνοϊκό για την ανάπτυξη, τότε οι διατάξεις του άρθρου για τη μείωση της έκπτωσης του φόρου στο φορολογητέο εισόδημα θα εφαρμοστούν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την πρώτη πρώτου 2019 και εφεξής αντί για το 2020…

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ακριβής επίτευξη του δημοσιονομικού στόχου κατά τρόπο ευνοϊκό για την ανάπτυξη, οι ελληνικές αρχές εφαρμόζουν τις αναγκαίες προσαρμογές στη μείωση του φορολογητέου εισοδήματος σε συμφωνία με τους θεσμούς, ορίζει το νομοσχέδιο.

Η νέα «βελτιωμένη» τροπολογία

Με την νέα τροπολογία επέρχονται φραστικές βελτιώσεις, χωρίς να αλλάζει η ουσία του μέτρου της επιτάχυνσης σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεσή της, οι οποίες προέκυψαν κατά την διάρκεια των τελευταίων διαπραγματεύσεων της κυβέρνησης με τους δανειστές στο πλαίσιο της συζήτησης για την ολοκλήρωση της λίστας με τα 140 προαπαιτούμενα.

Αναλυτικά η εν λόγω τροπολογία έχει ως εξής:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο «Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για την Ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο»
 
ΑΠΊΟΛΟΓΊΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 4472/2017 (Α'74)
Με την προτεινόμενη διάταξη , όπως και με την αντικαθιστάμενη, ορίζεται ότι, στην περίπτωση της εμπροσθοβαρούς εφαρμογής του άρθρου 10 του ν. 4472/2017, που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου, προκειμένου να διασφαλιστεί ως αποτέλεσμα αυτής η επίτευξη του δημοσιονομικού στόχου πρωτογενούς ισοζυγίου της Γενικής Κυβέρνησης ύψους 3,5% για το οικονομικό έτος 2019 κατά τρόπο ευνοϊκό για την ανάπτυξη, οι ελληνικές αρχές μπορούν, σε συμφωνία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας να τροποποιούν στον αναγκαίο βαθμό το άρθρο 10.

Με την προτεινόμενη αντικατάσταση δεν μεταβάλλεται η ουσία της ρύθμισης που θεσπίσθηκε με την αντικαθιστάμενη διάταξη, όμως αυτή κρίνεται αναγκαία για λόγους σαφέστερης διατύπωσης και ασφάλειας δικαίου.

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2017
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
 
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ
 
Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετ' τίτλο «Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για την Ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο»
 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
 
Άρθρο
Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 4472/2017 (Α'74) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν.4472/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«Στην περίπτωση αυτή, προκειμένου να διασφαλιστεί, ως αποτέλεσμα της εν λόγω εμπροσθοβαρούς εφαρμογής, η επίτευξη του ανωτέρω δημοσιονομικού στόχου κατά τρόπο ευνοϊκό για την ανάπτυξη, οι ελληνικές αρχές μπορούν, σε συμφωνία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, να εφαρμόζουν τις αναγκαίες προσαρμογές στο άρθρο 10.»

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 που διαγράφεται έχει ως εξής :
2. Αν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και τις ελληνικές αρχές, στο πλαίσιο της τελικής αξιολόγησης του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής, διαπιστώσει ότι, στη βάση μίας προοπτικής εκτίμησης και λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμογή των άρθρων 1 και 2, η εμπροσθοβαρής εφαρμογή του άρθρου 10 είναι αναγκαία προκειμένου να επιτευχθεί ο συμφωνημένος δημοσιονομικός στόχος πρωτογενούς ισοζυγίου της Γενικής Κυβέρνησης ύψους 3,5% για το οικονομικό έτος 2019 κατά τρόπο ευνοϊκό για την ανάπτυξη, οι διατάξεις του άρθρου 10 εφαρμόζονται για εισοδήματα που αποκτώνται από την 1.1.2019 και εφεξής. Ο Υπουργός Οικονομικών δημοσιεύει στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ανακοίνωση, στην οποία περιέχονται τα συμπεράσματα της ανωτέρω εκτίμησης.Πέντε συνολικά οι τροπολογίες

Συνολικά, κατατέθηκαν πέντε τροπολογίες το περιεχόμενο των οποίων συμφωνήθηκε με τους δανειστές στο πλαίσιο της συζήτησης για την ολοκλήρωση της λίστας με τα 140 προαπαιτούμενα. Μάλιστα, η συζήτησή τους καθώς και η ψήφισή τους έχουν προγραμματιστεί για σήμερα, Παρασκευή 9 Ιουνίου.

