Αιτήσεις για αναπληρωτές Ειδικής αγωγής στην Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου - Προκήρυξη από το Υπουργείο Παιδείας

Αιτήσεις για αναπληρωτές Ειδικής αγωγής


Προκήρυξη του Υπουργείου Παιδείας για την πρόσληψη ωρομισθίων ή αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ανακοίνωσε η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε μάλιστα από χθες Δευτέρα 24 Απριλίου και λήγει στις 28 Απριλίου….

Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου και σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 65475/Δ3/21-07-2017 (ΦΕΚ 1359/τΒ΄/2017) Πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων - Δ/νση Ειδικής Αγωγής – Τμήμα Β΄, ανακοινώνεται ότι: όσοι επιθυμούν να προσληφθούν ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως ένα διδακτικό έτος, από τους κλάδους ΠΕ21 – ΠΕ26 Θεραπευτών Λόγου, ΠΕ22 Επαγγελματικών Συμβούλων, ΠΕ23 Ψυχολόγων, ΠΕ24 Παιδοψυχίατρων, ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ28 Φυσικοθεραπευτών, ΠΕ29 Εργασιοθεραπευτών, ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών, ΠΕ31 με εξειδίκευση α) Στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών, β) στην Κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των Τυφλών και γ) στη Νοηματική Γλώσσα των Κωφών και ως αναπληρωτές Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) από τον κλάδο ΔΕ1, προκειμένου να στελεχωθούν οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε. (Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης), τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ., οι ΕΔΕΑΥ, οι Παράλληλες Στηρίξεις μαθητών που δεν αυτοεξυπηρετούνται (Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό) και η στήριξη μαθητών από Σχολικό Νοσηλευτή για το σχολικό έτος 2017-2018, και κατέχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για μόνιμο διορισμό σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 65475/Δ3/21-07-2017 (ΦΕΚ 1359/τΒ΄/2017) Πρόσκληση η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου (http://vaigaiou.pde.sch.gr/newsch) με τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται) μπορούν να  υποβάλουν σχετική αίτηση από 24 Απριλίου 2017 μέχρι και 28 Απριλίου 2017 αποκλειστικά και μόνο στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία επιθυμούν να προσληφθούν.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να προσληφθούν ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι στην  Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου, μπορούν να προσέρχονται από 24 Απριλίου 2017 μέχρι και 28 Απριλίου 2017 και ώρες (08:30 π.μ. – 15:00 μ.μ.) για να καταθέσουν την αίτησή τους, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας που
βρίσκονται στη Μυτιλήνη και στην οδό Ελ. Βενιζέλου 26, 1ος όροφος (Μακρύς Γυαλός).

Επίσης, οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να αποστείλουν ταχυδρομικά τη σχετική αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (σε ευκρινή φωτοαντίγραφα) με συστημένη επιστολή, και σφραγίδα κατάθεσης στο Ταχυδρομείο, το αργότερο μέχρι την 28η Απριλίου 2017, στην ταχυδρομική διεύθυνση «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ– ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26, Τ.Κ.: 81132, ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΛΕΣΒΟΣ». Όσοι αποστείλουν ταχυδρομικά τη σχετική αίτηση, παρακαλούνται να φροντίσουν για την έγκαιρη αποστολή των αιτήσεών τους, ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στη διαδικασία.
Οι υποψήφιοι που θα υποβάλουν αίτηση στην Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. και Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου, για το διδακτικό έτος 2017-18, θα υποβάλουν όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 65475/Δ3/21-07-2017 (ΦΕΚ 1359/τΒ΄/2017) Πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Προϋπηρεσία στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα:

 αποδεικνύεται: με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα και βεβαίωση του φορέα που πραγματοποιήθηκε, που έχουν εκδοθεί με βάση τα επίσημα στοιχεία.

Στη βεβαίωση του φορέα απασχόλησης θα πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά:

1) ο κλάδος πρόσληψης
2) η σύμβαση εργασίας, πλήρους ή μερικής απασχόλησης
3) οι ώρες απασχόλησης ανά εβδομάδα
4) Το ακριβές χρονικό διάστημα απασχόλησης,
Και σύμφωνα με τα παραδείγματα της εγκυκλίου

Στη βεβαίωση του φορέα απασχόλησης, η οποία πρέπει να συμφωνεί με τη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα (βεβαίωση ΑΣΕΠ υποχρεωτικά) ή τα μηχανογραφικά δελτία ασφάλισης που υποχρεωτικά υποβάλει ο υποψήφιος.

