GGO

OYZO

Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016

Διακήρυξη για την σίτιση στο Hot spot της Μοριας έναντι 422.640,00€ για 2.400 άτομα

Διακήρυξη για την σίτιση στο Hot spot της Μοριας


Σας γνωρίζουμε ότι, κατόπιν του (ιδ) σχετικού, ανατέθηκε στην 98 ΑΔΤΕ η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών σίτισης με ανάδοχο, που θα αναλάβει τις υπηρεσίες ΔΜ του θέματος στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.) / Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) Προσφύγων και Μεταναστών, Σρτδο
«ΠΑΡΑΔΕΛΛΗ» Νήσου Λέσβου.

2. Στο πλαίσιο της αποστολής της και λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις των (ια) και (ιβ) σχετικών, η 98 ΑΔΤΕ θα προβεί άμεσα στην υλοποίηση των προβλεπόμενων ενεργειών για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών σίτισης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης
διαγωνισμού, για την κάλυψη κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης
(μεταναστευτικές – προσφυγικές ροές) λαμβανομένων υπόψη των λόγων εθνικής
ασφάλειας και δημόσιας τάξης, που καθιστούν αδύνατη την τήρηση των
προθεσμιών που προβλέπονται για τις διαδικασίες διαγωνισμού της κείμενης
νομοθεσίας.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ/ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

3. Η ανάθεση να γίνει με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς
δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ΠΔ
60/07, συμπληρωματικώς με τις αντίστοιχες διατάξεις του ΠΔ 118/07 και κατά
περίπτωση των εν ισχύ άρθρων του (θ) σχετικού και λοιπών θεσμικών κειμένων
συναφών με τις δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, με σκοπό τη μη
καταστρατήγηση των βασικών αρχών:

α. Διαφάνειας, για την επίτευξη του μέγιστου δυνατού ανταγωνισμού.

β. Αποφυγής διακρίσεων, για την εξασφάλιση του πραγματικού
ανταγωνισμού.

γ. Ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων (εταιρειών) στην
πρόσβαση της αγοράς.

4. Η τελική επιλογή παρόχου των υπηρεσιών (μειοδότη/αναδόχου), να
γίνει με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή [άρθρο 51, παρ.1.β) του ΠΔ
60/07] όπως προκύπτει από τον τύπο αξιολόγησης προσφερόμενων τιμών
σύμφωνα με την ανάλυση στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του παρόντος, σε
συνδυασμό με τις προβλέψεις των άρθρων 51 – 52 του ΠΔ 60/07, αφού η
αναθέτουσα αρχή (Σχηματισμός) ελέγξει την καταλληλότητα των οικονομικών
φορέων που δεν έχουν αποκλεισθεί, σύμφωνα με τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής
των άρθρων 42 έως και 49 του ιδίου ΠΔ.

5. Οι υπηρεσίες, που θα παρασχεθούν προσδιορίζονται αναλυτικά στο
Παράρτημα «Β» [Ειδικοί Όροι (Τεχνική Προδιαγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών)]
και συμπληρωματικώς στο Παράρτημα «Α» (Γενικοί Όροι) του παρόντος.


ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

6. Η απόφαση διενέργειας της διαδικασίας θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο
(«Διαύγεια») και θα επιδιωχθεί η σύναψη της σύμβασης να γίνει το συντομότερο
δυνατόν. Η διαδικασία διαπραγμάτευσης θα διενεργηθεί την Πέμπτη 23
Ιουνίου 2016 και ώρα 10:30 πμ στη ΛΕΘ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ.


ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

7. Η παροχή υπηρεσιών σίτισης να αρχίσει από 30 Ιουνίου 2016 και να
έχει διάρκεια 30 ημερολογιακές ημέρες

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
8. Παράδοση συσσιτίου, σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους
του παρόντος.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

9. Το μέγιστο κόστος ανέρχεται στα 5,87 € (συμπεριλαμβανομένου

ΦΠΑ) ημερησίως ανά άτομο και με βάση τα μέχρι σήμερα τηρούμενα στοιχεία
στο ΓΕΣ και λαμβάνοντας υπόψη εκτιμήσεις, η συνολική απαιτούμενη πίστωση
είναι τετρακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες εξακόσια σαράντα ευρώ (422.640,00)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τη Νήσο Λέσβο, για 2.400 άτομα, που εκτιμάται
ότι θα εξυπηρετούνται.

