Πληρωμή φόρων από 12 έως και 24 δόσεις-«Καπέλο» 15% αν χαθούν οι προθεσμίες

Με δεδομένο ότι όλο και περισσότεροι φορολογούμενοι δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις το υπουργείο Οικονομικών δίνει τη δυνατότητα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να καταβάλουν τους φόρους σε 12, ή κατ' εξαίρεση, 24 δόσεις.


Η σχετική αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ και κατ’ εξαίρεσιν στο Δικαστικό Τμήμα της εφορίας.. Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με προσαύξηση 15%. Η καθυστέρηση δόσης μπορεί, υπό προϋποθέσεις και κατά περίπτωση, να συνεπάγεται απώλεια της ρύθμισης. Δεν τίθενται εκτός ρύθμισης όσοι «χάσουν» μία δόση αλλά για λόγους ανωτέρας βίας. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στον αναλυτικό οδηγό με ερωτήσεις-απαντήσεις για όλα τα φορολογικά θέματα, σημείωνει σχετικά:

Πού υποβάλλεται η αίτηση για υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης;

Η αίτηση υποβάλλεται, εφόσον αυτό υποστηρίζεται, ηλεκτρονικά σε εφαρμογή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Α.Α.Δ.Ε. και κατ’ εξαίρεση στο Δικαστικό Τμήμα της Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικού Κέντρου, ο προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης των ρυθμιζόμενων οφειλών.
Στην περίπτωση συναρμοδιότητας της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, αρμόδια ορίζεται η  Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης για συνολικές βασικές οφειλές ανά οφειλέτη άνω του 1.500.000,00 ευρώ ,ανεξάρτητα του ύψους της ρυθμιζόμενης οφειλής.

Πώς καταβάλλονται οι δόσεις των ρυθμίσεων;

Η καταβολή των δόσεων των ρυθμίσεων διενεργείται στους φορείς είσπραξης (Τράπεζες, ΕΛΤΑ) με τη χρήση μοναδικού ανά ρυθμισμένη οφειλή κωδικού, της Ταυτότητας Ρυθμισμένης Οφειλής (ΤΡΟ). Ειδικότερα η καταβολή των δόσεωντων ρυθμίσεων του ν. 4152/2013 διενεργείται με επιμέλεια του οφειλέτη με πάγια εντολή πληρωμής, εφόσον υποστηρίζεται από τον φορέα είσπραξης.

Ποιες οι συνέπειες καθυστέρησης μίας δόσης της ρύθμισης;

α)Για τη ρύθμιση των άρθρων 1 έως και 17 του ν. 4321/2015 (Α’ 32), η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 0,25%. Επίσης,σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των δέκα (10) πρώτων δόσεων της ρύθμισης, εφόσον οι δόσεις είναι περισσότερες  από  δέκα (10) ή  όλων  των  υπολειπόμενων  δόσεων , εφόσον  οι  δόσεις  είναι  λιγότερες από δέκα (10), βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο σε βάρος του οφειλέτη ποσό ίσο με τοποσό  απαλλαγής.  Επί  της  εν  λόγω  κύρωσης  δεν  υπολογίζονται  επιβαρύνσεις  εκπρόθεσμης καταβολής.
β)Για  τη  ρύθμιση  του  άρθρου  51  του  ν. 4305/2014,  η  καθυστέρηση  καταβολής  δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 2%.
γ)Για τις ρυθμίσεις του ν. 4152/2013 και του άρθρου 43 του ν. 4174/2013, η καθυστέρηση πληρωμής μίας δόσης των ρυθμίσεων του ν. 4152/2013 συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με προσαύξηση 15%. Η καθυστέρηση δόσης μπορεί, υπό προϋποθέσεις και κατά περίπτωση, να συνεπάγεται απώλεια των ως άνω ρυθμίσεων.

Ποια μέτρα εκτέλεσης λαμβάνονται για το μη ρυθμιζόμενο χρέος;

α) Κατάσχεση κινητών, είτε στα χέρια του οφειλέτη, είτε κινητών και απαιτήσεων, γενικώς, του οφειλέτη που βρίσκονται στα χέρια τρίτου.
β) Κατάσχεση ακινήτων. Εκτός των ανωτέρω είναι δυνατή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η λήψη εις βάρος του οφειλέτη του Δημοσίου διοικητικών, ασφαλιστικών και δικαστικών μέτρων.

Πηγή:  iefimerida.gr