Γλυτώνουν τον συμπληρωτικό ΕΝΦΙΑ τα αγροτεμάχια για 2017 -2018

Συγκεκριμένα στο νομοσχέδιο αυτού παρατείνεται για δύο έτη (2017 και 2018) η αναστολή επιβολής συμπληρωματικού φόρου για τα αγροτεμάχια των φυσικών προσώπων.


Όπως τονίζεται η διάταξη κρίθηκε απαραίτητη, δεδομένου ότι τα αγροτεμάχια των φυσικών προσώπων δεν έχουν υπαχθεί μέχρι σήμερα σε συμπληρωματικό φόρο, προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στους φορολογουμένους να ελέγξουν και τους δασικούς χάρτες και να προβούν, όπου απαιτείται, στις απαραίτητες διορθώσεις.

Η απαλλαγή αυτή αποτελεί ανάσα για περίπου 250.000 ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων με αντικειμενική αξία πάνω από 200.000 ευρώ οι οποίοι διαφορετικά θα υποχρεώνονταν να πληρώσουν μέσω του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ φόρο αυξημένο μέχρι και 50%.

Σε άλλες διατάξεις του πολυνομοσχεδίου ρυθμίζεται η φορολογική μεταχείριση της «Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.» και των άμεσων θυγατρικών της [Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.), Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.), Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.) και Εταιρεία Δημόσιων Συμμετοχών Α.Ε. (Ε.ΔΗ.Σ. Α.Ε.)].

Ειδικότερα σύμφωνα με το νομοσχέδιο:

Οι άμεσες θυγατρικές της «Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.», οι οποίες υπάγονταν στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθ. 82 του ν. 2238/1994και του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013 (περί φορολογικού πιστοποιητικού), θεωρείται ότι έχουν περαιώσει οριστικά τις φορολογικές τους υποχρεώσεις για τις αντίστοιχες διαχειριστικές περιόδους ή φορολογικά έτη κατά τα οποία ενέπιπταν στις προαναφερόμενες διατάξεις, εφόσον στα ετήσια φορολογικά πιστοποιητικά που εκδόθηκαν ή πρόκειται να εκδοθούν, δεν υπάρχουν παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση που υπάρχουν παραβάσεις στα ως άνω φορολογικά πιστοποιητικά, ο φορολογικός έλεγχος περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στις παραβάσεις αυτές,

Η ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε., εφόσον έχει αποδώσει απευθείας στο λογαριασμό του μοναδικού της μετόχου τα οφειλόμενα μερίσματα, θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει όλες τις σχετικές φορολογικές της υποχρεώσεις, μη εφαρμοζομένων των άρθρων 8 και 10 του ν.δ. 1195/1942 και του άρθρου 18 του ν. 3943/2011 (περί απόδοσης ποσών που παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου), καθώς και κάθε άλλης διάταξης περί προσθέτων φόρων, προστίμων και προσαυξήσεων. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν οφειλόμενα μερίσματα, εφόσον καταβληθούν απευθείας στο λογαριασμό του μετόχου, εντός μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσης του υπό ψήφιση νόμου. Τυχόν καταβληθέντες πρόσθετοι φόροι ή προσαυξήσεις δεν αναζητούνται.

Οι φορολογικές απαλλαγές του άρθρου 206 του ν.4389/2016 ( αφορά φόρο μεταβίβασης , ΦΠΑ ,) εφαρμόζονται και για κάθε δικαιοπραξία που καταρτίζεται από την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. και τις άμεσες θυγατρικές της, εφόσον αυτές είναι υπόχρεες σε φόρο, εξαιρουμένων των Τ.Χ.Σ. και Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.

Από 1.1.2016, η ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. εξαιρείται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων και απαλλάσσεται από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.). [Σημειώνεται ότι η απαλλαγή της ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. από ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2017 και μετά ισχύει ήδη.

 Σε άλλη διάταξη εξομοιώνεται η δικαστική ασυλία των μελών του Εποπτικού συμβουλίου του Υπερταμείου αποκρατικοποιήσεων με αυτό των μελών του διοικητικού συμβουλίου για να μην προκύψουν διώξεις κατά των μελών του όπως συνέβη το 2016 με τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ.


Πηγη news247.gr