Μεταπτυχιακά Διδακτορικά Διπλώματα Ειδίκευσης:

Α) Οι υποψήφιοι αναπληρωτές για τους οποίους έχει αναγνωριστεί η συνάφεια το σχολικό έτος 2016-17 από το ΙΕΠ οφείλουν να προσκομίσουν μόνο το Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευσης.

Β) Οι υποψήφιοι αναπληρωτές που υποβάλλουν πρώτη φορά Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευσης οφείλουν να προσκομίσουν για την εξέταση της συνάφειας του Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Δίπλωμα σε φωτοαντίγραφα και σε ένα ηλεκτρονικό αρχείο (κατά προτίμηση CD):

Το ΜΤΣ, στο οποίο να αναγράφεται ο βαθμός και η ημερομηνία κτήσης
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών
Αναλυτική βαθμολογία
Αν πρόκειται για ΜΤΣ Πανεπιστημίου του εξωτερικού επιπροσθέτως:
Βεβαίωση ισοτιμίας του ΜΤΣ από τον ΔΟΑΤΑΠ
Μετάφραση επικυρωμένη, του ΜΤΣ, του ΑΠΣ και της αναλυτικής βαθμολογίας
Για την εξέταση της συνάφειας των Διδακτορικών τίτλων:
Φωτοαντίγραφο του Διδακτορικού τίτλου
Περίληψη του περιεχομένου της διδακτορικής διατριβής
Τα ονόματα της τριμελούς επιτροπής

Βεβαίωση ισοτιμίας του Διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ, αν πρόκειται για το Διδακτορικό τίτλο Πανεπιστημίου του εξωτερικού καθώς και επικυρωμένη μετάφραση των παραπάνω εγγράφων, όπως προβλέπεται στις σελίδες 12-13 της εγκυκλίου.

Το ηλεκτρονικό αρχείο  που θα περιέχει «σκαναρισμένα» και σε σειρά  τα ανωτέρω υποβαλλόμενα δικαιολογητικά  για την εξέταση της συνάφειας θα ονομαστεί ως ακολούθως : «Επώνυμο_κλάδος_Τίτλος_ΣΧΟΛΗ».

Παραδείγματα : «ΓΕΩΡΓΙΟΥ_ΠΕ23_ΜΤΣ_ΠΤΔΕ.pdf» ή «ΚΑΡΟΓΙΑΝΝΗ_ΠΕ30_ΔΙΔ_ΕΚΠΑ».pdf». Το αρχείο θα περιέχει τις απαιτούμενες σελίδες ώστε να περιέχονται τα προβλεπόμενα για την εξέταση της συνάφειας.
Γ) Οι υποψήφιοι αναπληρωτές των οποίων οι τίτλοι δεν έλαβαν συνάφεια σε προηγούμενη κρίση (σχολικό έτος 2016-17)  της επιτροπής του ΙΕΠ, είτε στον κλάδο απασχόλησης είτε στην ΕΑΕ, έχουν δικαίωμα να αιτηθούν εκ νέου την εξέταση της συνάφειας του Μ.Τ.Σ., στην οικεία ΠΔΕ εφόσον προσκομίζονται συμπληρωματικά στοιχεία και υποβάλλουν το Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευσης σύμφωνα με την περίπτωση Β.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ:

 Οι υποψήφιοι αναπληρωτές στη δήλωση προτίμησης της αίτησής τους παρακαλούνται να καθορίσουν ανά νήσο την προτίμησή τους (πχ. 1. Νήσο Λέσβο, 2. Νήσο Χίο, 3. Νήσο Λήμνο 4.Νήσο Σάμο, 5. Νήσο Ικαρία).

Σε περίπτωση που η Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου ζητήσει από τον υποψήφιο την εκ νέου προσκόμιση των προβλεπομένων εγγράφων (τίτλων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κ.λ.π.) ο υποψήφιος υποχρεούται να τα προσκομίσει.

Για την καλύτερη επικοινωνία με τους υποψηφίους παρακαλούμε στην αίτησή τους να αναγράφουν το e-mail τους. 


Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 22510-48166 και στο mail@vaigaiou.pde.sch.gr (Υπεύθυνος: Τζίτζιρας Ευστράτιος),  ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου (Ιστοσελίδα: http://vaigaiou.pde.sch.gr/newsch.