Μέσω ΟΑΕΔ και εκτός ΑΣΕΠ προσλήψεις συμβασιούχων σε δήμους και δημόσιο

Μέσω ΟΑΕΔ και εκτός ΑΣΕΠ


Προσλήψεις ανέργων για συμβασιούχους σε δήμους και δημόσιο με διαδικασίες εκτός ΑΣΕΠ και με χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προβλέπει τροπολογία της κυβέρνησης που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Με την νέα διάταξη που εισάγει η τροπολογία θα μπορούν να γίνονται προσλήψεις συμβασιούχων μέσω ΟΑΕΔ, στο Δημόσιο και τους δήμους χωρίς την εποπτεία από το ΑΣΕΠ με ειδικά προγράμματα απασχόλησης ανέργων, που δεν θα είναι όπως οι θέσεις κοινωφελούς εργασίας, αλλά κανονικές προσλήψεις ορισμένου χρόνου με διάρκεια τους 12 μήνες.

Ο ΟΑΕΔ μέχρι τώρα είχε τη δυνατότητα να καταρτίζει προγράμματα στην κοινωφελή εργασία για τα οποία είχε εξασφαλιστεί κοινοτική χρηματοδότηση μέσα από το επιχειρησιακό πρόγραμμα του υπουργείου Εργασίας (ΕΣΠΑ).

Συγκεκριμένα στην τροπολογία επισημαίνεται ότι εξαιρείται από τις διατάξεις των κεφαλαίων Α’, Β’ και Γ’, του ν.2190/1994 (διαδικασία πρόσληψης μέσω Α.Σ.Ε.Π. κ.λπ.) και το προσωπικό που προσλαμβάνεται σε Δήμους, Περιφέρειες ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες σε εκτέλεση ειδικών προγραμμάτων, που καταρτίζονται από τον ΟΑΕΔ.

Σκοπός της νέας διάταξης είναι σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας η ανάσχεση της ανεργίας και έτσι ως έκτακτο μέτρο, διευρύνεται η δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων απασχόλησης στο δημόσιο τομέα σε ομάδες ανέργων, εγγεγραμμένων στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., με ομοειδή χαρακτηριστικά, όπως τον τομέα της προηγούμενης απασχόλησής τους, την επαγγελματική τους κατάρτιση, τους τίτλους σπουδών τους κ.ά. με προτεραιότητα στις ευπαθείς ομάδες ανέργων και στους μακροχρόνια ανέργους, καθόσον η διαρκής και επί μακρόν απομάκρυνσή τους από την εργασία μπορεί να έχει ανεπανόρθωτες συνέπειες στην πιθανότητα επαναπασχόλησής τους.

Σύμφωνα με την τροπολογία τα ειδικά προγράμματα απασχόλησης εξελίσσονται σε σημαντικό εργαλείο ανάσχεσης της ανεργίας και ο σχεδιασμός όμοιων προγραμμάτων με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους για ομάδες ανέργων θα συμβάλει άμεσα και συνολικά προς τον ίδιο σκοπό.

Με άλλη διάταξη, δίνεται παράταση για τέσσερις ακόμα μήνες, δηλαδή έως 31 Ιουλίου 2017, η προθεσμία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμων δόσεων, των δικαιούχων του τέως Ο.Ε.Κ., που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ.

Αναφορικά με τις ημέρες εργασίας που μπορούν να προσμετρώνται στον ΟΑΕΔ επισημαίνεται ότι καλύπτει όλους εκείνους τους εγγεγραμμένους ανέργους, οι οποίοι λόγω κάποιας σύντομης εργασίας τους πχ με πλήρες ή με μειωμένο ωράριο, σε αγροτική εργασία ή απλώς με «Εργόσημο», έχαναν μέχρι σήμερα τους προηγούμενους μήνες ανεργίας τους. Προϋπόθεση για την εφαρμογή της διάταξης είναι ο υπολογισμός του εξατομικευμένου για κάθε άνεργο προηγούμενου δωδεκαμήνου να εκκινείται από ημερομηνία κατά την οποία ήταν άνεργος και να καταλήγει επίσης σε ημερομηνία κατά την οποία είναι άνεργος.