Τα μυστικά για να συμπληρώσετε τη φετινή δήλωση

Τα μυστικά για να συμπληρώσετε τη φετινή δήλωση


Υποχρεωμένοι να περάσουν από τα Τμήματα Μητρώου των αρμοδίων ΔΟΥ πριν υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω του TAXISnet τις φετινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος είναι φέτος όλοι οι φορολογούμενοι που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους, όσοι παντρεύτηκαν κατά τη διάρκεια του 2015 ή από την αρχή του 2016 και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της φετινής δήλωσης, όσοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και θέλουν να υποβάλουν κοινή δήλωση αλλά και όσοι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων δεν εισέπραξαν το 2015 ενοίκια από τους μισθωτές τους.

Οι νέοι που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους θα πρέπει να αποκτήσουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, όσοι παντρεύτηκαν θα πρέπει να δηλώσουν την έγγαμη σχέση, όσοι υπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης θα χρειαστεί να το δηλώσουν για να έχουν την ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τους έγγαμους ενώ όσοι χώρισαν πρέπει να δηλώσουν τη διακοπή της έγγαμης σχέσης για να ακυρωθούν στο ηλεκτρονικό έντυπο της δήλωσης τα στοιχεία της συζύγου ή του συζύγου. 

Στις ΔΟΥ θα πρέπει να προσέλθουν υποχρεωτικά πριν από την υποβολή των δηλώσεών τους και οι φορολογούμενοι που έχουν ανείσπρακτα ενοίκια προκειμένου να μη φορολογηθούν γι’ αυτά. Φέτος δεν θα συμπληρωθεί ο κωδικός 049 του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης, όπου μέχρι πέρυσι αναγράφονταν οι αποδείξεις δαπανών. Μισθωτοί και συνταξιούχοι θα έχουν την έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν αξία αποδείξεων.

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων με αναλυτικό φορολογικό οδηγό που ανήρτησε στο Διαδίκτυο δίδει απαντήσεις στα πιο συνηθισμένα ερωτήματα των φορολογούμενων για την ορθή συμπλήρωση των δηλώσεων.

Οι βασικότερες ερωτήσεις και οι αντίστοιχες απαντήσεις έχουν ως εξής:

1. Πώς μπορώ να υποβάλω τη φορολογική μου δήλωση για το φορολογικό έτος 2015;
Οι δηλώσεις φορολογικού έτους 2015 υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. Εξαιρούνται οι δηλώσεις των αποβιωσάντων, που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στην αρμόδια ΔΟΥ. Οσοι φορολογούμενοι δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά στις υπηρεσίες πιστοποίησης του TAXISnet, στη συνέχεια να απευθυνθούν στη ΔΟΥ για να παραλάβουν τον κλειδάριθμό τους και να τον ενεργοποιήσουν ώστε να ολοκληρωθεί η πιστοποίησή τους. Εναλλακτικά, η δήλωση φορολογούμενου που δεν διαθέτει κωδικούς πρόσβασης μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά από εξουσιοδοτημένο λογιστή. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με γνήσιο της υπογραφής του φορολογούμενου (και της συζύγου του αν υπάρχει) προς το λογιστή.

2. Πώς γίνεται επιβεβαίωση όταν ο γάμος δεν έχει δηλωθεί και στον πίνακα επιβεβαίωσης δεν εμφανίζεται η σύζυγος;

Πριν από την επιβεβαίωση των στοιχείων της δήλωσής σας πρέπει να ενημερώσετε το Μητρώο της ΔΟΥ για την έγγαμη σχέση. Στη συνέχεια θα προχωρήσετε στην επιβεβαίωση αφού επιλέξετε την ένδειξη «ΕΓΓΑΜΟΣ» και πληκτρολογήσετε τον ΑΦΜ της συζύγου.


Σύμφωνο συμβίωσης
3. Είναι υποχρεωτική η κοινή υποβολή δήλωσης για τα μέρη συμφώνου συμβίωσης;
Τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης δύνανται να υποβάλουν κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος εφόσον έχουν ενημερώσει το Τμήμα - Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρμόδιας ΔΟΥ. Στην περίπτωση αυτή έχουν την ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τους έγγαμους.

4. Εχω χωρίσει, πώς θα διαγράψω τη σύζυγο στον πίνακα της επιβεβαίωσης; Πριν από την επιβεβαίωση των στοιχείων της δήλωσής σας πρέπει να ενημερώσετε το Μητρώο της ΔΟΥ για τη διακοπή της έγγαμης σχέσης. Στη συνέχεια θα διαγράψετε την ένδειξη «ΕΓΓΑΜΟΣ» και αυτόματα θα ακυρωθούν τα στοιχεία της συζύγου.

5. Εχω χωρίσει, πώς θα διαγράψω το σύζυγο στον πίνακα της επιβεβαίωσης; Πριν από την επιβεβαίωση των στοιχείων της δήλωσής σας πρέπει να ενημερώσετε το Μητρώο της ΔΟΥ για τη διακοπή της έγγαμης σχέσης. Στη συνέχεια θα διαγράψετε την ένδειξη «ΕΓΓΑΜΟΣ», στο πεδίο «ΥΠΟΧΡΕΟΣ» θα πληκτρολογήσετε τον δικό σας ΑΦΜ και θα πατήσετε «Επιβεβαίωση στοιχείων».

6. Είμαι σε κατάσταση πτώχευσης. Θα υποβάλω κοινή δήλωση με το/τη σύζυγό μου;
Στην περίπτωση αυτή δεν υποβάλλεται κοινή δήλωση. Η δήλωση που αφορά την πτωχευτική περιουσία υποβάλλεται χειρόγραφα στη ΔΟΥ από το σύνδικο πτώχευσης. Η δήλωση για τα λοιπά εισοδήματα υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον ίδιο το φορολογούμενο.
ΑΜΚΑ

7. Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του ΑΜΚΑ κατά την επιβεβαίωση των στοιχείων;
Για την επιβεβαίωση των στοιχείων σας θα πρέπει να συμπληρώσετε τον ΑΜΚΑ σας. Σε περίπτωση που δεν σας έχει χορηγηθεί ΑΜΚΑ θα επιλέξετε έναν από τους λόγους της μη απόκτησης.

8. Ασκώ επιχειρηματική δραστηριότητα και στη χρήση 2015 έχω εισόδημα και από μισθωτή εργασία. Μπορώ να φορολογηθώ σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ’ παρ. 2 άρθρου 12 του ΚΦΕ;
Θα υποβάλλετε τροποποιητική δήλωση στην αρμόδια ΔΟΥ και κατόπιν ελέγχου όλων των προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος θα καθοριστεί ο τρόπος φορολόγησης του εισοδήματός σας.

9. Εχω βεβαίωση/απόφαση από τον ασφαλιστικό φορέα με την οποία συνταξιοδοτήθηκα λόγω αναπηρίας 80% και άνω. Δικαιούμαι την έκπτωση των 200 ευρώ;

Οχι, γιατί δεν λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία.


Πηγή: Ελεύθερος Τύπος