Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Υπηρεσιών Σίτισης από την 98 ΑΔΤΕ για το κέντρο κράτησης της Μοριας

Σας γνωρίζουµε ότι, κατόπιν του (ιγ) σχετικού, ανατέθηκε στην 98 Α∆ΤΕ η σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών σίτισης µε ανάδοχο, που θα αναλάβει τις υπηρεσίες ∆Μ του θέµατος στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.) / Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) Προσφύγων και Μεταναστών, Σρτδο «ΠΑΡΑ∆ΕΛΛΗ» Νήσου Λέσβου.


2. Στο πλαίσιο της αποστολής της και λαµβάνοντας υπόψη τις προβλέ- ψεις των (ια) και (ιβ) σχετικών, η 98 Α∆ΤΕ θα προβεί άµεσα στην υλοποίηση των προβλεπόµενων ενεργειών για τη σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών σίτισης µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, για την κάλυψη κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης (µεταναστευτικές – προσφυγικές ροές) λαµβανοµένων υπόψη των λόγων εθνικής ασφάλειας και δηµόσιας τάξης, που καθιστούν αδύνατη την τήρηση των προθεσµιών που προβλέπονται για τις διαδικασίες διαγωνισµού της κείµενης νοµοθεσίας.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ/ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

3. Η ανάθεση να γίνει µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 25 του Π∆ 60/07, συµπληρωµατικώς µε τις αντίστοιχες διατάξεις του Π∆ 118/07 και κατά περίπτωση των εν ισχύ άρθρων του (θ) σχετικού και λοιπών θεσµικών κειµένων συναφών µε τις δηµόσιες συµβάσεις παροχής υπηρεσιών, µε σκοπό τη µη καταστρατήγηση των βασικών αρχών:

α. ∆ιαφάνειας, για την επίτευξη του µέγιστου δυνατού ανταγωνισµού.

β. Αποφυγής διακρίσεων, για την εξασφάλιση του πραγµατικού ανταγωνισµού.

γ. Ίσης µεταχείρισης των οικονοµικών φορέων (εταιρειών) στην πρόσβαση της αγοράς.

4. Η τελική επιλογή παρόχου των υπηρεσιών (µειοδότη/αναδόχου), να γίνει µε κριτήριο αποκλειστικά τη χαµηλότερη τιµή [άρθρο 51, παρ.1.β) του Π∆ 60/07] όπως προκύπτει από τον τύπο αξιολόγησης προσφερόµενων τιµών σύµφωνα µε την ανάλυση στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του παρόντος, σε συνδυασµό µε τις προβλέψεις των άρθρων 51 – 52 του Π∆ 60/07, αφού η αναθέτουσα αρχή (Σχηµατισµός) ελέγξει την καταλληλότητα των οικονοµικών φορέων που δεν έχουν αποκλεισθεί, σύµφωνα µε τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής των άρθρων 42 έως και 49 του ιδίου Π∆.

5. Οι υπηρεσίες, που θα παρασχεθούν προσδιορίζονται αναλυτικά στο Παράρτηµα «Β» [Ειδικοί Όροι (Τεχνική Προδιαγραφή Παρεχόµενων Υπηρεσιών)] και συµπληρωµατικώς στο Παράρτηµα «Α» (Γενικοί Όροι) του παρόντος.

 ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

6. Η απόφαση διενέργειας της διαδικασίας θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο («∆ιαύγεια») και θα επιδιωχθεί η σύναψη της σύµβασης να γίνει το συντοµότερο δυνατόν.

Η διαδικασία διαπραγµάτευσης θα διενεργηθεί την Τετάρτη 25 Μαΐου 2016 και ώρα 10:30 πµ στη ΛΕΘ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. - 3 - ./.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

7. Η παροχή υπηρεσιών σίτισης να αρχίσει από 31 Μαΐου 2016 και να έχει διάρκεια 30 ηµερολογιακές ηµέρες 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

8. Παράδοση συσσιτίου, σύµφωνα µε τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του παρόντος. ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

9. Το µέγιστο κόστος ανέρχεται στα 5,87 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) ηµερησίως ανά άτοµο και µε βάση τα µέχρι σήµερα τηρούµενα στοιχεία στο ΓΕΣ και λαµβάνοντας υπόψη εκτιµήσεις, η συνολική απαιτούµενη πίστωση είναι τετρακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες τριάντα έξι ευρώ (486.036,00 €) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, για τη Νήσο Λέσβο, για 2.760 άτοµα, που εκτιµάται ότι θα εξυπηρετούνται.

