Ο Δήμος Λέσβου απαντάει σχετικά με την στελέχωση των παιδικών σταθμών

Απαντώντας στην ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Λέσβου, για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου, η Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου, κα Αναστασία Αντωνέλλη, δήλωσε τα παρακάτω:

«Κατ’ αρχήν, οφείλουμε ένα ευχαριστώ στον Σύλλογο εργαζομένων στον Δήμο μας που συμμερίζεται την αγωνία μας για το μέλλον των Παιδικών μας Σταθμών που εδώ και χρόνια παλεύουμε ως Οργανισμός, με μια σειρά από ενέργειες μας, έχοντας καταφέρει μέχρι σήμερα να μην κλείσει κανένας Παιδικός μας.
Εμείς έχοντας πλήρη εικόνα της υποστελέχωσης των Παιδικών μας Σταθμών, ζητάμε από το 2013 και συνεχίζουμε να ζητάμε μέχρι σήμερα, από τους εκάστοτε Κυβερνώντες, να μας επιτρέψουν τις προσλήψεις για μόνιμο προσωπικό, χωρίς την αναλογία 1/5, όπως μας υποχρεώνει ο Νόμος 3833/2010. Δυστυχώς και η σημερινή Κυβέρνηση, αν και δίνει το δικαίωμα πρόσληψης μονίμων με βάση την νησιωτικότητα στους Δήμους, ΕΞΑΙΡΕΙ όμως τα Ν.Π.Δ.Δ! Κάτι για το οποίο έχουμε διαμαρτυρηθεί εγγράφως τόσο εμείς ως Οργανισμός όσο και ο ίδιος ο Δήμαρχος Λέσβου, στα αρμόδια Υπουργεία.

Έτσι εμείς ως Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, έχουμε αιτηθεί στα πλαίσια του Νόμου αυτού, από τον Φεβρουάριο του 2016 και έχουμε δώσει βεβαιώσεις πίστωσης προκειμένου να μας επιτραπεί η πρόσληψη 4 μονίμων, αν και είχαμε 15 αποχωρήσεις από το 2010 μέχρι σήμερα και ως εκ τούτου μπορούμε να διεκδικήσουμε 3. Περιμένουμε την έγκριση από το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να προχωρήσουμε την διαδικασία και ο ίδιος ο Δήμαρχος πιέζει για την συντόμευση των διαδικασιών.

Ως προς τις προτάσεις που τέθηκαν από τον Σύλλογο για την προσωρινή αντιμετώπιση του προβλήματος με «συμβάσεις», δηλαδή «έργου ή οκταμήνων ή διμήνων», όπως συγκεκριμένα πρότειναν, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που οξύνθηκε λόγω της εφαρμογής του 6ώρου, με απόφαση του ΣΤΕ, κατόπιν προσφυγής του Παιδαγωγικού προσωπικού των Παιδικών, η εφαρμογή της οποίας όμως δεν κατέστη απόλυτα δυνατή, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται κατά μια ώρα δουλειάς οι βρεφονηπιοκόμοι, στην αλλαγή βάρδιας, έχουμε δει ότι οι προτάσεις που τέθηκαν δεν είναι εφικτές μιας και ο Νόμος είναι ξεκάθαρος.

Συμβάσεις έργου επιτρέπονται ΜΟΝΟ αν δεν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Σύμβαση μίσθωσης έργου που καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες είναι αυτοδικαίως και καθ' ολοκληρίαν άκυρη. (παρ.1 άρθρο 6 Ν.2527/97)

Ως πάγιες και διαρκείς θεωρούνται οι ανάγκες εκείνες που δεν είναι ποσοτικά προσδιορισμένες και δεν έχουν πρόσκαιρο χαρακτήρα αλλά είναι μόνιμες και ανακύπτουν επανειλημμένα, κατά κύριο δε λόγο είναι εκείνες που καλύπτονται από τις οργανικές θέσεις του οικείου φορέα (βλ. Ελ.Συν. Κλιμ. Προλ. Ελέγχου Ι Τμ. 99/2013) (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 1 Πράξη 173/2014)