10. Η απαιτούμενη πίστωση έχει διατεθεί από ΓΕΣ/ΔΟΙ, με το (ιε) σχετικό,
προκειμένου να καταστεί δυνατή η υπογραφή της σύμβασης, όπου και
αναλαμβάνεται (νομικά) δέσμευση της Υπηρεσίας έναντι του Παρόχου και η άμεση
ενεργοποίησή της.


ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

11. Δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής – εξόφληση – πληρωμή του
αναδόχου να γίνεται σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του παρόντος.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Φ.Π.Α.

12. Η δαπάνη υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον
προμηθευτή και καθορίζονται αναλυτικά στους γενικούς και ειδικούς όρους του
παρόντος. Επιπλέον για θέματα ΦΠΑ ισχύουν οι προβλέψεις της ελληνικής και
κοινοτικής νομοθεσίας. Σε ότι αφορά την παρακράτηση φόρου εισοδήματος, αυτός
ανέρχεται σε 8%.


ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

13. Ο έλεγχος της ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής θα γίνεται από
αρμόδια επιτροπή που έχει καθορισθεί με το (ιγ) σχετικό από το Σχηματισμού,
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τους όρους του παρόντος.


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ

14. Όπως καθορίζονται στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του παρόντος.


ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

15. Εξουσιοδοτείται ο Δκτής του ΤΟΣΚΕΔΠ, για τον:

α. Καθορισμό κατάλληλου αρμόδιου ατόμου ως «υπεύθυνου» που θα
ενεργεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους Ειδικούς Όρους και αντίστοιχα στη
σύμβαση παροχής υπηρεσιών.

β. Έλεγχο των παρεχόμενων υπηρεσιών σίτισης στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων του.


ΔΙΑΦΟΡΑ

16. Είναι δυνατή η χορήγηση (έντοκης) προκαταβολής στον Πάροχο, μέχρι
το 15% της συνολικής συμβατικής αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, με τη λήψη της
αντίστοιχης εγγυητικής επιστολής κατά τα οριζόμενα στη κείμενη νομοθεσία.

17. Στην αντίστοιχη σύμβαση, που θα υπογραφεί, θα επισημανθεί το
δικαίωμα της Υπηρεσίας, για δυνατότητα μονομερούς τερματισμού της
σύμβασης, πριν το πέρας της χρονικής περιόδου ολοκλήρωσης των
συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, άνευ περαιτέρω αποζημίωσης,
σε περίπτωση που υπηρεσιακοί επιχειρησιακοί λόγοι επιβάλουν την
παύση ή την αναστολή λειτουργίας του συγκεκριμένου εξυπηρετούμενου
Κέντρου / Δομής.

18. Μετά από τα παραπάνω παρακαλούνται τα Επιμελητήρια να
μεριμνήσουν ώστε να λάβουν έγκαιρα γνώση τα μέλη τους, με σκοπό την όσο το
δυνατό ευρύτερη συμμετοχή στην διαπραγμάτευση.

19. Το ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ στο οποίο κοινοποιείται η διακήρυξη (υ.τ.α.),
παρακαλείται για την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα www.army.gr

20. Η ΑΣΔΕΝ/ΔΥΔΜ - ΔΕΜ - ΔΟΙ - ΔΕΛ, στην οποία κοινοποιείται η
διακήρυξη παρακαλείται για την ενημέρωσή της.

21. Τέλος, ο Δήμος Λέσβου παρακαλείται όπως αναρτήσει την υπόψη
διακήρυξη στους χώρους ανακοινώσεών του, για την ευρύτερη ενημέρωση των
ενδιαφερομένων.

22. Χειριστής θέματος: Τχης (ΕΜ) Ευάγγελος Καραγιάννης, Διευθυντής

ΔΕΜ/98 ΑΔΤΕ, τηλ 22510-33610, φαξ 22510-43692.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αν βρίσκεσαι στο δρόμο ή δεν έχεις συνεχή πρόσβαση στο διαδίκτυο, αποθήκευσε το e-mail του LesvosPost.com και στείλε μας τη φωτογραφία, το βίντεο ή το μήνυμά σου για να καταγγείλεις, να πεις την άποψή σου ή και για να δείξεις αυτό που θέλεις.

e-mail: lesvospost@gmail.com