10. Η απαιτούµενη πίστωση έχει διατεθεί από ΓΕΣ/∆ΟΙ, µε το (ιδ) σχετικό, προκειµένου να καταστεί δυνατή η υπογραφή της σύµβασης, όπου και αναλαµβάνεται (νοµικά) δέσµευση της Υπηρεσίας έναντι του Παρόχου και η άµεση ενεργοποίησή της.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

11. ∆υνατότητα χορήγησης προκαταβολής – εξόφληση – πληρωµή του αναδόχου να γίνεται σύµφωνα µε τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του παρόντος. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – Φ.Π.Α.
12. Η δαπάνη υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον προµηθευτή και καθορίζονται αναλυτικά στους γενικούς και ειδικούς όρους του παρόντος. Επιπλέον για θέµατα ΦΠΑ ισχύουν οι προβλέψεις της ελληνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας. Σε ότι αφορά την παρακράτηση φόρου εισοδήµατος, αυτός ανέρχεται σε 8%.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ – ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

13. Ο έλεγχος της ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής θα γίνεται από αρµόδια επιτροπή που έχει καθορισθεί µε το (ιε) σχετικό από το Σχηµατισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και τους όρους του παρόντος.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ

14. Όπως καθορίζονται στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του παρόντος. - 4 - ./. 

ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

15. Εξουσιοδοτείται ο ∆κτής του ΤΟΣΚΕ∆Π, για τον: α. Καθορισµό κατάλληλου αρµόδιου ατόµου ως «υπεύθυνου» που θα ενεργεί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στους Ειδικούς Όρους και αντίστοιχα στη σύµβαση παροχής υπηρεσιών. β. Έλεγχο των παρεχόµενων υπηρεσιών σίτισης στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του. 

∆ΙΑΦΟΡΑ

16. Είναι δυνατή η χορήγηση (έντοκης) προκαταβολής στον Πάροχο, µέχρι το 15% της συνολικής συµβατικής αξίας της σύµβασης χωρίς ΦΠΑ, µε τη λήψη της αντίστοιχης εγγυητικής επιστολής κατά τα οριζόµενα στη κείµενη νοµοθεσία.

17. Στην αντίστοιχη σύµβαση, που θα υπογραφεί, θα επισηµανθεί το δικαίωµα της Υπηρεσίας, για δυνατότητα µονοµερούς τερµατισµού της σύµβασης, πριν το πέρας της χρονικής περιόδου ολοκλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, άνευ περαιτέρω αποζηµίωσης, σε περίπτωση που υπηρεσιακοί – επιχειρησιακοί λόγοι επιβάλουν την παύση ή την αναστολή λειτουργίας του συγκεκριµένου εξυπηρετούµενου Κέντρου / ∆οµής.

18. Μετά από τα παραπάνω παρακαλούνται τα Επιµελητήρια να µεριµνήσουν ώστε να λάβουν έγκαιρα γνώση τα µέλη τους, µε σκοπό την όσο το δυνατό ευρύτερη συµµετοχή στην διαπραγµάτευση.

19. Το ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ στο οποίο κοινοποιείται η διακήρυξη (υ.τ.α.), παρακαλείται για την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα www.army.gr

20. Η ΑΣ∆ΕΝ/∆Υ∆Μ - ∆ΕΜ - ∆ΟΙ - ∆ΕΛ, στην οποία κοινοποιείται η διακήρυξη παρακαλείται για την ενηµέρωσή της.

21. Τέλος, ο ∆ήµος Λέσβου παρακαλείται όπως αναρτήσει την υπόψη διακήρυξη στους χώρους ανακοινώσεών του, για την ευρύτερη ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων.


 22. Χειριστής θέµατος: Τχης (ΕΜ) Ευάγγελος Καραγιάννης, ∆ιευθυντής ∆ΕΜ/98 Α∆ΤΕ, τηλ 22510-33610, φαξ 22510-43692. Ακριβές Αντίγραφο Υπτγος Αναστάσιος Πάτµιος ∆ιοικητής Τχης (ΕΜ) Ευάγγελος Καραγιάννης ∆ΕΜ/∆