GGO

OYZO

Κυριακή, 28 Μαΐου 2017

2 συνεδριάσεις για το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου ειδική και τακτή- 53 θέματα στην τακτική συνεδρίαση στις 29/05

2 συνεδριάσεις για το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), που θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ 2017, ώρα 6:30μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με μοναδικό θέμα:


           
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1.      
Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2016
Αντιδήμαρχος          κ. Τσουπής


                                               

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ 2017, ώρα 7:00μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με τα παρακάτω θέματα:


ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                            Εισηγητής: κ. ΓΑΛΗΝΟΣ
1
Έγκριση διάθεσης πίστωσης για κάλυψη δαπάνης συνδιοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Λέσβου στην τριήμερη συνάντηση και ημερίδα για τον Τουρισμό που θα πραγματοποιηθεί στη Λέσβο, από 2 έως 5 Ιουνίου 2017, με θέμα: «Οι ιδιαιτερότητες του τουριστικού προϊόντος στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, η περίπτωση της Λέσβου. Ισχυρά σημεία και προϋποθέσεις ανάκαμψης»
2
Έγκριση τεκμηριωμένου αιτήματος προμήθειας αναμνηστικών δώρων και  έκδοσης σχετικής Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης
ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ                                                            Εισηγητής: Πρόεδρος κ. ΓΑΛΗΝΟΣ
3
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 109/2017 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου που αφορά «Έκθεση εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Λέσβου για Α΄ τρίμηνο του οικονομικού έτους 2017»
4
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λέσβου (με τον αναπληρωτή του), για τη  συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ                      Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ
5
Αποδοχή και έγκριση Β΄ Κατανομής έτους 2017 για κάλυψη  λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Λέσβου
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.               Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
6
Αποδοχή Καταπολέμησης του Δάκου Περιόδου 2017
7
Έγκριση Σχεδίου Κανονισμού Άρδευσης Δήμου Λέσβου (σχετ: η αριθμ. 50/2017 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
8
Καθορισμός των θέσεων των αδειών υπαίθριου στασίμου εμπορίου και των ειδών πώλησης (σχετ: η αριθμ. 54/2017 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
9
Καθορισμός θέσης στάθμευσης του Υπηρεσιακού οχήματος του Λιμενικού Σταθμού Σιγρίου (σχετ: η αριθμ. 56/2017 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
10
Τμήματα επιτρεπόμενων προς παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων στην πλατεία της Τ.Κ. Πηγής της Δ.Ε. Λουτροπόλεως Θερμής (σχετ: η αριθμ. 57/2017 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
11
Έγκριση πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ΄ αριθμού 149/2016 μελέτης με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»
12
Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Ιωάννη Βλωτιδέλλη του Σταύρου
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
13
Έγκριση πρακτικής άσκησης μαθητών ΕΠΑΣ Μυτιλήνης-ΟΑΕΔ κατά το σχολικό έτος 2017-2018
14
Ανανέωση Προγραμματικών Συμβάσεων για τη λειτουργία γραφείων Ανταποκριτή ΟΑΕΔ στις Δημοτικές Ενότητες Καλλονής και Πλωμαρίου από 1/7/2017 έως 30/6/2018
ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                     Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα ΑΝΤΩΝΕΛΗ
15
Κατάρτιση τεκμηριωμένου αιτήματος έκδοσης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης  για έκτακτη οικονομική ενίσχυση δημότη με το ακρωνύμιο Α.Ε.
16
Έγκριση των  Πρακτικών   Αποσφράγισης προσφορών και κατακύρωσης της προμήθειας μέσω διαδικασίας διαπραγμάτευσης  για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ , ΕΤΟΥΣ 2017 (Ομάδα Β,Δ,Ε)»
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                         Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΖΑΝΟΣ
17
Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης του δημοτικού σαρώθρου αριθμ. ΜΕ82046 στη ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε.
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
18
Έγκριση της 5ης παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΠΡΟΒΟΛΗ-ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ- ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ: "ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ"»
19
Αποδοχή αποφάσεων ένταξης πράξεων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2017, στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Ολοκλήρωση Χρηματοδοτικού Προγράμματος Αστική Αναζωογόνηση»
20
Έγκριση των αριθμ. 86/2017, 87/2017, 88/2017 μελετών με τίτλους: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 1ου ΔΙΘΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ», «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΘΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΑΣ ΛΕΣΒΟΥ» και «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΘΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓΡΑΣ ΛΕΣΒΟΥ» και έγκριση υποβολής προτάσεων με τους παραπάνω ομώνυμους  τίτλους, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» στον Άξονα προτεραιότητας 2β «Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού» με τίτλο: «Αναβάθμιση των Υποδομών Προσχολικής Εκπαίδευσης»
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                           Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
21
Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 364/2010 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά: «Εξέταση ενστάσεων για την μελέτη Πολεοδόμησης "Χαλίκων" Α Κατοικίας-Β΄ Φάση (Ενημέρωση -Ανάρτηση)»
22
