GGO

OYZO

Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2016

Ολοκλήρωση και υποβολή της Α φάσης της πρότασης του Τοπικού προγράμματος LEADER για τη ΛΕΣΒΟ

Ολοκλήρωση της σύνταξης και υποβολή της πρώτης φάσης της πρότασης του Τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD για τη ΛΕΣΒΟ με ημερομηνία υποβολής 19.07.2016 και καταληκτική ημερομηνία την 20.017.2016


Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου στο πλαίσιο προετοιμασίας πρότασης ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 2014-2020, για τα ταμεία ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ, το πρόγραμμα που είναι γνωστό ως LEADER, ανακοινώνει την ολοκλήρωση της σύνταξης και υποβολή της πρώτης φάσης της πρότασης του Τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD για τη ΛΕΣΒΟ με ημερομηνία υποβολής 19.07.2016 και καταληκτική ημερομηνία την 20.017.2016.

Από τον Ιανουάριο 2016 εξελισσόταν σταδιακά η προετοιμασία της Εταιρείας για την διάγνωση, αποτύπωση και την στατιστική καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στη Λέσβο. Στόχος η συμμετοχή της Λέσβου διαμέσου της ΕΤΑΛ στη πρόσκληση της 23.06.2016, σε Εθνικό Ανταγωνιστικό Επίπεδο. Η πρόταση σχεδιάζεται με ίδια μέσα της Εταιρείας και με το στελεχιακό δυναμικό της θεωρώντας ότι στο πλαίσιο του "από κάτω προς τα πάνω" σχεδιασμού, οφείλουμε να δημιουργούμε στρατηγική με ίδιες δυνάμεις με γνώση της περιοχής και όχι να προκύπτει απλά η διαχείριση ενός προγράμματος που σχεδιάζεται ως "μελέτη" από εξωτερικές πηγές.

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, η διαδικασία διαβούλευσης αποτέλεσε το επιστέγασμα της παρακολούθησης και ενεργούς συμμετοχής στις τοπικές εξελίξεις τα τελευταία τουλάχιστον 18 χρόνια μέσα από την εφαρμογή των προγραμμάτων LEADER, στο νησί αλλά και των Ο.Π.Α.Α.Χ. και του ΕΠΑΑ-ΑΥ και του ΠΕΠ, προγράμματα τα οποία κάλυψαν με διαφορετικά συστήματα και προϋποθέσεις το σύνολο της Λέσβου.

Αναμφισβήτητα επετεύχθη το απαραίτητο πνεύμα συνέργειας και συλλογικότητας πολλών φορέων με τους οποίους συνεργάσθηκε η ΕΤΑΛ Α.Ε. γεγονός που δημιουργεί αισιοδοξία για το μέλλον.
Η διαβούλευση που προηγήθηκε και εξελίσσεται στοχεύει στην παραγωγή και αξιοποίηση ΙΔΕΩΝ, και απόψεων. Η διαβούλευση αποτελεί εργαλείο για την πολυσυμμετοχική αποτύπωση των πραγματικών αναγκών και των μεθόδων εξυπηρέτησής τους από ένα πρόγραμμα όπως το σχέδιο του LEADER. Τέλος η διαβούλευση στην τρέχουσα και εξελισσόμενη διαδρομή της έως την οριστικοποίηση της Τοπικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής στις 16.09.2016, αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην ανάλυση και διαμόρφωση του ουσιαστικού προφίλ της περιοχής που επιλέγεται για την διαμόρφωση μιας ενιαίας και συνεκτικής προσέγγισης χωρίς αποκλεισμούς και με ισχυρό πλεονέκτημα την στήριξη από τον ίδιο τον τοπικό πληθυσμό.

Το νέο LEADER, θα είναι πρόγραμμα κινήτρων, πολυταμειακό, με χρηματοδότηση από δύο ταμεία, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό ταμείο Αλιείας και Θάλασσας και θα περιλαμβάνει μια σειρά από δράσεις οι οποίες θα ενισχύσουν την τοπική επιχειρηματικότητα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η διαμόρφωση αλλά και προβολή της ελκυστικότητας της περιοχής και η ποιότητα ζωής με χρηματοδότηση δράσεων δημοσίου χαρακτήρα από συλλογικούς φορείς αλλά και τον Δήμο Λέσβου.

