Ανακοίνωση της Εφορείας Αρχαιοτήτων σχετικά με ενστάσεις για τις προκηρύξεις της ΕΦΑ Λέσβου

Σας διαβιβάζουμε δελτίο τύπου της Εφορείας μας σχετικά με ενστάσεις για τις προκηρύξεις της ΕΦΑ Λέσβου.



∆ελτίο Τύπου


Σχετικά με το θέμα, που αφορά στις ενστάσεις για τις προκηρύξεις της ΕΦΑ Λέσβου, σας κάνουμε γνωστά τα παρακάτω:

Α) Οι ειδικότητες και η αντίστοιχη εξειδίκευσή τους που ζητείται με τις πρόσφατες ανακοινώσεις πρόσληψης ΙΔΟΧ προσωπικού της ΕΦΑ Λέσβου είναι αυτές που έχουν εγκριθεί από τις αποφάσεις αυτεπιστασίας και είναι δυνατό να ελεγχθούν από τους παρακάτω ΑΔΑ:

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/243380/145787/5298/1742/29-7-2016 (ΑΔΑ: ΨΠ654653Π4-ΜΗΝ)

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ44/236559/141729/9644/2805/27-7-2016 (ΑΔΑ:

61ΘΥ4653Π4-5ΔΣ) και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/ Φ44/275079/ 164972/11215/3377/24-8-2016 τροποποίηση (ΑΔΑ: 7ΩΧΟ4653Π4-Ζ5Γ).
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ44/236601/141756/9645/2806/27-7-2016 (ΑΔΑ:
7ΝΡ94653Π4-9ΥΦ) και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/ Φ44/275078/ 164971/11214/3376/24-8-2016 τροποποίηση (ΑΔΑ: 6ΨΤΧ4653Π4-ΝΔΧ).

Β) Το άρθρο 39 παρ. 10 του Ν. 4305/2014 καταργεί τον μεταπτυχιακό τίτλο ως προαπαιτούμενο πρόσληψης ΠΕ Αρχαιολόγων για τις ειδικότητες α) Προϊστορικών και Κλασικών β) Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών, το διατηρεί όμως για τις λοιπές  ειδικότητες του κλάδου και συγκεκριμένα: "...Για τις λοιπές ειδικότητες του Κλάδου προσόντα διορισμού ή πρόσληψης ορίζονται: πτυχίο Ιστορίας − Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και την Ιστορία Τέχνης ή Αρχαιολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και επιπλέον μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχος των συγκεκριμένων ειδικοτήτων του Κλάδου...".

Γ) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του Ν. 4314/2014, που τροποποίησε το εδάφιο η΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3812/2009, εξαιρούνται από τον έλεγχο του ΑΣΕΠ οι διαδικασίες προσλήψεων του επιστημονικού και λοιπού προσωπικού που απασχολείται σε συγχρηματοδοτούμενα έργα.

Δ) Οι ανακοινώσεις πρόσληψης προσωπικού και οι πίνακες μοριοδότησης εκδόθηκαν σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα και σύμφωνα με την διαδικασία πρόσληψης ΙΔΟΧ προσωπικού του "εγχειριδίου διαδικασιών αρχαιολογικών έργων που εκτελούνται με την μέθοδο της αυτεπιστασίας" έκδοση Μαρτίου 2016 (διαδικασία Δ03.01) και το συνημμένο υπόδειγμα ανακοίνωσης πρόσληψης ΙΔΟΧ προσωπικού.

Ε) Για την μοριοδότηση των ειδικευμένων εργατών σε αναστηλωτικές εργασίες προσμετρήθηκε η προϋπηρεσία τους σε έργα αναστήλωσης μνημείων, σύμφωνα με τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που κατατέθηκαν. Η προϋπηρεσία σε ανασκαφικές εργασίες ή επιβλέψεις εκσκαφικών εργασιών δεν μπορεί να θεωρηθεί εμπειρία σε συναφές αντικείμενο με την προκηρυσσόμενη θέση.

ΣΤ) Το πλήθος των αιτήσεων από ολόκληρη της Ελλάδα που κατατέθηκαν για τις συγκεκριμένες προκηρύξεις, το οποίο φαίνεται στους πίνακες μοριοδότησης, καταρρίπτει την διαμαρτυρία για "φωτογραφική" διατύπωση και "ευνοιοκρατία", ενώ αντιθέτως αποδεικνύει ότι υπάρχουν υποψήφιοι με αυξημένα τυπικά προσόντα και απαιτούμενη εμπειρία για τα δύσκολα και ιδιαίτερων απαιτήσεων συγχρηματοδοτούμενα έργα αναστήλωσης και αποκατάστασης μνημείων (Κάστρο Μυτιλήνης, Ιερό Καβείρων και Προϊστορικός Οικισμός Πολιόχνης) τα οποία έχει αναλάβει εντός συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων να φέρει εις πέρας η ΕΦΑ Λέσβου.

Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η πρόσληψη ΙΔΟΧ προσωπικού για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα που εκτελούνται δια αυτεπιστασίας, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες των έργων όπως αυτές αποτυπώνονται στις προαναφερόμενες αποφάσεις αυτεπιστασίας και αφορούν υποψηφίους από όλη την ελληνική επικράτεια και όχι λαμβάνοντας υπόψη τα τυπικά προσόντα και την εμπειρία που διαθέτει μερίδα μελών του Τοπικού Παραρτήματος Β.Α. Αιγαίου του Σωματείου Εκτάκτων του ΥΠΠΟ. 


                                                                                                            Ο Προϊστάμενος της Εφορείας

                                                                                                                Παύλος Τριανταφυλλίδης