Διαγωνισμός εκμίσθωσης από την ΑΔΕΛ του δημοτικού σφαγείου στο Σκαλοχωρί

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


 Η Αναπτυξιακή Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Λέσβου (Α.Δ.Ε.Λ. Α.Ε.) πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία «πρόχειρου διαγωνισμού» στην εκμίσθωση και την  αξιοποίηση του δημοτικού σφαγείου τριών γραμμών σφαγής, που βρίσκεται στη θέση «Καύκαρα», του Δημοτικού Διαμερίσματος Σκαλοχωρίου του Δήμου Λέσβου.

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να καταθέσουν ενσφράγιστες κλειστές προσφορές, εντός είκοσι ημερών, από 16/03/2017  έως 05/04/2017  στην έδρα της εταιρείας, στην Ικτίνου 2, στη Μυτιλήνη, από 10:00 π. μ. έως 13:00 μ. μ. .

Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος (οικονομική προσφορά) ορίζεται το ποσόν των χιλίων ευρώ (1.000 ). Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια, που ορίζονται στο τεύχος της πρόσκλησης.

Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στον Διαγωνισό, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν  στην  Επιτροπή  Διαγωνισού,  έσα  στην ως άνω  προθεσμία, τον φάκελο της προσφοράς τους.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν δύνανται  να προμηθευτούν το τεύχος από τα γραφεία της Α.Δ.Ε.Λ. Α.Ε. 

Παροχή πληροφοριών:
τηλ: 2251024575 και 2251043502
φαξ:2251024575
10π.μ. με 13:00 μ. μ.
                                    ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΛ ΑΕ

                                                     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