«Επιταγές» απασχόλησης και κατάρτισης για 27.000 ανέργους

ΟΑΕΔ:«Επιταγές» απασχόλησης και κατάρτισης για 27.000 ανέργους


Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού και άλλων δημόσιων φορέων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55-67 ετών είναι το αμέσως επόμενο βήμα στον προγραμματισμό του ΟΑΕΔ.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα που αναμένεται να «ανοίξει» μόλις περπατήσει ικανοποιητικά η «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας» θα απευθύνεται σε 10.000 μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 55-67 ετών και θα αφορά εργασία για 12 μήνες στον ιδιωτικό και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους δήμους. Το κόστος του προγράμματος υπολογίζεται στα 60 εκατ. ευρώ. Στον προγραμματισμό του υπουργείου Εργασίας εντάσσονται επίσης:

 Πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας για 6.000 νέους ηλικίας 25-29 ετών. Πρόκειται για τη β’ φάση του προγράμματος Εργασιακής Εμπειρίας (κόστος 24 εκατ. ευρώ).
• Πρόγραμμα υποστήριξης της απασχόλησης ΑμεΑ σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις. Απευθύνεται σε 1.000 άτομα (κόστος 2 εκατ. ευρώ).
Ανοιχτή προθεσμία

Στο μεταξύ ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και εργοδοτών για πλήρη απασχόληση και κατάρτιση 10.000 επιδοτούμενων ανέργων

Το πρόγραμμα θα μείνει ανοιχτό μέχρι να καλυφθούν οι θέσεις. Πρόκειται για το πρόγραμμα μετατροπής του επιδόματος ανεργίας σε επίδομα εργασίας, εφόσον το επιθυμεί ο άνεργος, για την πρόσληψη προσωπικού σε επιχειρήσεις που απασχολούν από 1 έως 10 άτομα (κόστος 40 εκατ. ευρώ). Υπενθυμίζεται πως δικαιούχοι της επιταγής επανένταξης είναι οι άνεργοι τακτικής επιδότησης και οι δικαιούχοι επιδόματος μακροχρόνιων ανέργων, οι οποίοι μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εφόσον αποφασίσουν να μετατρέψουν το επίδομα ανεργίας τους σε «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας».

Το πρόγραμμα επιχορηγεί για 12 μήνες ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που απασχολούν έως 10 άτομα σε πλήρη απασχόληση και ενδιαφέρονται να προσλάβουν δικαιούχους της «επιταγής επανένταξης». Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν οι επιδοτούμενοι άνεργοι στους οποίους υπολείπεται τουλάχιστον το 50% της τακτικής επιδότησης ανεργίας, είτε αρχικής είτε συνέχισής της. Η εγκριθείσα επιδότηση πρέπει να είναι τουλάχιστον πεντάμηνης διάρκειας. Επίσης, μπορούν να συμμετέχουν οι επιδοτούμενοι μακροχρόνια άνεργοι για τους οποίους υπολείπονται τουλάχιστον 2 μήνες επιδότησης.

Σε δύο στάδια

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα δύο ακόλουθα στάδια:

• Το α’ στάδιο διαρκεί όσο και το χρονικό διάστημα που υπολείπεται από τον δικαιούχο μέχρι τη λήξη της διάρκειας τακτικής επιδότησης. Το διάστημα αυτό πρέπει να είναι τουλάχιστον το 50% της αρχικής εγκριθείσας επιδότησης ή της επιδότησης λόγω συνέχισης.

Για τους δικαιούχους επιδόματος μακροχρόνιων ανέργων πρέπει να υπολείπεται τουλάχιστον 2 μήνες επιδότηση. Σε αυτή την πρώτη φάση το ποσό της επιχορήγησης ισούται, σύμφωνα με το Έθνος, με το επίδομα ανεργίας που εισπράττει ο δικαιούχος. Για τους δικαιούχους τακτικής επιδότησης θα είναι 360-460 ευρώ, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του ανέργου. Για τους επιχορηγούμενους δικαιούχους λόγω μακροχρόνιας ανεργίας ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το επίδομα μακροχρόνιων ανέργων και επιπλέον ημερήσιο ποσό επιχορήγησης οκτώ ευρώ. Δηλαδή θα δίνεται το επίδομα των 200 ευρώ για τη μακροχρόνια ανεργία και άλλα 200 ευρώ, σύνολο 400 ευρώ τον μήνα.

• Το δεύτερο στάδιο ξεκινά μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου και διαρκεί 12μήνες. Ως ποσό επιχορήγησης για το β’ στάδιο του προγράμματος ορίζεται το ποσό των 360 ευρώ για κάθε μήνα και μέχρι 25 ημερομίσθια τον μήνα για τους επιχορηγούμενους.