Οριστική παραλαβή έργων και μελετών ολοκληρωμένων μέχρι τις 31/12/2014
23
Οριστική παραλαβή της μελέτης «Επισκευή – προσθήκη – αναδιαρρύθμιση κτιρίου – διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου Μανταμάδου»
24
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ΄ αριθμού 166/2016 μελέτης «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΗ ΔΚ ΑΓΙΑΣΟΥ ΔΕ ΑΓΙΑΣΟΥ»
25
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ΄ αριθμού 177/2016 μελέτης «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 28ης  ΚΑΙ 29ης  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016  ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε. ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ)»
26
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ΄ αριθμού 183/2016 μελέτης «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 28ης  ΚΑΙ 29ης  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016  ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε. ΑΓΙΑΣΟΥ)»
27
Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής των παρεχόμενων εργασιών στα πλαίσια της υπ’ αρίθμ. 179/2016 μελέτης «Εργασίες αντιμετώπισης  εκτάκτων αναγκών  που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα  της 28ης-29ης Νοεμβρίου 2016 στον Δήμο Λέσβου ΔΕ Αγίας Παρασκευής»
28
Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 175/2016 μελέτης «Εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 28ης-29ης Νοεμβρίου 2016 στο Δήμο Λέσβου (Δ.Ε. Λ. Θερμής)»
29
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ’ αριθμού 181/2016 μελέτης για τις ΄΄ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 28ης  ΚΑΙ 29ης  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016  ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε. ΜΗΘΥΜΝΑΣ)
30
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ΄ αριθ. 182/2016 μελέτης για τις ΄΄ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 28ης  ΚΑΙ 29ης  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016  ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε. ΠΕΤΡΑΣ)΄΄
31
Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ΄ αριθμού 174/2016 μελέτης για τις ΄΄ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 28ης ΚΑΙ 29ης  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016  ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε. ΕΡΕΣΟΥ ΑΝΤΙΣΣΗΣ)΄΄
32
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του  έργου: «Κατασκευή τριών τοιχίων αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα στον αύλειο χώρο του 15ου Δημοτικού σχολείου Μυτιλήνης, στο Χάλικα και στη Λαγκάδα για την άρση της επικινδυνότητας των υφιστάμενων τοιχίων»
33
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Άρση Επικινδυνότητας Οδών Δ.Ε. Πέτρας (θέση Αυλάκι και στην Σκουτάρου προς Τσιχράντα)»
34
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Τ.Δ. ΙΠΠΕΙΟΥ – ΣΥΚΟΥΝΤΑΣ»
35
Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Τ.Δ. ΙΠΠΕΙΟΥ – ΣΥΚΟΥΝΤΑΣ»
36
Έγκριση χορήγησης 5ης  παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Προμήθεια και Τοποθέτηση Τεχνητού Χλοοτάπητα στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου Μεσοτόπου Δήμου Λέσβου»
37
Ορισμός Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο με τίτλο: «Εργασίες άρσης επικινδυνότητας τοιχίων αντιστήριξης δημοτικών και αγροτικών οδών κοινόχρηστου χαρακτήρα ΒΔ Λέσβου»
38
Ορισμός Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή τριών τοιχίων αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα στη ΔΕ Ερεσού Αντίσσης (Μεσότοπο-Πτερούντα-Χίδηρα) για την άρση της επικινδυνότητας λόγω του κατ’ επείγοντος»
39
Συγκρότηση Επιτροπής  Oριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση της Στατικής Επάρκειας του 5ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης – Γενική Επισκευή – Αναρρύθμιση Κτιρίου – Διαμόρφωση Περιβάλλοντος»
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΣΟΥΠΗΣ
40
Έγκριση 33ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017
41
Έγκριση 34ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017
42
Έγκριση 37ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017
43
Έγκριση 38ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017
44
Έγκριση πληρωμής πρόσθετων τελών προς το ΙΚΑ
45
Έναρξη διαδικασιών μίσθωσης ακινήτου με σκοπό τη (μετα)στέγαση δημοτικών υπηρεσιών (Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης & Μητρώου Αρρένων, Τμήμα Ληξιαρχείου, Γραφείο Εξυπηρέτησης - Πληροφόρησης Πολιτών)
46
Λύση μισθωτικής σύμβασης - απόδοση δημοτικού ακινήτου - έναρξη διαδικασιών δημοπράτησης (ισόγειο κτίσμα επί οικοπέδου-γηπέδου στο ΚΑΛΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ)
47
Ορισμός επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών παγίας προκαταβολής  Δ.Ε. Μυτιλήνης & Λουτρόπολης Θερμής, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016
48
Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες  της Β.Δ.  Λέσβου
49
Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες της Ν. Α.  Λέσβου πλην της Δ.Ε. Μυτιλήνης
50
Έγκριση επιστροφής αχρεωσθήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών σε τρίτους (Α.Π. 21115/24-4-2017)
51
Έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου
ΘΕΜΑΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ                                                Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα ΙΩΣΗΦΕΛΛΗ
52
Έγκριση τεκμηριωμένου αιτήματος διοργάνωσης τριήμερης εκδήλωσης με τίτλο «Ανακύκλωση Βιβλίων» και  έκδοσης σχετικής Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης
53
Έγκριση διάθεσης πίστωσης για κάλυψη δαπάνης παράθεσης γεύματος σε εθελοντικές οργανώσεις


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αν βρίσκεσαι στο δρόμο ή δεν έχεις συνεχή πρόσβαση στο διαδίκτυο, αποθήκευσε το e-mail του LesvosPost.com και στείλε μας τη φωτογραφία, το βίντεο ή το μήνυμά σου για να καταγγείλεις, να πεις την άποψή σου ή και για να δείξεις αυτό που θέλεις.

e-mail: lesvospost@gmail.com