GGO

OYZO

Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2016

Θεόδωρος Βαλσαμίδης «Τα Έργα στην Λέσβο συνεχίζονται κανονικά-Απάντηση στην Νικολαρα

Απάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών, Περιβάλλοντος και Βιομηχανίας κ. Θεόδωρου Βαλσαμίδη, σε ερώτηση της Περιφερειακής Συμβούλου κας Μαρίας Νικολάρα για την πορεία υλοποίησης έργων στο νησί της Λέσβου«Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησής σας για την πορεία υλοποίησης έργων στο νησί της Λέσβου θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής:

Α. Με την ψήφιση του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 147 Τεύχος Α΄ και τέθηκε σε ισχύ από τις 08.08.2016, διαφοροποιείται η διαδικασία για την δημοπράτηση των έργων. Η δημοσίευση του Νόμου δεν συνοδεύτηκε όμως από την έκδοση του συνόλου των Υπουργικών Αποφάσεων και των Προεδρικών Διαταγμάτων που προβλέπονται από τις εξουσιοδοτικές διατάξεις και των διευκρινιστικών εγκυκλίων - υποδειγμάτων εγγράφων που προβλέπονται από το Νόμο, γεγονός που έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα και ασάφειες στην εφαρμογή του. Για το λόγο αυτό άλλωστε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ) ζήτησαν την άμεση αναστολή της εφαρμογής του, κάτι που δεν έγινε όμως δεκτό από το αρμόδιο Υπουργείο.

Παρά τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν, οι Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λέσβου, Χίου και Σάμου με το συντονισμό και τις οδηγίες της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών προχώρησαν στη σύνταξη των απαραίτητων εγγράφων και Τευχών Διακήρυξης, αξιοποιώντας και τα υποδείγματα που δημοσίευσε η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων στα τέλη Οκτωβρίου, τα οποία σημειώνουμε ότι δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα και πρέπει να ακολουθήσει η έκδοση των Προτύπων Τευχών κατά την έννοια του Άρθρου 53 του Ν. 4412/2016 όπως αναφέρεται και στο σχετικό Α.Π. 5205/25.10.2016 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Με βάση τα παραπάνω, το προσεχές διάστημα θα προχωρήσει σταδιακά η διαδικασία για τη δημοπράτηση έργων σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.

Β. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα χρόνια προβλήματα σε χειμάρρους και ποτάμια του νησιού, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εξασφάλισε το 2016 πιστώσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της, για την υλοποίηση έργων καθαρισμού χειμάρρων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες. Πρόσφατα υπεγράφησαν οι συμβάσεις και είναι σε εξέλιξη τα έργα «Καθαρισμός χειμάρρων Δημοτικών Ενοτήτων Καλλονής – Αγ. Παρασκευής Ν. Λέσβου» Π/Υ 300.000 € και «Καθαρισμός χειμάρρων Δημοτικών Ενοτήτων Καλλονής – Αγ. Παρασκευής Ν. Λέσβου» Π/Υ 250.000 €, ενώ υπολείπεται το επόμενο διάστημα η δημοπράτηση 3 ακόμη έργων προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες και στις υπόλοιπες περιοχές του νησιού. 

Επίσης, το προηγούμενο διάστημα πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις με χωματουργικά μηχανήματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λέσβου σε χειμάρρους στην περιοχή της Βαρειάς, της Αγ. Μαρίνας, του Αεροδρομίου, της Παναγιούδας και της Μόριας της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης και στον ποταμό του Σταυρού της Δημοτικής Ενότητας Πολιχνίτου.

Σήμερα, είναι σε εξέλιξη οι εργασίες για τον καθαρισμό χειμάρρων στην περιοχή της Μόριας της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης, στον χείμαρρο Τενέγια στην περιοχή της Κώμης και της Πηγής της Δημοτικής Ενότητας Λ. Θερμής, στην περιοχή του Οικισμού της Καλλονής της Δημοτικής Ενότητας Καλλονής, στην περιοχή του Αρχαιολογικού Χώρου των Μέσων της Δημοτικής Ενότητας Αγ. Παρασκευής, στην περιοχή των Βατερών της Δημοτικής Ενότητας Πολιχνίτου, στην περιοχή των Οικισμών Τρύγονα και Πλαγιάς της Δημοτικής Ενότητας Πλωμαρίου και στον ποταμό Ευεργέτουλα της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα.

Επισημαίνουμε ότι οι εν λόγω παρεμβάσεις της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σε συνέχεια και όσων εργασιών πραγματοποιήθηκαν τα προηγούμενα 2 χρόνια σε πολλές περιοχές του νησιού, αποτελούν κατά βάση συνδρομή στο έργο της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης, δεδομένου ότι η σχετική αρμοδιότητα αστυνόμευσης και καθαρισμού ρεμάτων στους νησιωτικούς και ορεινούς ή μειονοτικούς Δήμους ασκείται από τους Δήμους αυτοτελώς ή σε συνεργασία με την Περιφέρεια (σχετικό το Α.Π. 52250/171/10.10.2016 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Αναπτ. Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου).

Γ. Για την διαγράμμιση τμημάτων του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, έχει ήδη δημοπρατηθεί το έργο «Διαγράμμιση Οδικού Δικτύου Λέσβου» Π/Υ 300.000 € και η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο του προσυμβατικού ελέγχου από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Δ. Για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών συντήρησης του επαρχιακού οδικού δικτύου της Δυτικής Λέσβου, υλοποιήθηκε το προηγούμενο χρονικό διάστημα το έργο «Συντήρηση Επαρχιακών Οδών Δυτικής Λέσβου» συνολικού Π/Υ 700.000 €, ενώ μετά από πρόταση μας έχουν ενταχθεί στο Ετήσιο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων 2016 της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου τα έργα «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δυτικής Λέσβου μετά των προσβάσεων» συνολικού Π/Υ 1.113.500 € και «Συντήρηση Οδών Βορειοδυτικής Λέσβου» συνολικού Π/Υ 535.000 €, τα οποία θα δημοπρατηθούν το επόμενο διάστημα.

Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι στον οδικό άξονα Καλλονή – Φίλια – Σκαλοχώρι – Βατούσα – Άντισσα βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο που υλοποιεί το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών με τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο του οποίου προβλέπεται να υλοποιηθούν εργασίες για την βελτίωση της υφιστάμενης επαρχιακής οδού.
 
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι με την άοκνη προσπάθεια των στελεχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λέσβου βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη στο νησί της Λέσβου 15 έργα συνολικού Π/Υ 12.933.694 €, τα οποία χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους και υλοποιούνται με την επίβλεψη της υποστελεχωμένης Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λέσβου. Παράλληλα, βρίσκονται σε φάση συμβασιοποίησης ακόμη 2 έργα συνολικού Π/Υ 1.961.000 €.

Ειδικά θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τις ελλείψεις των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σε μόνιμο προσωπικό, ιδίως επιστημονικό, καθώς και τις συνεχείς προσπάθειες που γίνονται για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων, χωρίς να υπάρχει μέχρι σήμερα ανταπόκριση από τους αρμόδιους φορείς της Κυβέρνησης.

Στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω ενημέρωση».

            Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

            ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αν βρίσκεσαι στο δρόμο ή δεν έχεις συνεχή πρόσβαση στο διαδίκτυο, αποθήκευσε το e-mail του LesvosPost.com και στείλε μας τη φωτογραφία, το βίντεο ή το μήνυμά σου για να καταγγείλεις, να πεις την άποψή σου ή και για να δείξεις αυτό που θέλεις.

e-mail: lesvospost@gmail.com