Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Λέσβου : Από 1 έως 21 Ιουνίου οι εγγραφές νηπίων και μαθητών στα σχολεία

Σας γνωρίζουμε ότι, οι εγγραφές των νηπίων και των μαθητών για κάθε σχολικό έτος πραγματοποιούνται από  1 έως 21 Ιουνίου του προηγούμενου σχολικού έτους.


Α΄ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο νηπιαγωγείο είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. (δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά θα αναζητηθεί από τα Νηπιαγωγεία μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Μyschool του ΥΠΠΕΘ).

β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). Για το νήπιο που θα συνεχίσει τη φοίτησή του στο ίδιο νηπιαγωγείο και δεύτερη χρονιά δεν απαιτείται νέο Α.Δ.Υ.Μ.

δ. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα ή άλλο στοιχείο, από το οποίο να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του νηπίου, κατά την κρίση του/της  Προϊσταμένου/νης του νηπιαγωγείου.

ε. Δήλωση του γονέα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου.

Τη σχολική χρονιά 2016-2017 θα φοιτήσουν νήπια που γεννήθηκαν από 1/1/2011 έως 31/12/2011 και προνήπια που γεννήθηκαν από 1/1/2012 έως 31/12/2012.

Β΄ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:
α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. (Δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ.)

β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή. (π.χ. λογαριασμός ΔΕΚΟ, μισθωτήριο οικίας, ή άλλο έγγραφο κατά την κρίση του/της διευθυντή/τριας του σχολείου).
ε. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.


Τη σχολική χρονιά 2016-2017 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2010 έως 31-12-2010.