Η πρώτη τροπολογία αφορά στο πάγωμα των συντάξεων και για το 2022, η δεύτερη τροπολογία σχετίζεται με τον χρόνο αποκατάστασης των συλλογικών διαπραγματεύσεων ενώ η 3η αναδιατυπώνει τη διάταξη που επιτρέπει την επίσπευση της μείωσης του αφορολογήτου όχι από το 2020 όπως προβλέπεται κανονικά αλλά από το 2019. Οι υπόλοιπες δύο τροπολογίες, αφορούν τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων.

Όπως αναφέρει η εισηγητική έκθεση της τροπολογίας για το πάγωμα των συντάξεων: «Μετατίθεται για την 1/1/2023 από την 1/1/2022 που ισχύει, η έναρξη αναπροσαρμογής των κύριων συντάξεων βάσει των οριζόμενων συντελεστών (δηλαδή του ΑΕΠ και του δείκτη τιμών καταναλωτή). «Από τον κρατικό προϋπολογισμό προκύπτει εξοικονόμηση δαπάνης για το οικονομικό έτος 2022 ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ»

Στην τροπολογία για τα εργασιακά, αναφέρεται ότι «με την υπόψη τροπολογία ορίζεται ότι ισχύουν έως το τέλος του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής (αντί για την υφιστάμενη διατύπωση που λέει για όσο διαρκεί η εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής):

1. Η διάταξη σύμφωνα με την οποία η επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας και
2 .Η αναστολή των διατάξεων σχετικά με τη δυνατότητα επέκτασης και κήρυξης ως γενικώς υποχρεωτικής με υπουργική απόφαση, συλλογικής σύμβασης εργασίας η οποία δεσμεύει ήδη εργοδότες που απασχολούν το 51% των εργαζομένων του κλάδου ή επαγγέλματος.

Η Τρίτη τροπολογία αναδιατυπώνει το άρθρο 15 που θέτει τις προϋποθέσεις πρόωρης μείωσης του αφορολογήτου από την 1/1/2019.

Οι υπόλοιπες δύο αφορούν τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και τη χρηματοδότηση των κομμάτων.

Ειδικότερα για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

1.Το τέλος χρήσης των συστημάτων για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού καταβάλλεται από τον υπερθεματιστή, προσαρμόζονται δε ανάλογα οι επιμέρους ρυθμίσεις του Κώδικα για την πρόοδο της διαδικασίας του πλειστηριασμού μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του υπερθεματιστή.
2.Εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ο υπάλληλος του πλειστηριασμού αποδίδει το τέλος χρήσης στον οικείο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο του οποίου αυτός είναι μέλος. Μέρος δε του ανωτέρω ποσού που καθορίζεται με υπουργική απόφαση, αποδίδεται από τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙΚ.), εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.
3.Επαναπροσδιορίζεται το περιεχόμενο της προβλεπόμενης υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμών, με την οποία καθορίζονται το ύψος και ο τρόπος καθορισμού, επιμερισμού, είσπραξης και απόδοσης του τέλους χρήσης των συστημάτων, αναπροσαρμογής του τέλους χρήσης και του μέρους αυτού που αποδίδεται στο ΤΑ.Χ.ΔΙΚ. καθώς κα κάθε άλλο συναφές θέμα.

Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, επανακαθορίζονται οι νομικοί περιορισμοί, σχετικά με τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί η χρηματοδότησή τους από το κράτος ως ενέχυρο για τραπεζικό δανεισμό.

Με την τροπολογία απαγορεύεται όχι μόνο η εκχώρηση ή ενεχυρίαση ποσοστού πάνω από το 50% της κρατικής χρηματοδότησης του τρέχοντος οικονομικού έτους, όπως ισχύει σήμερα, αλλά και να εκχωρείται ή να ενεχυριάζεται η κρατική χρηματοδότηση που αφορά σε οικονομικό έτος μεταγενέστερο του έτους χορήγησης του δανείου.

Η ίδια τροπολογία καθιστά υπόχρεο τον (υποψήφιο) βουλευτή και ευρωβουλευτή για την γνωστοποίηση στην αρμόδια επιτροπή ελέγχου του ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού, μέσω του οποίου διακινούνται τα έξοδα και οι δαπάνες του. Μέχρι σήμερα την υποχρέωση αυτή είχαν τα τραπεζικά ιδρύματα.  


Πηγή paseges.gr