Εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων του Έργου MARISCA στην Μυτιλήνη

Εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων του Έργου «Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός για τη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας στο Αιγαίο (MARISCA)», Σάββατο, 11 Μαρτίου 2017, Μυτιλήνη, Λέσβος


Τo Σάββατο, 11 Μαρτίου 2017, στην αίθουσα Β του κτιρίου του Τμήματος Επιστημών τη Θάλασσας, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη, Λέσβος στις 9.00 πμ, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων του Έργου με τίτλο «Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός για τη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας στο Αιγαίο (MARISCA)» (www.marisca.eu), που υλοποιήθηκε από πόρους Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2009 – 2014 και του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στο πλαίσιο της πρόκλησης «GR02 Ολοκληρωμένη διαχείριση θαλάσσιων και εσωτερικών υδάτων».

Η εκδήλωση αυτή εστιάζει κυρίως στην αλληλεπίδραση με τοπικούς φορείς του βορειοανατολικού Αιγαίου. Στόχος του Έργου είναι να συμβάλλει στην προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΘΧΣ) στο Αιγαίο, και να διερευνήσει πιθανά σενάρια δημιουργίας Δικτύου Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών (ΔΘΠΠ) και ζωνών προστασίας, αποσκοπώντας στη διατήρηση όλων των σημαντικών και ευαίσθητων οικοτόπων και προστατευόμενων ειδών.

Η διάρκεια του Έργου ήταν 15 μήνες 1/12/-2015 – 28/2/2017 και η περιοχή μελέτης οι παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου Πελάγους. Στο Έργο συμμετείχαν 3 εταίροι (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και το Institute of Marine Research (IMR) από 2 χώρες (Ελλάδα και Νορβηγία).

Το συντονισμό είχε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου που εδρεύει στη Μυτιλήνη, με συντονιστή του προγράμματος τον Αναπληρωτή Καθηγητή Στέλιο Κατσανεβάκη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του, στο διαδικτυακό τόπο: www.marisca.eu.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

Παρουσίασης των αποτελεσμάτων του Έργου MARISCA Σάββατο 11 Μαρτίου 2017 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Κτίριο Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας, Αίθουσα Β., Λόφος Πανεπιστημίου Μυτιλήνη, Λέσβος

9:00 Έναρξη – Χαιρετισμοί / Γενική επισκόπηση του προγράμματος Χαρτογράφηση οικολογικών στοιχείων Χαρτογράφηση ανθρώπινων δραστηριοτήτων και πιέσεων σε περιοχές με σημαντικούς οικότοπους ή/και είδη, καθώς και υφιστάμενων χωρικών διαχειριστικών μέτρων Οικονομική αποτίμηση θαλάσσιων οικοσυστημάτων Εργασίες πεδίου / συλλογή νέων στοιχείων Καθορισμός επιχειρησιακών στόχων – συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς Σχεδιασμός δικτύου Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών Δημοσιοποίηση – Επικοινωνιακά Εργαλεία Γενική Συζήτηση


11:00 Τέλος ημερίδας