Οκταμήνων ΜΟΝΟΝ κατόπιν σχετικής έγκρισης από το Υπουργείο Εσωτερικών και της ισχύουσας Νομοθεσίας:

Οι εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2011 περιορίζονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) σε σχέση με τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2010 και κατά δέκα τοις εκατό (10%) επιπλέον το 2012. Για τα έτη 2013 και 2014 το ποσοστό προσδιορίζεται σε 20% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και για τα έτη 2015 και 2016 σε 10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν ισχύουν για τις εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου που εντάσσονται στο πλαίσιο ερευνητικών, αναπτυξιακών συμβολαίων και συγχρηματοδοτούμενων, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους, έργων, εφόσον η μισθοδοσία του ως άνω προσωπικού δεν επιβαρύνει καθ' οιονδήποτε τρόπο τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου που γίνονται για κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών. (παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010, όπως αντικαταστάθηκε και αναριθμήθηκε με την παρ. 4δ του άρθρου 3 του ν. 3899/2010, με το πρώτο εδάφιο της παρ.3 του άρθρου 37 του ν.3986/2011 και με το άρθρο πρώτο περιπτ. 1 και 2 υποπαρ.Ζ.5 του ν.4093/12) (ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔIΔΑΔ-ΔIΠIΔΔ/οικ. 26188/12.11.2012)

Από τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ.6 του ν.3833/2010 όπως ισχύει (εδαφ.2 της υποπαραγράφου Ζ5 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012), προβλέπεται ότι οι εγκρίσεις για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με σύμβαση έργου στους φορείς αρμοδιότητάς για το έτος 2016 θα είναι μειωμένες κατά 10 % σε σχέση με το 2015. Από τον περιορισμό αυτό εξαιρείται

-το προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα,

-οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου ή ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που αμείβονται αποκλειστικά από έσοδα υπό τη μορφή αντιτίμου και

-το προσωπικό που απασχολείται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων κοινοτικών προγραμμάτων, κατά το σκέλος που δεν επιβαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός ή οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι. (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. οικ. 5420/22.02.2016)
Ως Οργανισμός επιλέξαμε ακριβώς αυτό, την εξαίρεση που υπογραμμίζω- προκειμένου να μην υποστούμε όλες αυτές τις μειώσεις προσωπικού με συμβάσεις έργου- σήμερα θα μπορούσαμε να πραγματώσουμε 2 από τις υφιστάμενες το 2010 και έτσι έχουμε 21 εργαζόμενους με τις συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου μέσω ΕΣΠΑ και οι οποίες ανανεώνονται κατ’ έτος.

Και διμήνων ΜΟΝΟ για πρόσκαιρες και κατεπείγουσες ανάγκες. Η παρεχόμενη δυνατότητα στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού να απασχολούν προσωπικό με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας μέχρι δύο (2) μηνών τελεί, εκτός των άλλων, σε συνάρτηση με την προϋπόθεση ότι από τα στοιχεία του φακέλου θα πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια ότι τόσο η πρόσληψη όσο και η απασχόληση προσωπικού με την προεκτεθείσα εξαιρετική διαδικασία είναι επίκαιρη και συνδέεται άμεσα, λειτουργικά και χρονικά, με την εξυπηρέτηση των «πρόσκαιρων», «εποχικών» ή «περιοδικών» αναγκών, για την κάλυψη των οποίων επιβάλλεται η απασχόληση του. (Ελ. Συν. Τμ. Ι Πρ. 53/2011)