Η δυνατότητα διαμόρφωσης "περιοχής παρέμβασης"  στο πλαίσιο των αρχών CLLD/LEADER, σύμφωνα και με τις Ενωσιακές αρχές και τις Εθνικές Προτεραιότητες όπως έχουν διαμορφωθεί , αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για τη Λέσβο. Οι δυνατότητες πλέον του κανονιστικού πλαισίου θεωρούνται τοπικά ως ανατροπή της στρεβλής απεικόνισης και κατάτμησης ενός νησιού όπως η Λέσβος σε "κομμάτια εφαρμογής" ευρωπαϊκών ταμείων, κανονισμών, συστημάτων διαχείρισης, στόχων και προτεραιοτήτων. Πλέον θα μιλάμε για μία Λέσβο με ολοκληρωμένη προσέγγιση.

Η ολοκληρωμένη διάσταση προβλέπει δράσεις Δημοσίου συμφέροντος ως στοιχείο υποστήριξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας για την διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τους υπόλοιπους τομείς  της  οικονομίας,  την  διαμόρφωση  βασικών  υποδομών  για  την  τοπική  κοινωνία,  την υποστήριξη της ποιότητα ζωής, την προστασία και διαχείριση του Περιβάλλοντος, την ενίσχυση του Πολιτιστικού και Πολιτισμικού αποθέματος. Επίσης σημαντικό ρόλο έχει η Εξωστρέφεια, η πραγματική και αποτελεσματική αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων, η ανάδειξη της καινοτομίας παραγωγικής και τεχνολογικής. Σημαντικό ρόλο στο   πρόγραμμα   έχουν   δράσεις   Συλλογικότητας   και   Συνεργασίας,   δράσεις Κοινωνικής Οικονομίας, δράσεις  Πολιτιστικών Δημιουργικών Βιομηχανιών. Στόχος όλης της διαδικασίας είναι η ουσιαστική ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόληση σε ένα σύνθετο περιβάλλον κοινωνικοοικονομικής κρίσης. Συνεχίζουμε τον τοπικό σχεδιασμό δράσεων, που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών του νησιού μας, μέσα από ευρύ φάσμα επιχειρηματικών σχεδίων Δευτερογενούς και Τριτογενούς τομέα της Οικονομίας της Λέσβου. Από την Μεταποίηση Αγροτικών (Γεωργικών-Κτηνοτροφικών-Αλιευτικών) Προϊόντων, τον Αγρο-διατροφικό Τομέα, τον Τουρισμό, την Παροχή Υπηρεσίας εκτός του Τουρισμού για την  διαφοροποίηση και ανταγωνιστικότητα. Δράσεις με στρατηγική κατεύθυνση την ενίσχυση της Μικρής Επιχειρηματικότητας ως κορμό της Νησιωτικής, Αγροτικής μας Οικονομίας.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, μια ολοκληρωμένη παρέμβαση μέσω του προτεινόμενου Τοπικού Προγράμματος LEADER που υποβάλλει σήμερα η ΕΤΑΛ Α.Ε., (συμπληρωματικά με τα υπόλοιπα προγράμματα και πρωτοβουλίες που προγραμματίζονται στην περιοχή) επιλέγεται η ΛΕΣΒΟΣ, ως μια ενιαία περιοχή παρέμβασης LEADER χωρίς διαχωρισμούς για ένα μοντέλο ανάπτυξης που θα δίνει απαντήσεις στις προκλήσεις των καιρών.

Για την Α' φάση της πρότασης τα στελέχη της Εταιρείας εργάσθηκαν χωρίς να υπολογίζουν ώρες προσφέροντας ιδιαίτερα πολύ από τον προσωπικό τους χρόνο με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ευχαριστούμε τους φορείς της Λέσβου για τη συνεργασία τους και την παροχή στοιχείων και για την εξειδίκευση της πρότασης και συνεχίζουμε έως την ολοκλήρωση της Β' φάσης με καταληκτική ημερομηνία στις 16.09.2016.

Εκ μέρους του Δ.Σ. της ΕΤΑΛ Α.Ε. - Παναγιώτης Θ. Χατζηβασιλείου - Πρόεδρος Δ.Σ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αν βρίσκεσαι στο δρόμο ή δεν έχεις συνεχή πρόσβαση στο διαδίκτυο, αποθήκευσε το e-mail του LesvosPost.com και στείλε μας τη φωτογραφία, το βίντεο ή το μήνυμά σου για να καταγγείλεις, να πεις την άποψή σου ή και για να δείξεις αυτό που θέλεις.

e-mail: lesvospost@gmail.com