Εξ άλλου, ως κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες νοούνται οι ανάγκες εκείνες που είτε έχουν περιοδικό χαρακτήρα λόγω των λειτουργικών ιδιαιτεροτήτων της εκμεταλλεύσεως στην οποία εντάσσονται οι μισθωτοί είτε έχουν ποιοτικώς ή ποσοτικώς περιορισμένη χρονική διάρκεια (βλ. σχετικώς Ι. Κουκιάδη «Εργατικό Δίκαιο – Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις», σελ. 832 και 833) και οφείλονται σε έκτακτα γεγονότα, τα οποία εκφεύγουν της αναμενόμενης εξελίξεως της προγραμματισμένης δραστηριότητος των Ο.Τ.Α., απαιτώντας άμεση και πρόσθετη της συνήθους στελέχωση των οικείων υπηρεσιών προς αντιμετώπιση αυτών (βλ. Ελ. Συν. πρ. Ι Τμ. 17/2013, 68, 59/2012, 231, 219/2011).

Κάτι που εξηγήσαμε και στην συνάντηση μας αυτή.
Επομένως εμείς ως Δημοτική Αρχή συνεχίζουμε να παλεύουμε και να διεκδικούμε την στελέχωση των Παιδικών μας με μόνιμο προσωπικό. Ήδη, ο Δήμαρχος Λέσβου, έχει ζητήσει για το θέμα αυτό συνάντηση με τον αρμόδιο Υπουργό.

Μέχρι τότε θέλω να πιστεύω ότι η μέχρι τώρα αντίληψη της κοινωνικής ανάγκης και ευθύνης αλλά και η αναγκαιότητα συνεργίας όλων, Δημοτικής Αρχής και εργαζομένων στους Παιδικούς μας - που για άλλη μια φορά τους ευχαριστώ - δεν θα βάλει σε κίνδυνο την λειτουργία των Παιδικών Σταθμών του Δήμου μας. Δηλαδή η μια ώρα της επιβάρυνσης (αντί για 6ωρο κάνουν 7ωρο), που όντως έχουν υποστεί κάποιοι εργαζόμενοι, να μην τους αναγκάσει να ξαναπροτείνουν το κλείσιμο κάποιων Παιδικών, όπως έκανε εκπρόσωπος τους, σε παρελθόντα Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού μας. Στην Λέσβο δεν πρέπει να κλείσει κανένας Παιδικός.

Εμείς, ως Δημοτική αρχή κάναμε, κάνουμε και θα κάνουμε ότι χρειάζεται προκειμένου να εξασφαλίσουμε την συνέχιση της λειτουργίας τους και την στελέχωση τους, πρωτίστως με μόνιμο προσωπικό και όσο αυτό δεν είναι εφικτό, με κάθε άλλο Νόμιμο τρόπο. Κάτι που βεβαίως δεν θα καταφέρναμε χωρίς την θυσία της μιας ώρας πέραν του εξαώρου, της δουλειάς κάποιων εργαζομένων στους Παιδικούς μας, αλλά και της αξιοποίησης κάθε δυνατότητας προκειμένου να συνεπικουρηθούν στο δύσκολο έργο τους.Οι καιροί είναι κρίσιμοι και δύσκολοι και είναι κοινό χρέος όλων μας, από το εγώ με ευρύτητα πνεύματος, προκειμένου να έχουμε και την κοινωνία συμπαραστάτη μας, να πάμε στο εμείς.

Αυτό το ΕΜΕΙΣ, εμείς ως Δημοτική Αρχή καλούμε τους εργαζομένους στους Παιδικούς ΜΑΖΙ να το προστατέψουμε. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, η συνέχιση της λειτουργίας των Παιδικών μας Σταθμών - γιατί περί αυτού πρόκειται, και όχι περί αυξήσεως των φιλοξενουμένων παιδιών όταν στην υπόλοιπη Ελλάδα έχουν κλίσει δεκάδες Δημοτικοί Παιδικοί, είναι υπόθεση όλων μας. Το ίδιο και ο εργασιακός μεσαίωνας των μνημονίων. Μαζί, με αίσθημα πρωτίστως κοινωνικής ευθύνης και επίγνωσης των δυσκολιών και της πραγματικότητας, θα τα καταφέρουμε».